Proverbs 28

Ababi babaleka kungekho umzingeli, kodwa abalungileyo balesibindi njengebhongo lesilwane.

Ngesiphambeko sesizwe ababusi baso banengi; kodwa ngomuntu olokuqedisisa ololwazi ngokunjalo sizakwelulwa.

Umuntu ongumyanga ocindezela abayanga ulizulu elikhukhulayo ukuze kungabi lokudla.

Abadela umlayo badumisa ababi, kodwa labo abagcina umlayo balwa labo.

Abantu ababi kabaqedisisi ukulunga, kodwa abadinga i Nkosi baqedisisa konke.

Kungcono umyanga ohamba ngobuqotho bakhe kulophambene ngezindlela lanxa enothile.

Ogcina umlayo uyindodana eqedisisayo, kodwa ozihlanganisa lezigangi uyangisa uyise.

Owandisa inotho yakhe ngenzalo langenzuzo uyibuthela olomusa kubayanga.

Ophambula indlebe yakhe ekulaleleni umlayo, lomkhuleko wakhe uzakuba yisinengiso.

10 Oduhisela abaqotho endleleni embi yena uzawela emgodini wakhe, kodwa abaqotho bazakudla ilifa lokuhle.

11 Indoda enothileyo ihlakaniphile emehlweni ayo, kodwa umyanga oqedisisayo uzayihlola.

12 Lapho abalungileyo bethokoza, kulenkazimulo enkulu; kodwa nxa ababi bephakama, umuntu uyadingwa.

13 Osibekela iziphambeko zakhe kayikuphumelela, kodwa ozivumayo azitshiye, uzahawukelwa.

14 Ubusisiwe umuntu owesaba njalonjalo, kodwa owenza inhliziyo yakhe ibe lukhuni uzawela ebubini.

15 Umbusi okhohlakeleyo phezu kwabantu abangabayanga uyisilwane esibhongayo lebhere elizingelayo.

16 Umbusi oswele ukuqedisisa konke wandisa lencindezelo; ozonda inzuzo embi uzakwelula insuku.

17 Umuntu ocindezelwe ligazi lomphefumulo uzabalekela emgodini; kabangamsekeli.

18 Ohamba ngobuqotho uzasindiswa, kodwa ophambene ngendlela ezimbili uzawela kweyodwa.

19 Olima umhlaba wakhe uzasutha ukudla, kodwa olandela abayize uzasutha ubuyanga.

20 Umuntu wothembeko lonke uzavama ngezibusiso, kodwa ophangisa ukunotha kayikuba msulwa.

21 Ukuhlonipha ubuso kakulunganga, ngoba umuntu uzakona ngenxa yocezu lwesinkwa.

22 Ophangisa ukunotha ungumuntu olelihlo elibi, njalo engazi ukuthi ubuyanga buzamehlela.

23 Okhuza umuntu uzathola umusa emuva okwedlula okhohlisayo ngolimi.

24 Ophanga uyise kumbe unina, athi: Akusiso isiphambeko; ungumngane womchithi.

25 Olomphefumulo obanzi udunga ingxabano, kodwa othemba e Nkosini uzakhuluphaliswa.

26 Othemba enhliziyweni yakhe uyisithutha, kodwa ohamba ngenhlakanipho uzaphepha.

27 Opha umyanga kayikuswela, kodwa ofihla amehlo akhe uzakuba leziqalekiso ezinengi.

28 Nxa abakhohlakeleyo bephakanyiswa, umuntu uyacatsha, kodwa nxa bebhubha, abalungileyo bayanda.

Copyright information for Ndebele