Proverbs 26

1Njengeliqhwa elikhithikayo ehlobo lanjengezulu ngesikhathi sokuvuna, ngokunjalo udumo kalusifanelanga isithutha.

2Njengenyoni ekuzulazuleni, njengenkonjane ekuphapheni, ngokunjalo isiqalekiso kungelasizatho kasiyikufika.

3Isiswepu ngesebhiza, itomu ngelikababhemi, loswazi ngolomhlane wezithutha.

4Ungaphenduli isithutha ngokobuthutha baso, hlezi lawe ufanane laso.

5Phendula isithutha ngokobuthutha baso, hlezi sibe ngesihlakaniphileyo emehlweni aso.

6Othumela amazwi ngesandla sesithutha, uquma inyawo, unatha isihluku.

7Imilenze yesiqhuli iyalengalenga; sinjalo isaga emlonyeni wezithutha.

8Njengokubophela ilitshe esavutheni, unjalo onika udumo esithutheni.

9Njengameva enyuka esandleni sesidakwa sinjalo isaga emlonyeni wezithutha.

10Oqatsha isithutha loqatsha abadlulayo unjengomtshoki ociba wonke.

11Njengenja ebuyela emahlanzweni ayo ngokunjalo isithutha siphinda ubuthutha baso.

12Uyabona yini umuntu ohlakaniphileyo emehlweni akhe? Kulethemba elikhulu esithutheni kulaye.

13Olivila uthi: Kulesilwane endleleni; isilwane sisezitaladeni.

14Isivalo siphenduka ngamabhanti aso, ngokunjalo ivila embhedeni walo.

15Ivila lifihla isandla salo emganwini, liyavilapha ukusibuyisela emlonyeni walo.

16Ivila lihlakaniphile emehlweni alo okwedlula abayisikhombisa abangaphendula ngenhlakanipho.

17Odlulayo ethukuthela ngengxabano engeyisiyo eyakhe ungobamba indlebe zenja.

18Njengohlanya oluphosa izikhuni ezivuthayo, imitshoko, lokufa, 19unjalo umuntu okhohlisa umakhelwane wakhe, abesesithi: Kangisomi yini?

20Uba kungelankuni umlilo uyacitsha; njalo uba kungelakunyeya, ukuxabana kuyathula.

21Njengamalahle emalahleni avuthayo, lenkuni emlilweni, unjalo umuntu wenkani ngowokubasa ingxabano.

22Amazwi onyeyayo anjengezibondlo ezehlela kokungaphakathi kwesisu.

23Indebe ezivuthayo lenhliziyo embi kungamanyele esiliva ahuqa ukhamba.

24Ozondayo uyazenzisa ngezindebe zakhe, kodwa ufaka inkohliso ngaphakathi kwakhe.

25Lapho esenza ilizwi lakhe libe ngelomusa, ungamkholwa, ngoba izinengiso eziyisikhombisa zisenhliziyweni yakhe.

26Inzondo isibekelwa ngenkohliso; ububi bakhe buzakwembulwa ebandleni.

27Ogebhayo umgodi uzawela kuwo, logiqa ilitshe, lizabuyela kuye.

28Ulimi lwamanga luzonda olubachobozayo, lomlomo obutshelezi usebenza incithakalo.

Copyright information for Ndebele