Proverbs 27

1Ungazincomi ngosuku lwakusasa, ngoba kawazi ukuthi usuku luzazalani.

2Owemzini kakudumise, njalo hatshi umlomo wakho; owezizwe, njalo hatshi indebe zakho.

3Ilitshe linzima, letshebetshebe liyasinda, kodwa ulaka lwesithutha lunzima kulakho kokubili.

4Ulaka lulolunya, lentukuthelo iyisikhukhula; kodwa ngubani ongema phambi komona?

5Kungcono ukukhuzwa ngokusobala kulothando lwensitha.

6Amanxeba omngane athembekile, kodwa ukwanga kwesitha kunengi.

7Umphefumulo osuthiyo unyathelela phansi uhlanga loluju, kodwa kumphefumulo olambileyo konke okubabayo kumnandi.

8Njengenyoni eduha isuka esidlekeni sayo unjalo umuntu oduha esuka endaweni yakhe.

9Amafutha lempepha kuthokozisa inhliziyo; kunjalo ubumnandi bomngane womuntu ngenxa yeseluleko somphefumulo.

10Ungadeli umngane wakho lomngane kayihlo; njalo ungangeni endlini yomfowenu ngosuku lwencithakalo yakho; kungcono umakhelwane oseduze kulomfowenu okhatshana.

11Hlakanipha, ndodana yami, uthokozise inhliziyo yami, ukuze ngibe lempendulo kongisolayo.

12Okhaliphileyo uyabona ububi acatshe, kodwa abangelalwazi bayaqhubeka bajeziswe.

13Thatha isigqoko soyisibambiso ngenxa yowemzini, umthathele isibambiso ngenxa yowesifazana wezizwe.

14Obusisa umngane wakhe ngelizwi elikhulu evuka ekuseni kakhulu, kuzathiwa yisiqalekiso kuye.

15Ukuchophelela ngosuku lwezulu eliqhubekayo lowesifazana oxabanayo kuyafanana.

16Omfihlayo ufihla umoya, lamagcobo esandla sakhe sokunene ayabiza.

17Insimbi ilolwa ngensimbi; ngokunjalo umuntu ulola ubuso bomngane wakhe.

18Olondoloza isihlahla somkhiwa uzakudla isithelo saso; lolinda inkosi yakhe uzadunyiswa.

19Njengemanzini ubuso busebusweni, ngokunjalo inhliziyo yomuntu isemuntwini.

20Isihogo lencithakalo kakusuthi, ngokunjalo amehlo omuntu kawasuthi.

21Imbiza yokucenga ngeyesiliva, lesithando somlilo ngesegolide; kunjalo umuntu ngokokudunyiswa kwakhe.

22Lanxa ugiga isithutha ngomgigo engigeni phakathi kwengqoloyi, ubuthutha baso kabuyikusuka kuso.

23Yazi lokwazi ubuso bezimvu zakho, beka inhliziyo yakho kumihlambi yakho, 24ngoba inotho kayisiyaphakade; kumbe umqhele ube sesizukulwaneni lesizukulwana yini? 25Utshani buyasuswa, lohlaza lubonakale, kubuthwe lemibhida yezintaba. 26Amawundlu angawezigqoko zakho, lezimpongo ziyintengo yesiqinti. 27Kuzakuba lochago lwezimbuzi olwanele ukudla kwakho lokudla kwendlu yakho lempilo yencekukazi zakho.

Copyright information for Ndebele