Proverbs 26

Njengeliqhwa elikhithikayo ehlobo lanjengezulu ngesikhathi sokuvuna, ngokunjalo udumo kalusifanelanga isithutha.

Njengenyoni ekuzulazuleni, njengenkonjane ekuphapheni, ngokunjalo isiqalekiso kungelasizatho kasiyikufika.

Isiswepu ngesebhiza, itomu ngelikababhemi, loswazi ngolomhlane wezithutha.

Ungaphenduli isithutha ngokobuthutha baso, hlezi lawe ufanane laso.

Phendula isithutha ngokobuthutha baso, hlezi sibe ngesihlakaniphileyo emehlweni aso.

Othumela amazwi ngesandla sesithutha, uquma inyawo, unatha isihluku.

Imilenze yesiqhuli iyalengalenga; sinjalo isaga emlonyeni wezithutha.

Njengokubophela ilitshe esavutheni, unjalo onika udumo esithutheni.

Njengameva enyuka esandleni sesidakwa sinjalo isaga emlonyeni wezithutha.

10 Oqatsha isithutha loqatsha abadlulayo unjengomtshoki ociba wonke.

11 Njengenja ebuyela emahlanzweni ayo ngokunjalo isithutha siphinda ubuthutha baso.

12 Uyabona yini umuntu ohlakaniphileyo emehlweni akhe? Kulethemba elikhulu esithutheni kulaye.

13 Olivila uthi: Kulesilwane endleleni; isilwane sisezitaladeni.

14 Isivalo siphenduka ngamabhanti aso, ngokunjalo ivila embhedeni walo.

15 Ivila lifihla isandla salo emganwini, liyavilapha ukusibuyisela emlonyeni walo.

16 Ivila lihlakaniphile emehlweni alo okwedlula abayisikhombisa abangaphendula ngenhlakanipho.

17 Odlulayo ethukuthela ngengxabano engeyisiyo eyakhe ungobamba indlebe zenja.

18 Njengohlanya oluphosa izikhuni ezivuthayo, imitshoko, lokufa, 19 unjalo umuntu okhohlisa umakhelwane wakhe, abesesithi: Kangisomi yini?

20 Uba kungelankuni umlilo uyacitsha; njalo uba kungelakunyeya, ukuxabana kuyathula.

21 Njengamalahle emalahleni avuthayo, lenkuni emlilweni, unjalo umuntu wenkani ngowokubasa ingxabano.

22 Amazwi onyeyayo anjengezibondlo ezehlela kokungaphakathi kwesisu.

23 Indebe ezivuthayo lenhliziyo embi kungamanyele esiliva ahuqa ukhamba.

24 Ozondayo uyazenzisa ngezindebe zakhe, kodwa ufaka inkohliso ngaphakathi kwakhe.

25 Lapho esenza ilizwi lakhe libe ngelomusa, ungamkholwa, ngoba izinengiso eziyisikhombisa zisenhliziyweni yakhe.

26 Inzondo isibekelwa ngenkohliso; ububi bakhe buzakwembulwa ebandleni.

27 Ogebhayo umgodi uzawela kuwo, logiqa ilitshe, lizabuyela kuye.

28 Ulimi lwamanga luzonda olubachobozayo, lomlomo obutshelezi usebenza incithakalo.

Copyright information for Ndebele