Proverbs 23

1Nxa uhlalela ukudla lesiphathamandla, qaphelisa lokuqaphelisa okuphambi kwakho. 2Ubeke ingqamu emphinjeni wakho uba uyisiminzi. 3Ungafisi izibondlo zaso, ngoba ziyikudla kwamanga. 4Ungatshikatshikeli ukunotha; pheza ekuqedisiseni kwakho. 5Uzandizisa yini amehlo akho kokungekho? Ngoba kuzazenzela lokuzenzela izimpiko njengokhozi oluphaphela emazulwini.

6Ungadli ukudla kolelihlo elibi, ungafisi izibondlo zakhe. 7Ngoba njengoba ecabangile emphefumulweni wakhe, unjalo. Uzakuthi: Dlana unathe; kodwa inhliziyo yakhe kayilawe. 8Ucezu oludlileyo uzaluhlanza, wone amazwi akho amnandi. 9Ungakhulumi endlebeni zoyisithutha, ngoba uzadelela inhlakanipho yamazwi akho. 10Ungatshedisi isikhonkwane esidala somngcele; ungangeni emasimini ezintandane; 11ngoba uMhlengi wazo ulamandla; yena uzamela udaba lwazo kuwe. 12Beka inhliziyo yakho ekufundisweni, lezindlebe zakho emazwini olwazi. 13Ungagodleli umntwana isijeziso; nxa umtshaya ngoswazi kayikufa. 14Wena uzamtshaya ngoswazi, ukhulule umphefumulo wakhe esihogweni.

15Ndodana yami, uba inhliziyo yakho ihlakanipha, inhliziyo yami izathokoza, yebo eyami; 16lezinso zami zizajabula ekukhulumeni kwendebe zakho izinto eziqondileyo. 17Inhliziyo yakho kayingahawukeli izoni; kodwa bana ekwesabeni i Nkosi lonke usuku. 18Ngoba isibili kukhona umvuzo, lomlindelo wakho kawuyikuqunywa. 19Lalela wena, ndodana yami, uhlakaniphe, uqondise inhliziyo yakho endleleni. 20Ungabi phakathi kwabanathi bewayini, phakathi kwezihwaba zenyama. 21Ngoba isidakwa lesihwaba sizakuba ngumyanga, lokuwozela kugqokisa amadabudabu.

22Lalela uyihlo owakuzalayo, ungamdeleli unyoko esemdala. 23Thenga iqiniso, ungalithengisi; inhlakanipho, lemfundiso, lokuqedisisa. 24Uyise wolungileyo uzathaba lokuthaba; lozala ohlakaniphileyo uzathokoza ngaye. 25Uyihlo lonyoko kabathokoze, lokuzeleyo kathabe. 26Ndodana yami, ngiphe inhliziyo yakho, lamehlo akho kawananzelele indlela zami. 27Ngoba iwule lingumgodi otshonayo, lowesifazana owemzini ungumthombo ongumcingo. 28Laye ucathama njengomphangi, andise abangathembekanga phakathi kwabantu.

29Ngubani olo: Maye? Ngubani olo: Wo? Ngubani olenkani? Ngubani olesililo? Ngubani olamanxeba ngeze? Ngubani olamehlo abomvu? 30Yilabo abalibala ewayinini, yilabo abazedinga iwayini elixutshanisiweyo. 31Ungakhangeli iwayini, lapho lizibonakalisa libomvu, nxa linika umbala walo enkomitshini, lihamba liqondile. 32Ekucineni kwalo liluma njengenyoka, lilume njengebululu. 33Amehlo akho azabona abesifazana bemzini, lenhliziyo yakho ikhulume izinto eziphambeneyo. 34Yebo, uzakuba njengolala enhliziyweni yolwandle, lanjengolala esihlokweni sensika yomkhumbi. 35Bangitshayile, kangizwanga buhlungu; bangidutshuzile, kangikunanzanga. Ngizavuka nini? Ngiphinde ngilidinge futhi.

Copyright information for Ndebele