Proverbs 24

1Ungabi lamhawu ngabantu ababi, ungaloyisi ukuba labo. 2Ngoba inhliziyo yabo iceba udlakela, lezindebe zabo zikhuluma uhlupho. 3Ngenhlakanipho indlu iyakhiwa, langokuqedisisa iqiniswe. 4Langolwazi amakamelo agcwaliswa ngempahla zonke eziligugu lezimnandi. 5Umuntu ohlakaniphileyo ulamandla, lomuntu ololwazi uqinisa amandla. 6Ngoba ngezeluleko ezihlakaniphileyo ungalawula impi yakho, lokukhululwa kusebunengini babeluleki. 7Inhlakanipho enkulu iphakeme esiwuleni; esangweni kasivuli umlomo waso. 8Oceba ukwenza okubi, bazambiza ngokuthi ngumnikazi wamacebo amabi. 9Umcabango wobuwula yisono, lesideleli siyisinengiso emuntwini. 10Uba uzitshengisa uxega ngosuku lokuhlupheka, amandla akho mancinyane
 mancinyane: Heb.  angumcingo.
.
11Bophule abasiwa ekufeni, ngoba batatalikela ekubulaweni nxa ugodla. 12Uba usithi: Khangela besingakwazi; ohlola izinhliziyo yena kayikukunanzelela yini? Olondoloza umphefumulo wakho yena uzakwazi; njalo uzabuyisela emuntwini njengokomsebenzi wakhe. 13Dlana uluju, ndodana yami, ngoba lulungile, lohlanga loluju lumnandi elwangeni lwakho. 14Lunjalo ulwazi lwenhlakanipho emphefumulweni wakho; uba uluthola, kuzakuba lomvuzo, lethemba lakho kaliyikuqunywa. 15Wena okhohlakeleyo, ungacathameli umuzi wolungileyo; ungachithi indawo yakhe yokuphumula. 16Ngoba olungileyo uzakuwa kasikhombisa, avuke; kodwa abakhohlakeleyo bazakhubeka ebubini. 17Ungathokozi ngokuwa kwesitha sakho, lekukhubekeni kwaso inhliziyo yakho kayingajabuli; 18hlezi i Nkosi ikubone, kube kubi emehlweni ayo, iphendule ulaka lwayo ilususe kuso. 19Ungazikhathazi ngenxa yabenzi bobubi, ungabi lamhawu ngabakhohlakeleyo; 20ngoba omubi kayikuba lomvuzo; isibane sabakhohlakeleyo sizacitshwa. 21Ndodana yami, yesaba uJehova lenkosi; ungahlanganyeli labaguqukayo; 22ngoba incithakalo yabo izavuka masinyane; njalo ngubani owazi ukuchitheka kwabo bobabili?

Amanye amazwi abahlakaniphileyo

23Lala ngawabahlakaniphileyo. Ukunaka ubuso kusahlulelo kakulunganga. 24Othi kokhohlakeleyo: Wena ulungile; abantu bazamqalekisa, izizwe zizamthukuthelela. 25Kodwa kulabo abamkhuzayo kuzakuba lentokozo, lesibusiso esihle sizabehlela. 26Uzakwanga indebe zalowo ophendula ngamazwi aqondileyo. 27Lungisa umsebenzi wakho ngaphandle, uzilungiselele wona ensimini, emva kwalokho wakhe indlu yakho. 28Ungabi ngumfakazi umelene lomakhelwane wakho kungelasizatho, kumbe ukhohlise ngendebe zakho. 29Ungathi: Njengokwenza kwakhe kimi ngizakwenza njalo kuye; ngizaphindisela emuntwini njengokomsebenzi wakhe.

30Ngedlula ensimini yevila, lesivinini somuntu oswele ingqondo; 31khangela-ke, konke kwakumile ameva, imbabazane yayisibekele ubuso bakho, lomthangala wakho wamatshe udilikile. 32Mina-ke ngakukhangela, ngakubeka enhliziyweni yami; ngakubona, ngemukela imfundiso. 33Ubuthongo obuncinyane, ukuwozela okuncinyane, ukusonga izandla okuncinyane ukuthi kulalwe, 34besebusiza ubuyanga bakho njengesihambi, lenswelo zakho njengomuntu olesihlangu.

Copyright information for Ndebele