Proverbs 31

Izeluleko inkosi ezinikwa ngunina

1 Amazwi kaLemuweli inkosi yeMasa, unina amfundisa wona.

2Ini, ndodana yami! Ini-ke, ndodana yesizalo sami! Ini-ke, ndodana yezithembiso zami! 3Unganiki amandla akho kwabesifazana, kumbe izindlela zakho ekubhubhiseni amakhosi. 4Kakusikwamakhosi, Lemuweli, kakusikwamakhosi ukunatha iwayini, kumbe okweziphathamandla ukuloyisa okunathwayo okulamandla. 5Hlezi anathe, akhohlwe isimiso, aguqule isahlulelo sawo wonke amadodana enhlupheko. 6Phana okunathwayo okulamandla kobhubhayo, lewayini kwabababayo emphefumulweni. 7Kanathe, akhohlwe ubuyanga bakhe, angabe esakhumbula usizi lwakhe. 8Vulela isimungulu umlomo wakho, udaba lwawo wonke amadodana okwedlula. 9Vula umlomo wakho, wahlulele ngokulunga, umele ilungelo lomyanga loswelayo.

Umfazi olungileyo

10Ngubani ongathola umfazi okhutheleyo? Ngoba intengo yakhe iyedlula kakhulu amatshe amahle. 11Inhliziyo yomkakhe ithemba kuye, ukuze angasweli impango. 12Umenzela okuhle, hatshi okubi, insuku zonke zempilo yakhe. 13Udinga uboya bezimvu lefilakisi, asebenze ngenjabulo yezandla zakhe. 14Ufanana lemikhumbi yomthengisi; uletha ukudla kwakhe kuvela khatshana. 15Uvuka kusesebusuku, anike indlu yakhe ukudla, lesabelo kuzincekukazi zakhe. 16Anakane ngensimu ayizuze; ngesithelo sezandla zakhe ahlanyele ivini. 17Uyabhinca ukhalo lwakhe ngamandla, aqinise ingalo zakhe. 18Uyananzelela ukuthi ukuthengisa kwakhe kuhle; isibane sakhe kasicitshi ebusuku. 19Welulela izandla zakhe kuluthi lokuphotha, lezandla zakhe zibambe isigodo esilezintambo. 20Welulela umyanga isandla sakhe, elulele izandla zakhe koswelayo. 21Kesabi iliqhwa elikhithikayo ngenxa yabendlu yakhe, ngoba bonke abendlu yakhe bagqokiswe kabili. 22Uzenzela izembeso; isigqoko sakhe sililembu elicolekileyo leliyibubende. 23Umkakhe uyaziwa emasangweni, lapho ehlezi labadala belizwe. 24Wenza ilembu elicolekileyo kakhulu, alithengise; anike umthengi ibhanti. 25Amandla lodumo kuyisigqoko sakhe; uyahleka mayelana losuku olulandelayo. 26Uvula umlomo wakhe ngenhlakanipho; lemfundiso yomusa iselimini lwakhe. 27Uqaphela inhambo zomuzi wakhe; kadli isinkwa sobuvila. 28Abantwana bakhe bayavuka bathi ubusisiwe, lomkakhe laye uyamdumisa: 29Manengi amadodakazi enze ngenkuthalo, kodwa wena wenyukile phezu kwawo wonke. 30Ubuhle buyinkohliso, lokubukeka kuyize; owesifazana owesaba i Nkosi yena uzadunyiswa. 31Mnikeni okuvela esithelweni sezandla zakhe, lemisebenzi yakhe kayimdumise emasangweni.

Copyright information for Ndebele