Proverbs 30

Amazwi kaAguri

Amazwi kaAguri indodana kaJake umMasa. Umuntu wathi kuIthiyeli, kuIthiyeli loUkhali:

Isibili, ngiyisithutha kulomuntu, kangilakuqedisisa komuntu. Kangifundanga inhlakanipho, kangilwazi ulwazi lwabangcwele. Ngubani owenyukela emazulwini njalo wehla? Ngubani oqoqe wafumbatha umoya ezandleni zakhe? Ngubani ogoqele amanzi esembathweni? Ngubani omise yonke imikhawulo yomhlaba? Lingubani ibizo lakhe, lebizo lendodana yakhe lingubani, uba usazi?

Lonke ilizwi likaNkulunkulu licwengekile; uyisihlangu kwabaphephela kuye. Ungengezeleli emazwini akhe, hlezi akukhuze, utholwe ungumqambimanga.

Umkhuleko kaAguri

Zimbili izinto engizicele kuwe; ungangigodleli zona ngingakafi. Susa khatshana lami ize lamazwi amanga; ungangiphi ubuyanga loba inotho; ungiphe ukudla kwesabelo sami. Hlezi ngisuthe, ngikuphike ngithi: Ngubani i Nkosi? Kumbe hlezi ngibe ngumyanga, ngintshontshe, ngithathe ngeze ibizo likaNkulunkulu wami.

10 Ungahlebi inceku enkosini yayo, hlezi ikuthuke, ube lecala. 11 Kulesizukulwana esithuka uyise, esingabusisi unina; 12 isizukulwana esihlambulukileyo emehlweni aso, kodwa esingahlanjululwanga engcekezeni yaso; 13 isizukulwana omehlo aso aphakeme kangaka, lenkophe zaso ziphakanyisiwe; 14 isizukulwana omazinyo aso zinkemba, lesimazinyo aso omhlathi zingqamu, zokudla abayanga emhlabeni, labaswelayo ebantwini.

15 Umkhaza ulamadodakazi amabili athi: Phana, phana; lezizontathu kazisuthi; ezine kazitsho ukuthi: Kwanele. 16 Ingcwaba, lesizalo esivaliweyo, umhlaba ongasuthi amanzi, lomlilo ongathi: Kwanele. 17 Ilihlo eliklolodela uyise, lelidelela ukulalela unina, amawabayi esihotsha azalukopola, labantwana bamanqe bazalidla.

18 Lezizinto ezintathu ziyisimangaliso esikhulu kimi, yebo, ezine engingazaziyo: 19 Indlela yokhozi emazulwini, indlela yenyoka edwaleni, indlela yomkhumbi enhliziyweni yolwandle, lendlela yejaha entombini. 20 Injalo indlela yowesifazana oliwule; udla, esule umlomo wakhe, athi: Kangenzanga isiphambeko.

21 Ngenxa yezinto ezintathu umhlaba uyazamazama, yebo, ngenxa yezine ongezithwale: 22 Ngenxa yesigqili nxa sibusa, lesithutha nxa sisuthi ukudla, 23 ngenxa yesaliwakazi nxa sendile, lencekukazi nxa iyindlalifa yenkosikazi yayo.

24 Lezi ezine zingezincinyane zomhlaba, kanti zihlakaniphile zenziwe zihlakaniphe: 25 Ubunyonyo buyisizwe esingelamandla, kanti bulungisa ukudla kwabo ehlobo. 26 Imbila ziyisizwe esingelamandla, kanti zimisa indlu yazo edwaleni. 27 Intethe kazilankosi, kanti zonke ziphuma zehlukene ngamaviyo. 28 Umbankwa ubambelela ngezandla ezimbili, njalo usezigodlweni zenkosi.

29 Lezi ezintathu zinyathela kuhle, yebo, ezine zihamba kuhle: 30 Isilwane esilamandla phakathi kwenyamazana, esingeyikubuyela emuva ngenxa yobuso loba ngobukabani; 31 obhince okhalweni, kumbe impongo; lenkosi ileviyo lamabutho.

32 Uba ube yisithutha ngokuziphakamisa, njalo uba ucebe okubi, beka isandla emlonyeni. 33 Ngoba ukuphehlwa kochago kuveza iphehla, lokucindezelwa kwempumulo kuveza igazi, lokucindezelwa kwentukuthelo kuveza ingxabano.

Copyright information for Ndebele