Proverbs 27

Ungazincomi ngosuku lwakusasa, ngoba kawazi ukuthi usuku luzazalani.

Owemzini kakudumise, njalo hatshi umlomo wakho; owezizwe, njalo hatshi indebe zakho.

Ilitshe linzima, letshebetshebe liyasinda, kodwa ulaka lwesithutha lunzima kulakho kokubili.

Ulaka lulolunya, lentukuthelo iyisikhukhula; kodwa ngubani ongema phambi komona?

Kungcono ukukhuzwa ngokusobala kulothando lwensitha.

Amanxeba omngane athembekile, kodwa ukwanga kwesitha kunengi.

Umphefumulo osuthiyo unyathelela phansi uhlanga loluju, kodwa kumphefumulo olambileyo konke okubabayo kumnandi.

Njengenyoni eduha isuka esidlekeni sayo unjalo umuntu oduha esuka endaweni yakhe.

Amafutha lempepha kuthokozisa inhliziyo; kunjalo ubumnandi bomngane womuntu ngenxa yeseluleko somphefumulo.

10 Ungadeli umngane wakho lomngane kayihlo; njalo ungangeni endlini yomfowenu ngosuku lwencithakalo yakho; kungcono umakhelwane oseduze kulomfowenu okhatshana.

11 Hlakanipha, ndodana yami, uthokozise inhliziyo yami, ukuze ngibe lempendulo kongisolayo.

12 Okhaliphileyo uyabona ububi acatshe, kodwa abangelalwazi bayaqhubeka bajeziswe.

13 Thatha isigqoko soyisibambiso ngenxa yowemzini, umthathele isibambiso ngenxa yowesifazana wezizwe.

14 Obusisa umngane wakhe ngelizwi elikhulu evuka ekuseni kakhulu, kuzathiwa yisiqalekiso kuye.

15 Ukuchophelela ngosuku lwezulu eliqhubekayo lowesifazana oxabanayo kuyafanana.

16 Omfihlayo ufihla umoya, lamagcobo esandla sakhe sokunene ayabiza.

17 Insimbi ilolwa ngensimbi; ngokunjalo umuntu ulola ubuso bomngane wakhe.

18 Olondoloza isihlahla somkhiwa uzakudla isithelo saso; lolinda inkosi yakhe uzadunyiswa.

19 Njengemanzini ubuso busebusweni, ngokunjalo inhliziyo yomuntu isemuntwini.

20 Isihogo lencithakalo kakusuthi, ngokunjalo amehlo omuntu kawasuthi.

21 Imbiza yokucenga ngeyesiliva, lesithando somlilo ngesegolide; kunjalo umuntu ngokokudunyiswa kwakhe.

22 Lanxa ugiga isithutha ngomgigo engigeni phakathi kwengqoloyi, ubuthutha baso kabuyikusuka kuso.

23 Yazi lokwazi ubuso bezimvu zakho, beka inhliziyo yakho kumihlambi yakho, 24 ngoba inotho kayisiyaphakade; kumbe umqhele ube sesizukulwaneni lesizukulwana yini? 25 Utshani buyasuswa, lohlaza lubonakale, kubuthwe lemibhida yezintaba. 26 Amawundlu angawezigqoko zakho, lezimpongo ziyintengo yesiqinti. 27 Kuzakuba lochago lwezimbuzi olwanele ukudla kwakho lokudla kwendlu yakho lempilo yencekukazi zakho.

Copyright information for Ndebele