Proverbs 21

1Inhliziyo yenkosi isesandleni sikaJehova injengezifula zamanzi; uyiphendulela loba ngaphi athanda khona.

2Yonke indlela yomuntu ilungile emehlweni akhe, kodwa i Nkosi ihlola izinhliziyo.

3Ukwenza ukulunga lesahlulelo kukhethekile e Nkosini kulomhlatshelo.

4Ukuphakama kwamehlo, lokuzigqaja kwenhliziyo, lokulima kwabakhohlakeleyo, kuyisono.

5Imicabango yokhutheleyo isenzuzweni kuphela, kodwa eyakhe wonke ophangisayo isekusweleni kuphela.

6Ukwenza inotho ngolimi lwamanga kuyize eliphephukayo elalabo abadinga ukufa.

7Isihluku sababi sizabahudula, ngoba besala ukwenza okulungileyo.

8Indlela yomuntu igobile njalo ilecala, kodwa ohlanzekileyo, umsebenzi wakhe uqondile.

9Kungcono ukuhlala engonsini yophahla kulalowesifazana wezinkani lendlini yokuhlanganyela.

10Umphefumulo wokhohlakeleyo uloyisa ububi; umakhelwane wakhe kemukeli umusa emehlweni akhe.

11Nxa isideleli sijeziswa, umuntu ongelalwazi uyahlakanipha; lalapho ohlakaniphileyo elaywa wemukela ulwazi.

12Olungileyo uyananzelela indlu yokhohlakeleyo; uNkulunkulu uwisela abakhohlakeleyo ebubini.

13Ogcika indlebe yakhe ekukhaleni komyanga, laye uzakhala angaphendulwa.

14Isipho sensitha siyadedisa intukuthelo, lesivalamlomo esifubeni ulaka olulamandla.

15Kuyintokozo kolungileyo ukwenza ukulunga, kodwa kuluvalo kubenzi bobubi.

16Umuntu oduha endleleni yokuqedisisa uzahlala ebandleni lemimoya efileyo.

17Othanda injabulo uzakuba ngumyanga; othanda iwayini lamafutha kayikunotha.

18Okhohlakeleyo uyinhlawulelo yolungileyo, lesiphambeki esikhundleni sabaqotho.

19Kungcono ukuhlala elizweni eliyinkangala kulalowesifazana wezingxabano lolaka.

20Kukhona imfuyo eloyisekayo lamafutha emzini wohlakaniphileyo, kodwa umuntu oyisithutha uyakuginya.

21Oxotshana lokulunga lomusa uzathola impilo, ukulunga, lodumo.

22Ohlakaniphileyo ukhwela emzini wamaqhawe, adilizele phansi amandla ethemba lawo.

23Ogcina umlomo wakhe lolimi lwakhe, ugcina umphefumulo wakhe ezinkathazweni.

24Isideleli esizikhukhumezayo esizigqajayo libizo lakhe osebenza ngolaka lokuzikhukhumeza.

25Isiloyiso sevila sizalibulala, ngoba izandla zalo ziyala ukusebenza.

26Usuku lonke liloyisa isiloyiso, kodwa olungileyo uzakupha, angagodli.

27Umhlatshelo wabakhohlakeleyo uyisinengiso; kakhulu kangakanani nxa bewuletha ngecebo elibi.

28Umfakazi wamanga uzabhubha, kodwa umuntu olalelayo uzakhuluma njalonjalo.

29Umuntu okhohlakeleyo wenza lukhuni ubuso bakhe, kodwa oqotho yena uyananzelela indlela yakhe.

30Kakulanhlakanipho, njalo kakulakuqedisisa, njalo kakulaseluleko, okumelana le Nkosi.

31Ibhiza lilungiselwa usuku lwempi, kodwa ukukhululwa ngokwe Nkosi.

Copyright information for Ndebele