Proverbs 20

Iwayini liyisideleli; okunathwayo okulamandla kulomsindo; njalo wonke oduha kukho kahlakaniphanga.

Ukwesabeka kwenkosi kunjengokubhonga kwebhongo lesilwane; oyithukuthelisayo wona umphefumulo wakhe.

Kuludumo emuntwini ukuyekela inkani; kodwa sonke isiwula siyaziveza.

Ngenxa yobusika ivila kaliyikulima; ngakho lizaphanza esivunweni, kodwa kungabi lalutho.

Iseluleko enhliziyweni yomuntu sinjengamanzi azikileyo, kodwa umuntu oqedisisayo uzasikha.

Inengi labantu limemezela, lowo lalowo ukulunga kwakhe, kodwa ngubani ongathola umuntu othembekileyo?

Olungileyo uhamba ngobuqotho bakhe; babusisiwe abantwana bakhe emva kwakhe.

Inkosi ehlezi esihlalweni sesahlulelo ihlakaza bonke ububi ngamehlo ayo.

Ngubani ongathi: Ngihlanzile inhliziyo yami, ngihlambulukile esonweni sami?

10 Amatshe ezilinganiso ezehlukeneyo, ama-efa* ehlukeneyo, kuyisinengiso e Nkosini, yebo kokubili.

11 Lomntwana uyazazisa ngezenzo zakhe, loba umsebenzi wakhe uhlanzekile kumbe loba uqotho.

12 Indlebe ezwayo lelihlo elibonayo, i Nkosi yakwenza, yebo kokubili.

13 Ungathandi ubuthongo, hlezi ube ngumyanga; vula amehlo akho, usuthe isinkwa.

14 Kubi, kubi, kutsho umthengi; kodwa esehambile abesezincoma.

15 Kulegolide, lobunengi bamatshe aligugu, kodwa indebe zolwazi zingumceciso oligugu.

16 Thatha isembatho sakhe oyisibambiso sowemzini, umbambe abe yisibambiso sabezizwe.

17 Isinkwa samanga simnandi emuntwini, kodwa emva kwalokho umlomo wakhe uzagcwaliswa ngokhethe.

18 Imicabango uyimisa ngeseluleko; ngakho yenza impi ngamaqhinga amahle.

19 Ohambahamba enyeya wembula imfihlakalo; ngakho ungahlangani lokhohlisa ngendebe zakhe.

20 Othuka uyise loba unina, isibane sakhe sizacitshwa ebumnyameni obumnyama.

21 Ilifa lingaphangisiswa ekuqaleni, kodwa ukucina kwalo kakuyikubusiswa.

22 Ungathi: Ngizaphindisela okubi; lindela i Nkosi, njalo izakusindisa.

23 Amatshe ezilinganiso ezehlukeneyo ayisinengiso e Nkosini, lesikali esikhohlisayo kasilunganga.

24 Izinyathelo zomuntu zivela e Nkosini; pho, umuntu angaqedisisa njani indlela yakhe?

25 Kungumjibila emuntwini ukuginya okungcwele, lokuhlolisisa emva kwezifungo.

26 Inkosi ehlakaniphileyo ihlakaza ababi, ibuyisela ivili phezu kwabo.

27 Umphefumulo womuntu uyisibane se Nkosi, sihlolisisa wonke amakamelo esisu.

28 Umusa leqiniso kuyayigcina inkosi, isekela isihlalo sayo sobukhosi ngokulunga.

29 Udumo lwejaha lungamandla alo, lobukhosi babadala yizimvu zekhanda.

30 Imivimvinya yenxeba ihlanza ububi, ngokunjalo izidutshuzo zamakamelo esisu.

Copyright information for Ndebele