Proverbs 25

Ezinye izaga zikaSolomoni

1 Lalezi yizaga zikaSolomoni abantu bakaHezekhiya inkosi yakoJuda abazikopayo.

2Kuludumo lukaNkulunkulu ukufihla udaba, kodwa kuludumo lwamakhosi ukuhlolisisa udaba.

3Amazulu ngokuphakama, lomhlaba ngokujula, lenhliziyo yamakhosi kakulakuhlolisiswa.

4Susa amanyele esiliveni, besekuphuma isitsha somncibilikisi.

5Susa okhohlakeleyo phambi kwenkosi, besekuqiniswa isihlalo sayo sobukhosi ngokulunga.

6Ungaziqhenyi phambi kwenkosi, njalo ungemi endaweni yezikhulu; 7ngoba kungcono kuthiwe kuwe: Yenyukela ngapha, kulokuthi wehliswe phambi kwesiphathamandla, amehlo akho asibonileyo.

8Ungaphangisi ukuphuma ukuyaphikisana, hlezi wenze ulutho ekucineni kwakho, lapho umakhelwane wakho esekuyangisile.

9Mela udaba lwakho lomakhelwane wakho, kodwa ungavezi imfihlo yomunye; 10hlezi okuzwayo akuyangise, lesigcono sakho singaphambuki.

11Ilizwi elikhulunywe ngokufaneleyo linjengama-apula egolide ezitsheni zesiliva ezibaziweyo.

12Umkhuzi ohlakaniphileyo endlebeni ezwayo ulisongo legolide lesiceciso segolide elihle.

13Isithunywa esithembekileyo kwabasithumileyo sinjengomqando weliqhwa elikhithikayo ngosuku lokuvuna, ngoba sivuselela umphefumulo wamakhosi aso.

14Umuntu oziqhenya ngesipho samanga unjengamayezi lomoya okungelazulu.

15Ngokubekezela umbusi angavunyiswa, lolimi oluthambileyo lwephula ithambo.

16Utholile yini uluju? Dlana okwenele wena, hlezi uludle kakhulu, uluhlanze.

17Unyawo lwakho kalungavami endlini kamakhelwane wakho, hlezi akusuthe akuzonde.

18Umuntu ofakaza ubufakazi bamanga ngomakhelwane wakhe uyisagila lenkemba lomtshoko obukhali.

19Ukuthemba ongathembekanga ngosuku lokuhlupheka kunjengezinyo elephukileyo, lonyawo olwenyeleyo.

20Ohlabelela izingoma enhliziyweni edabukileyo unjengokhupha isembatho ngosuku lwamakhaza, njengeviniga phakathi kwesoda.

21Uba okuzondayo elambile, umnike isinkwa adle, njalo uba omile, umnike amanzi anathe; 22ngoba uzabekelela amalahle omlilo ekhanda lakhe, le Nkosi izakuvuza.

23Umoya wenyakatho uletha izulu, lolimi lwemfihlo ubuso obulolaka.

24Kungcono ukuhlala engonsini yophahla kulalowesifazana wezinkani lendlini yokuhlanganyela.

25Umbiko omuhle ovela elizweni elikhatshana unjengamanzi aqandayo emphefumulweni odiniweyo.

26Olungileyo ozanyazanyiswayo phambi kokhohlakeleyo ungumthombo odungekileyo lesiphethu esonakeleyo.

27Ukudla uluju olunengi kakulunganga; ngokunjalo ukudinga udumo lwabo kakusidumo.

28Umuntu ongathinti umoya wakhe unjengomuzi ofohlelweyo ongelamthangala.

Copyright information for Ndebele