Proverbs 3

Ezinye izeluleko emajaheni

Ndodana yami, ungakhohlwa umlayo wami, kodwa inhliziyo yakho kayigcine imilayo yami. Ngoba yengezelela kuwe ubude bezinsuku leminyaka yempilo lokuthula. Umusa lothembeko kakungakutshiyi, kubophele entanyeni yakho, ukubhale esibhebheni senhliziyo yakho. Ngalokho uzathola umusa lokuqedisisa okuhle emehlweni kaNkulunkulu labantu.

Themba e Nkosini ngenhliziyo yakho yonke, ungeyami ekuqedisiseni kwakho. Ivume endleleni zakho zonke, yona-ke izaqondisa imikhondo yakho.

Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho; yesabe i Nkosi, usuke ebubini. Kuzakuba yikwelatshwa kwenkaba yakho, lokunathwayo kwamathambo akho. Hlonipha i Nkosi ngemfuyo yakho, langezithelo zakho zokuqala zesivuno sakho sonke. 10 Khona iziphala zakho zizagcwaliswa ngenala, lezikhamelo zakho zewayini ziphuphume iwayini elitsha.

11 Ndodana yami, ungadeleli ukulaya kwe Nkosi, unganengwa yikukhuza kwayo. 12 Ngoba i Nkosi iyamlaya emthandayo, yebo, njengoyise indodana athokoza ngayo.

13 Ubusisiwe umuntu othola inhlakanipho, lomuntu ozuza ukuqedisisa. 14 Ngoba inzuzo yakho ingcono kulenzuzo yesiliva, lesivuno sakho kulegolide. 15 Kuligugu elidlula amatshe aligugu, lakho konke ongakufisa kakulinganiswa lakho. 16 Ubude bezinsuku busesandleni sakho sokunene, kwesokhohlo sakho inotho lodumo. 17 Izindlela zakho zizindlela zentokozo, lemikhondo yakho yonke iyikuthula. 18 Kuyisihlahla sempilo kwabakubambayo, lobambelela kukho ubusisiwe.

19 Ngenhlakanipho i Nkosi yasekela umhlaba; yamisa amazulu ngokuqedisisa. 20 Ngolwazi lwayo izinziki zaqhekezwa, lamayezi athonta amazolo.

21 Ndodana yami, kakungasuki emehlweni akho; gcina inhlakanipho eqotho lengqondo. 22 Njalo kuzakuba yimpilo yomphefumulo wakho, lesisa entanyeni yakho. 23 Khona uzahamba indlela yakho uvikelekile, lonyawo lwakho kaluyikukhubeka. 24 Nxa ulala phansi, kawuyikwesaba, yebo, uzalala, lobuthongo bakho buzakuba mnandi. 25 Ungesabi uvalo olujumayo, kumbe ukuchitheka kwababi nxa kufika. 26 Ngoba i Nkosi izakuba sethembeni lakho, igcine unyawo lwakho ukuze lungabanjwa.

27 Ungagodleli umninikho okuhle nxa kusemandleni esandla sakho ukukwenza. 28 Ungathi kumakhelwane wakho: Hamba, ubuye, kusasa ngizakunika; nxa ulakho. 29 Ungacebi okubi ngomakhelwane wakho, ngoba yena uhlala lawe evikelekile. 30 Ungaphikisani lomuntu kungelasizatho, nxa engakonanga.

31 Ungahawukeli umuntu oyisidlwangudlwangu; ungakhethi leyodwa yezindlela zakhe. 32 Ngoba ophambeneyo uyisinengiso e Nkosini, kodwa imfihlo yayo ikwabaqotho.

33 Isiqalekiso se Nkosi sisendlini yomubi, kodwa iyawubusisa umuzi wabalungileyo. 34 Isibili, yona iyabeyisa abeyisayo, kodwa inika umusa kwabathobekileyo. 35 Abahlakaniphileyo bazakudla ilifa lodumo, kodwa iphakamisa abayizithutha ehlazweni.

Copyright information for Ndebele