Proverbs 22

1Ibizo elihle likhethekile kulenotho enengi; isisa esihle kulesiliva njalo kulegolide.

2Onothileyo lomyanga bayahlangana; i Nkosi yabenza bonke.

3Ohlakaniphileyo ubona ububi acatshe, kodwa abangelalwazi bayaqhubeka babesebejeziswa.

4Umvuzo wokuthobeka lokwesaba i Nkosi, yinotho, lodumo, lempilo.

5Ameva lemijibila kusendleleni yabaphambeneyo; ogcina umphefumulo wakhe uzakuba khatshana labo.

6Fundisa umntwana ngokwendlela yakhe; ngitsho esemdala kayikuphambuka kuyo.

7Onothileyo ubusa abayanga, lomboleki uyisigqili sombolekisi.

8Ohlanyela ukonakala uzavuna ukuhlupheka, lentonga yolaka lwakhe izaphela.

9Olelihlo elilokuhle yena uzabusiswa, ngoba unikile okwesinkwa sakhe kumyanga.

10Xotsha isideleli, kuzaphuma lenkani, yebo, ingxabano lehlazo kuzaphela.

11Othanda ukuhlanzeka kwenhliziyo, ngenxa yesisa sendebe zakhe, inkosi ingumgane wakhe.

12Amehlo e Nkosi alondoloza ulwazi, kodwa izachitha amazwi abangathembekanga.

13Ivila lithi: Kulesilwane ngaphandle; ngizabulawa phakathi kwezitalada.

14Umlomo wabesifazana bemzini ungumgodi otshonayo; lowo i Nkosi emthukutheleleyo uzawela khona.

15Ubuthutha bubotshelwe enhliziyweni yomntwana; uswazi lokuqondisa luzabususela khatshana laye.

16Ocindezela umyanga ukwandisa alakho, opha onothileyo, isibili uzakuba ngoswelayo.

Amazwi abahlakaniphileyo

17Beka indlebe yakho, uzwe amazwi abahlakaniphileyo, umise inhliziyo yakho elwazini lami. 18Ngoba kumnandi uba uwalondoloza emibilini yakho; azahlala elungile kanyekanye endebeni zakho. 19Ukuze ithemba lakho libe se Nkosini, ngikwazisile wona lamuhla, ngitsho wena. 20Kangikubhalelanga yini izinto ezinhle kakhulu kuzeluleko lelwazini? 21Ukukwazisa ukuqiniseka kwamazwi eqiniso, ukuze ubuyisele amazwi eqiniso kulabo abakuthumileyo.

22Ungamphangi umyanga ngoba engumyanga, njalo ungamchobozi oswelayo esangweni. 23Ngoba i Nkosi izamela udaba lwabo, iphange umphefumulo wababaphangayo. 24Ungahlanganyeli lomuntu ololaka, ungahambisani lomuntu othukuthelayo, 25hlezi ufunde indlela zakhe, wemukele umjibila emphefumulweni wakho. 26Ungabi phakathi kwababambana izandla, phakathi kwabayizibambiso ngezikwelede. 27Uba ungelakho okokuhlawula, kungani ezathatha umbheda wakho ngaphansi kwakho? 28Ungatshedisi isikhonkwane esidala somngcele, oyihlo abasenzayo. 29Uyambona yini umuntu oyingcitshi emsebenzini wakhe? Uzazimisa phambi kwamakhosi; kayikuzimisa phambi kwabantukazana.

Copyright information for Ndebele