Proverbs 22

Ibizo elihle likhethekile kulenotho enengi; isisa esihle kulesiliva njalo kulegolide.

Onothileyo lomyanga bayahlangana; i Nkosi yabenza bonke.

Ohlakaniphileyo ubona ububi acatshe, kodwa abangelalwazi bayaqhubeka babesebejeziswa.

Umvuzo wokuthobeka lokwesaba i Nkosi, yinotho, lodumo, lempilo.

Ameva lemijibila kusendleleni yabaphambeneyo; ogcina umphefumulo wakhe uzakuba khatshana labo.

Fundisa umntwana ngokwendlela yakhe; ngitsho esemdala kayikuphambuka kuyo.

Onothileyo ubusa abayanga, lomboleki uyisigqili sombolekisi.

Ohlanyela ukonakala uzavuna ukuhlupheka, lentonga yolaka lwakhe izaphela.

Olelihlo elilokuhle yena uzabusiswa, ngoba unikile okwesinkwa sakhe kumyanga.

10 Xotsha isideleli, kuzaphuma lenkani, yebo, ingxabano lehlazo kuzaphela.

11 Othanda ukuhlanzeka kwenhliziyo, ngenxa yesisa sendebe zakhe, inkosi ingumgane wakhe.

12 Amehlo e Nkosi alondoloza ulwazi, kodwa izachitha amazwi abangathembekanga.

13 Ivila lithi: Kulesilwane ngaphandle; ngizabulawa phakathi kwezitalada.

14 Umlomo wabesifazana bemzini ungumgodi otshonayo; lowo i Nkosi emthukutheleleyo uzawela khona.

15 Ubuthutha bubotshelwe enhliziyweni yomntwana; uswazi lokuqondisa luzabususela khatshana laye.

16 Ocindezela umyanga ukwandisa alakho, opha onothileyo, isibili uzakuba ngoswelayo.

Amazwi abahlakaniphileyo

17 Beka indlebe yakho, uzwe amazwi abahlakaniphileyo, umise inhliziyo yakho elwazini lami. 18 Ngoba kumnandi uba uwalondoloza emibilini yakho; azahlala elungile kanyekanye endebeni zakho. 19 Ukuze ithemba lakho libe se Nkosini, ngikwazisile wona lamuhla, ngitsho wena. 20 Kangikubhalelanga yini izinto ezinhle kakhulu kuzeluleko lelwazini? 21 Ukukwazisa ukuqiniseka kwamazwi eqiniso, ukuze ubuyisele amazwi eqiniso kulabo abakuthumileyo.

22 Ungamphangi umyanga ngoba engumyanga, njalo ungamchobozi oswelayo esangweni. 23 Ngoba i Nkosi izamela udaba lwabo, iphange umphefumulo wababaphangayo. 24 Ungahlanganyeli lomuntu ololaka, ungahambisani lomuntu othukuthelayo, 25 hlezi ufunde indlela zakhe, wemukele umjibila emphefumulweni wakho. 26 Ungabi phakathi kwababambana izandla, phakathi kwabayizibambiso ngezikwelede. 27 Uba ungelakho okokuhlawula, kungani ezathatha umbheda wakho ngaphansi kwakho? 28 Ungatshedisi isikhonkwane esidala somngcele, oyihlo abasenzayo. 29 Uyambona yini umuntu oyingcitshi emsebenzini wakhe? Uzazimisa phambi kwamakhosi; kayikuzimisa phambi kwabantukazana.

Copyright information for Ndebele