Proverbs 25

Ezinye izaga zikaSolomoni

Lalezi yizaga zikaSolomoni abantu bakaHezekhiya inkosi yakoJuda abazikopayo.

Kuludumo lukaNkulunkulu ukufihla udaba, kodwa kuludumo lwamakhosi ukuhlolisisa udaba.

Amazulu ngokuphakama, lomhlaba ngokujula, lenhliziyo yamakhosi kakulakuhlolisiswa.

Susa amanyele esiliveni, besekuphuma isitsha somncibilikisi.

Susa okhohlakeleyo phambi kwenkosi, besekuqiniswa isihlalo sayo sobukhosi ngokulunga.

Ungaziqhenyi phambi kwenkosi, njalo ungemi endaweni yezikhulu; ngoba kungcono kuthiwe kuwe: Yenyukela ngapha, kulokuthi wehliswe phambi kwesiphathamandla, amehlo akho asibonileyo.

Ungaphangisi ukuphuma ukuyaphikisana, hlezi wenze ulutho ekucineni kwakho, lapho umakhelwane wakho esekuyangisile.

Mela udaba lwakho lomakhelwane wakho, kodwa ungavezi imfihlo yomunye; 10 hlezi okuzwayo akuyangise, lesigcono sakho singaphambuki.

11 Ilizwi elikhulunywe ngokufaneleyo linjengama-apula egolide ezitsheni zesiliva ezibaziweyo.

12 Umkhuzi ohlakaniphileyo endlebeni ezwayo ulisongo legolide lesiceciso segolide elihle.

13 Isithunywa esithembekileyo kwabasithumileyo sinjengomqando weliqhwa elikhithikayo ngosuku lokuvuna, ngoba sivuselela umphefumulo wamakhosi aso.

14 Umuntu oziqhenya ngesipho samanga unjengamayezi lomoya okungelazulu.

15 Ngokubekezela umbusi angavunyiswa, lolimi oluthambileyo lwephula ithambo.

16 Utholile yini uluju? Dlana okwenele wena, hlezi uludle kakhulu, uluhlanze.

17 Unyawo lwakho kalungavami endlini kamakhelwane wakho, hlezi akusuthe akuzonde.

18 Umuntu ofakaza ubufakazi bamanga ngomakhelwane wakhe uyisagila lenkemba lomtshoko obukhali.

19 Ukuthemba ongathembekanga ngosuku lokuhlupheka kunjengezinyo elephukileyo, lonyawo olwenyeleyo.

20 Ohlabelela izingoma enhliziyweni edabukileyo unjengokhupha isembatho ngosuku lwamakhaza, njengeviniga phakathi kwesoda.

21 Uba okuzondayo elambile, umnike isinkwa adle, njalo uba omile, umnike amanzi anathe; 22 ngoba uzabekelela amalahle omlilo ekhanda lakhe, le Nkosi izakuvuza.

23 Umoya wenyakatho uletha izulu, lolimi lwemfihlo ubuso obulolaka.

24 Kungcono ukuhlala engonsini yophahla kulalowesifazana wezinkani lendlini yokuhlanganyela.

25 Umbiko omuhle ovela elizweni elikhatshana unjengamanzi aqandayo emphefumulweni odiniweyo.

26 Olungileyo ozanyazanyiswayo phambi kokhohlakeleyo ungumthombo odungekileyo lesiphethu esonakeleyo.

27 Ukudla uluju olunengi kakulunganga; ngokunjalo ukudinga udumo lwabo kakusidumo.

28 Umuntu ongathinti umoya wakhe unjengomuzi ofohlelweyo ongelamthangala.

Copyright information for Ndebele