Proverbs 20

1Iwayini liyisideleli; okunathwayo okulamandla kulomsindo; njalo wonke oduha kukho kahlakaniphanga.

2Ukwesabeka kwenkosi kunjengokubhonga kwebhongo lesilwane; oyithukuthelisayo wona umphefumulo wakhe.

3Kuludumo emuntwini ukuyekela inkani; kodwa sonke isiwula siyaziveza.

4Ngenxa yobusika ivila kaliyikulima; ngakho lizaphanza esivunweni, kodwa kungabi lalutho.

5Iseluleko enhliziyweni yomuntu sinjengamanzi azikileyo, kodwa umuntu oqedisisayo uzasikha.

6Inengi labantu limemezela, lowo lalowo ukulunga kwakhe, kodwa ngubani ongathola umuntu othembekileyo?

7Olungileyo uhamba ngobuqotho bakhe; babusisiwe abantwana bakhe emva kwakhe.

8Inkosi ehlezi esihlalweni sesahlulelo ihlakaza bonke ububi ngamehlo ayo.

9Ngubani ongathi: Ngihlanzile inhliziyo yami, ngihlambulukile esonweni sami?

10Amatshe ezilinganiso ezehlukeneyo, ama-efa* ehlukeneyo, kuyisinengiso e Nkosini, yebo kokubili.

11Lomntwana uyazazisa ngezenzo zakhe, loba umsebenzi wakhe uhlanzekile kumbe loba uqotho.

12Indlebe ezwayo lelihlo elibonayo, i Nkosi yakwenza, yebo kokubili.

13Ungathandi ubuthongo, hlezi ube ngumyanga; vula amehlo akho, usuthe isinkwa.

14Kubi, kubi, kutsho umthengi; kodwa esehambile abesezincoma.

15Kulegolide, lobunengi bamatshe aligugu, kodwa indebe zolwazi zingumceciso oligugu.

16Thatha isembatho sakhe oyisibambiso sowemzini, umbambe abe yisibambiso sabezizwe.

17Isinkwa samanga simnandi emuntwini, kodwa emva kwalokho umlomo wakhe uzagcwaliswa ngokhethe.

18Imicabango uyimisa ngeseluleko; ngakho yenza impi ngamaqhinga amahle.

19Ohambahamba enyeya wembula imfihlakalo; ngakho ungahlangani lokhohlisa ngendebe zakhe.

20Othuka uyise loba unina, isibane sakhe sizacitshwa ebumnyameni obumnyama.

21Ilifa lingaphangisiswa ekuqaleni, kodwa ukucina kwalo kakuyikubusiswa.

22Ungathi: Ngizaphindisela okubi; lindela i Nkosi, njalo izakusindisa.

23Amatshe ezilinganiso ezehlukeneyo ayisinengiso e Nkosini, lesikali esikhohlisayo kasilunganga.

24Izinyathelo zomuntu zivela e Nkosini; pho, umuntu angaqedisisa njani indlela yakhe?

25Kungumjibila emuntwini ukuginya okungcwele, lokuhlolisisa emva kwezifungo.

26Inkosi ehlakaniphileyo ihlakaza ababi, ibuyisela ivili phezu kwabo.

27Umphefumulo womuntu uyisibane se Nkosi, sihlolisisa wonke amakamelo esisu.

28Umusa leqiniso kuyayigcina inkosi, isekela isihlalo sayo sobukhosi ngokulunga.

29Udumo lwejaha lungamandla alo, lobukhosi babadala yizimvu zekhanda.

30Imivimvinya yenxeba ihlanza ububi, ngokunjalo izidutshuzo zamakamelo esisu.

Copyright information for Ndebele