Proverbs 29

1Umuntu othi ekhuzwa kanengi aqinise intamo, uzahle ephulwe, njalo kungabi lakusiliswa.

2Lapho abalungileyo bekhula, abantu bayathokoza, kodwa lapho okhohlakeleyo ebusa, abantu bayabubula.

3Umuntu othanda inhlakanipho uthokozisa uyise, kodwa ohlanganyela lamawule uchitha inotho.

4Inkosi iqinisa ilizwe ngesahlulelo, kodwa umuntu wezipho uyalichitha.

5Umuntu olalisa ngolimi umakhelwane wakhe wendlalela izinyawo zakhe imbule.

6Esiphambekweni somuntu omubi kulomjibila, kodwa olungileyo uyamemeza ngenjabulo ethokoza.

7Olungileyo uyalwazi udaba lwabayanga; okhohlakeleyo kananzeleli ulwazi.

8Abantu abadelelayo bayawuthungela umuzi, kodwa abahlakaniphileyo badedisa ulaka.

9Umuntu ohlakaniphileyo emangalelana lomuntu oyisithutha, loba elolaka, loba ehleka, kakulakuthula.

10Abantu abomele igazi bazonda opheleleyo, kodwa abaqotho badinga umphefumulo wakhe.

11Isithutha sikhupha umoya waso wonke, kodwa ohlakaniphileyo uyawuthibela emuva.

12Umbusi olalela amazwi amanga, zonke izinceku zakhe zikhohlakele.

13Umyanga lomuntu wencindezelo bayahlangana; i Nkosi ikhanyisa amehlo abo bobabili.

14Inkosi eyahlulela abayanga ngothembeko, isihlalo sayo sobukhosi sizamiswa phakade.

15Uswazi lokukhuza kunika inhlakanipho, kodwa umntwana oyekelelwayo uthelela unina inhloni.

16Lapho abakhohlakeleyo besanda, isiphambeko siyanda, kodwa abalungileyo bazabona ukuwa kwabo.

17Laya indodana yakho, izakuphumuza; yebo, izanika izinjabulo emphefumulweni wakho.

18Lapho okungelambono khona, abantu bayadlubulunda; kodwa ubusisiwe ogcina umlayo.

19Inceku kayilaywa ngamazwi; lanxa iqedisisa, kayiyikuphendula.

20Uyambona yini umuntu ophangisa ngamazwi akhe? Kulethemba elingcono esithutheni kulaye.

21Ototoza inceku yakhe kusukela ebuntwaneni, ekucineni izakuba luhlupho kuye.

22Umuntu ololaka ubanga ukuxabana, lomuntu ovutha intukuthelo wandisa isiphambeko.

23Ukuzigqaja komuntu kuzamehlisa, kodwa olomoya othobekileyo uzabamba udumo.

24Owabelana lesela uzonda umphefumulo wakhe; uzwa isiqalekiso, angakhulumi.

25Ukwesaba abantu kuletha umjibila, kodwa othemba e Nkosini uzabekwa phezulu evikelekile.

26Abanengi badinga ubuso bombusi, kodwa isahlulelo salowo lalowo sivela e Nkosini.

27Umuntu ongalunganga uyisinengiso kwabalungileyo, kodwa oqotho endleleni uyisinengiso kokhohlakeleyo.

Copyright information for Ndebele