Proverbs 21

Inhliziyo yenkosi isesandleni sikaJehova injengezifula zamanzi; uyiphendulela loba ngaphi athanda khona.

Yonke indlela yomuntu ilungile emehlweni akhe, kodwa i Nkosi ihlola izinhliziyo.

Ukwenza ukulunga lesahlulelo kukhethekile e Nkosini kulomhlatshelo.

Ukuphakama kwamehlo, lokuzigqaja kwenhliziyo, lokulima kwabakhohlakeleyo, kuyisono.

Imicabango yokhutheleyo isenzuzweni kuphela, kodwa eyakhe wonke ophangisayo isekusweleni kuphela.

Ukwenza inotho ngolimi lwamanga kuyize eliphephukayo elalabo abadinga ukufa.

Isihluku sababi sizabahudula, ngoba besala ukwenza okulungileyo.

Indlela yomuntu igobile njalo ilecala, kodwa ohlanzekileyo, umsebenzi wakhe uqondile.

Kungcono ukuhlala engonsini yophahla kulalowesifazana wezinkani lendlini yokuhlanganyela.

10 Umphefumulo wokhohlakeleyo uloyisa ububi; umakhelwane wakhe kemukeli umusa emehlweni akhe.

11 Nxa isideleli sijeziswa, umuntu ongelalwazi uyahlakanipha; lalapho ohlakaniphileyo elaywa wemukela ulwazi.

12 Olungileyo uyananzelela indlu yokhohlakeleyo; uNkulunkulu uwisela abakhohlakeleyo ebubini.

13 Ogcika indlebe yakhe ekukhaleni komyanga, laye uzakhala angaphendulwa.

14 Isipho sensitha siyadedisa intukuthelo, lesivalamlomo esifubeni ulaka olulamandla.

15 Kuyintokozo kolungileyo ukwenza ukulunga, kodwa kuluvalo kubenzi bobubi.

16 Umuntu oduha endleleni yokuqedisisa uzahlala ebandleni lemimoya efileyo.

17 Othanda injabulo uzakuba ngumyanga; othanda iwayini lamafutha kayikunotha.

18 Okhohlakeleyo uyinhlawulelo yolungileyo, lesiphambeki esikhundleni sabaqotho.

19 Kungcono ukuhlala elizweni eliyinkangala kulalowesifazana wezingxabano lolaka.

20 Kukhona imfuyo eloyisekayo lamafutha emzini wohlakaniphileyo, kodwa umuntu oyisithutha uyakuginya.

21 Oxotshana lokulunga lomusa uzathola impilo, ukulunga, lodumo.

22 Ohlakaniphileyo ukhwela emzini wamaqhawe, adilizele phansi amandla ethemba lawo.

23 Ogcina umlomo wakhe lolimi lwakhe, ugcina umphefumulo wakhe ezinkathazweni.

24 Isideleli esizikhukhumezayo esizigqajayo libizo lakhe osebenza ngolaka lokuzikhukhumeza.

25 Isiloyiso sevila sizalibulala, ngoba izandla zalo ziyala ukusebenza.

26 Usuku lonke liloyisa isiloyiso, kodwa olungileyo uzakupha, angagodli.

27 Umhlatshelo wabakhohlakeleyo uyisinengiso; kakhulu kangakanani nxa bewuletha ngecebo elibi.

28 Umfakazi wamanga uzabhubha, kodwa umuntu olalelayo uzakhuluma njalonjalo.

29 Umuntu okhohlakeleyo wenza lukhuni ubuso bakhe, kodwa oqotho yena uyananzelela indlela yakhe.

30 Kakulanhlakanipho, njalo kakulakuqedisisa, njalo kakulaseluleko, okumelana le Nkosi.

31 Ibhiza lilungiselwa usuku lwempi, kodwa ukukhululwa ngokwe Nkosi.

Copyright information for Ndebele