Proverbs 31

Izeluleko inkosi ezinikwa ngunina

Amazwi kaLemuweli inkosi yeMasa, unina amfundisa wona.

Ini, ndodana yami! Ini-ke, ndodana yesizalo sami! Ini-ke, ndodana yezithembiso zami! Unganiki amandla akho kwabesifazana, kumbe izindlela zakho ekubhubhiseni amakhosi. Kakusikwamakhosi, Lemuweli, kakusikwamakhosi ukunatha iwayini, kumbe okweziphathamandla ukuloyisa okunathwayo okulamandla. Hlezi anathe, akhohlwe isimiso, aguqule isahlulelo sawo wonke amadodana enhlupheko. Phana okunathwayo okulamandla kobhubhayo, lewayini kwabababayo emphefumulweni. Kanathe, akhohlwe ubuyanga bakhe, angabe esakhumbula usizi lwakhe. Vulela isimungulu umlomo wakho, udaba lwawo wonke amadodana okwedlula. Vula umlomo wakho, wahlulele ngokulunga, umele ilungelo lomyanga loswelayo.

Umfazi olungileyo

10 Ngubani ongathola umfazi okhutheleyo? Ngoba intengo yakhe iyedlula kakhulu amatshe amahle. 11 Inhliziyo yomkakhe ithemba kuye, ukuze angasweli impango. 12 Umenzela okuhle, hatshi okubi, insuku zonke zempilo yakhe. 13 Udinga uboya bezimvu lefilakisi, asebenze ngenjabulo yezandla zakhe. 14 Ufanana lemikhumbi yomthengisi; uletha ukudla kwakhe kuvela khatshana. 15 Uvuka kusesebusuku, anike indlu yakhe ukudla, lesabelo kuzincekukazi zakhe. 16 Anakane ngensimu ayizuze; ngesithelo sezandla zakhe ahlanyele ivini. 17 Uyabhinca ukhalo lwakhe ngamandla, aqinise ingalo zakhe. 18 Uyananzelela ukuthi ukuthengisa kwakhe kuhle; isibane sakhe kasicitshi ebusuku. 19 Welulela izandla zakhe kuluthi lokuphotha, lezandla zakhe zibambe isigodo esilezintambo. 20 Welulela umyanga isandla sakhe, elulele izandla zakhe koswelayo. 21 Kesabi iliqhwa elikhithikayo ngenxa yabendlu yakhe, ngoba bonke abendlu yakhe bagqokiswe kabili. 22 Uzenzela izembeso; isigqoko sakhe sililembu elicolekileyo leliyibubende. 23 Umkakhe uyaziwa emasangweni, lapho ehlezi labadala belizwe. 24 Wenza ilembu elicolekileyo kakhulu, alithengise; anike umthengi ibhanti. 25 Amandla lodumo kuyisigqoko sakhe; uyahleka mayelana losuku olulandelayo. 26 Uvula umlomo wakhe ngenhlakanipho; lemfundiso yomusa iselimini lwakhe. 27 Uqaphela inhambo zomuzi wakhe; kadli isinkwa sobuvila. 28 Abantwana bakhe bayavuka bathi ubusisiwe, lomkakhe laye uyamdumisa: 29 Manengi amadodakazi enze ngenkuthalo, kodwa wena wenyukile phezu kwawo wonke. 30 Ubuhle buyinkohliso, lokubukeka kuyize; owesifazana owesaba i Nkosi yena uzadunyiswa. 31 Mnikeni okuvela esithelweni sezandla zakhe, lemisebenzi yakhe kayimdumise emasangweni.

Copyright information for Ndebele