Proverbs 29

Umuntu othi ekhuzwa kanengi aqinise intamo, uzahle ephulwe, njalo kungabi lakusiliswa.

Lapho abalungileyo bekhula, abantu bayathokoza, kodwa lapho okhohlakeleyo ebusa, abantu bayabubula.

Umuntu othanda inhlakanipho uthokozisa uyise, kodwa ohlanganyela lamawule uchitha inotho.

Inkosi iqinisa ilizwe ngesahlulelo, kodwa umuntu wezipho uyalichitha.

Umuntu olalisa ngolimi umakhelwane wakhe wendlalela izinyawo zakhe imbule.

Esiphambekweni somuntu omubi kulomjibila, kodwa olungileyo uyamemeza ngenjabulo ethokoza.

Olungileyo uyalwazi udaba lwabayanga; okhohlakeleyo kananzeleli ulwazi.

Abantu abadelelayo bayawuthungela umuzi, kodwa abahlakaniphileyo badedisa ulaka.

Umuntu ohlakaniphileyo emangalelana lomuntu oyisithutha, loba elolaka, loba ehleka, kakulakuthula.

10 Abantu abomele igazi bazonda opheleleyo, kodwa abaqotho badinga umphefumulo wakhe.

11 Isithutha sikhupha umoya waso wonke, kodwa ohlakaniphileyo uyawuthibela emuva.

12 Umbusi olalela amazwi amanga, zonke izinceku zakhe zikhohlakele.

13 Umyanga lomuntu wencindezelo bayahlangana; i Nkosi ikhanyisa amehlo abo bobabili.

14 Inkosi eyahlulela abayanga ngothembeko, isihlalo sayo sobukhosi sizamiswa phakade.

15 Uswazi lokukhuza kunika inhlakanipho, kodwa umntwana oyekelelwayo uthelela unina inhloni.

16 Lapho abakhohlakeleyo besanda, isiphambeko siyanda, kodwa abalungileyo bazabona ukuwa kwabo.

17 Laya indodana yakho, izakuphumuza; yebo, izanika izinjabulo emphefumulweni wakho.

18 Lapho okungelambono khona, abantu bayadlubulunda; kodwa ubusisiwe ogcina umlayo.

19 Inceku kayilaywa ngamazwi; lanxa iqedisisa, kayiyikuphendula.

20 Uyambona yini umuntu ophangisa ngamazwi akhe? Kulethemba elingcono esithutheni kulaye.

21 Ototoza inceku yakhe kusukela ebuntwaneni, ekucineni izakuba luhlupho kuye.

22 Umuntu ololaka ubanga ukuxabana, lomuntu ovutha intukuthelo wandisa isiphambeko.

23 Ukuzigqaja komuntu kuzamehlisa, kodwa olomoya othobekileyo uzabamba udumo.

24 Owabelana lesela uzonda umphefumulo wakhe; uzwa isiqalekiso, angakhulumi.

25 Ukwesaba abantu kuletha umjibila, kodwa othemba e Nkosini uzabekwa phezulu evikelekile.

26 Abanengi badinga ubuso bombusi, kodwa isahlulelo salowo lalowo sivela e Nkosini.

27 Umuntu ongalunganga uyisinengiso kwabalungileyo, kodwa oqotho endleleni uyisinengiso kokhohlakeleyo.

Copyright information for Ndebele