Proverbs 24

Ungabi lamhawu ngabantu ababi, ungaloyisi ukuba labo. Ngoba inhliziyo yabo iceba udlakela, lezindebe zabo zikhuluma uhlupho. Ngenhlakanipho indlu iyakhiwa, langokuqedisisa iqiniswe. Langolwazi amakamelo agcwaliswa ngempahla zonke eziligugu lezimnandi. Umuntu ohlakaniphileyo ulamandla, lomuntu ololwazi uqinisa amandla. Ngoba ngezeluleko ezihlakaniphileyo ungalawula impi yakho, lokukhululwa kusebunengini babeluleki. Inhlakanipho enkulu iphakeme esiwuleni; esangweni kasivuli umlomo waso. Oceba ukwenza okubi, bazambiza ngokuthi ngumnikazi wamacebo amabi. Umcabango wobuwula yisono, lesideleli siyisinengiso emuntwini. 10 Uba uzitshengisa uxega ngosuku lokuhlupheka, amandla akho mancinyane
 mancinyane: Heb.  angumcingo.
.
11 Bophule abasiwa ekufeni, ngoba batatalikela ekubulaweni nxa ugodla. 12 Uba usithi: Khangela besingakwazi; ohlola izinhliziyo yena kayikukunanzelela yini? Olondoloza umphefumulo wakho yena uzakwazi; njalo uzabuyisela emuntwini njengokomsebenzi wakhe. 13 Dlana uluju, ndodana yami, ngoba lulungile, lohlanga loluju lumnandi elwangeni lwakho. 14 Lunjalo ulwazi lwenhlakanipho emphefumulweni wakho; uba uluthola, kuzakuba lomvuzo, lethemba lakho kaliyikuqunywa. 15 Wena okhohlakeleyo, ungacathameli umuzi wolungileyo; ungachithi indawo yakhe yokuphumula. 16 Ngoba olungileyo uzakuwa kasikhombisa, avuke; kodwa abakhohlakeleyo bazakhubeka ebubini. 17 Ungathokozi ngokuwa kwesitha sakho, lekukhubekeni kwaso inhliziyo yakho kayingajabuli; 18 hlezi i Nkosi ikubone, kube kubi emehlweni ayo, iphendule ulaka lwayo ilususe kuso. 19 Ungazikhathazi ngenxa yabenzi bobubi, ungabi lamhawu ngabakhohlakeleyo; 20 ngoba omubi kayikuba lomvuzo; isibane sabakhohlakeleyo sizacitshwa. 21 Ndodana yami, yesaba uJehova lenkosi; ungahlanganyeli labaguqukayo; 22 ngoba incithakalo yabo izavuka masinyane; njalo ngubani owazi ukuchitheka kwabo bobabili?

Amanye amazwi abahlakaniphileyo

23 Lala ngawabahlakaniphileyo. Ukunaka ubuso kusahlulelo kakulunganga. 24 Othi kokhohlakeleyo: Wena ulungile; abantu bazamqalekisa, izizwe zizamthukuthelela. 25 Kodwa kulabo abamkhuzayo kuzakuba lentokozo, lesibusiso esihle sizabehlela. 26 Uzakwanga indebe zalowo ophendula ngamazwi aqondileyo. 27 Lungisa umsebenzi wakho ngaphandle, uzilungiselele wona ensimini, emva kwalokho wakhe indlu yakho. 28 Ungabi ngumfakazi umelene lomakhelwane wakho kungelasizatho, kumbe ukhohlise ngendebe zakho. 29 Ungathi: Njengokwenza kwakhe kimi ngizakwenza njalo kuye; ngizaphindisela emuntwini njengokomsebenzi wakhe.

30 Ngedlula ensimini yevila, lesivinini somuntu oswele ingqondo; 31 khangela-ke, konke kwakumile ameva, imbabazane yayisibekele ubuso bakho, lomthangala wakho wamatshe udilikile. 32 Mina-ke ngakukhangela, ngakubeka enhliziyweni yami; ngakubona, ngemukela imfundiso. 33 Ubuthongo obuncinyane, ukuwozela okuncinyane, ukusonga izandla okuncinyane ukuthi kulalwe, 34 besebusiza ubuyanga bakho njengesihambi, lenswelo zakho njengomuntu olesihlangu.

Copyright information for Ndebele