Proverbs 28

1Ababi babaleka kungekho umzingeli, kodwa abalungileyo balesibindi njengebhongo lesilwane.

2Ngesiphambeko sesizwe ababusi baso banengi; kodwa ngomuntu olokuqedisisa ololwazi ngokunjalo sizakwelulwa.

3Umuntu ongumyanga ocindezela abayanga ulizulu elikhukhulayo ukuze kungabi lokudla.

4Abadela umlayo badumisa ababi, kodwa labo abagcina umlayo balwa labo.

5Abantu ababi kabaqedisisi ukulunga, kodwa abadinga i Nkosi baqedisisa konke.

6Kungcono umyanga ohamba ngobuqotho bakhe kulophambene ngezindlela lanxa enothile.

7Ogcina umlayo uyindodana eqedisisayo, kodwa ozihlanganisa lezigangi uyangisa uyise.

8Owandisa inotho yakhe ngenzalo langenzuzo uyibuthela olomusa kubayanga.

9Ophambula indlebe yakhe ekulaleleni umlayo, lomkhuleko wakhe uzakuba yisinengiso.

10Oduhisela abaqotho endleleni embi yena uzawela emgodini wakhe, kodwa abaqotho bazakudla ilifa lokuhle.

11Indoda enothileyo ihlakaniphile emehlweni ayo, kodwa umyanga oqedisisayo uzayihlola.

12Lapho abalungileyo bethokoza, kulenkazimulo enkulu; kodwa nxa ababi bephakama, umuntu uyadingwa.

13Osibekela iziphambeko zakhe kayikuphumelela, kodwa ozivumayo azitshiye, uzahawukelwa.

14Ubusisiwe umuntu owesaba njalonjalo, kodwa owenza inhliziyo yakhe ibe lukhuni uzawela ebubini.

15Umbusi okhohlakeleyo phezu kwabantu abangabayanga uyisilwane esibhongayo lebhere elizingelayo.

16Umbusi oswele ukuqedisisa konke wandisa lencindezelo; ozonda inzuzo embi uzakwelula insuku.

17Umuntu ocindezelwe ligazi lomphefumulo uzabalekela emgodini; kabangamsekeli.

18Ohamba ngobuqotho uzasindiswa, kodwa ophambene ngendlela ezimbili uzawela kweyodwa.

19Olima umhlaba wakhe uzasutha ukudla, kodwa olandela abayize uzasutha ubuyanga.

20Umuntu wothembeko lonke uzavama ngezibusiso, kodwa ophangisa ukunotha kayikuba msulwa.

21Ukuhlonipha ubuso kakulunganga, ngoba umuntu uzakona ngenxa yocezu lwesinkwa.

22Ophangisa ukunotha ungumuntu olelihlo elibi, njalo engazi ukuthi ubuyanga buzamehlela.

23Okhuza umuntu uzathola umusa emuva okwedlula okhohlisayo ngolimi.

24Ophanga uyise kumbe unina, athi: Akusiso isiphambeko; ungumngane womchithi.

25Olomphefumulo obanzi udunga ingxabano, kodwa othemba e Nkosini uzakhuluphaliswa.

26Othemba enhliziyweni yakhe uyisithutha, kodwa ohamba ngenhlakanipho uzaphepha.

27Opha umyanga kayikuswela, kodwa ofihla amehlo akhe uzakuba leziqalekiso ezinengi.

28Nxa abakhohlakeleyo bephakanyiswa, umuntu uyacatsha, kodwa nxa bebhubha, abalungileyo bayanda.

Copyright information for Ndebele