Proverbs 4

Inhlakanipho iletha inzuzo ethile

Zwanini, bantwana bami, umlayo kayihlo, linanzelele ukuze lazi ukuqedisisa. Ngoba ngilinika imfundiso enhle, lingawutshiyi umlayo wami. Ngoba bengiyindodana kababa, ngithambile, ngingedwa phambi kukamama. Wasengifundisa wathi kimi: Inhliziyo yakho kayibambelele emazwini ami; gcina imilayo yami, uphile. Zuza inhlakanipho, uzuze ukuqedisisa, ungakhohlwa; ungaphambuki emazwini omlomo wami. Ungakutshiyi, njalo kuzakulondoloza; ukuthande, njalo kuzakulinda. Okokuqala yinhlakanipho; zuza inhlakanipho; langenzuzo yakho yonke uzuze ukuqedisisa. Kukhulise, njalo kuzakuphakamisa; kuzakunika udumo nxa ukugona. Kuzanika ikhanda lakho umqhele womusa; kuzakulethela umqhele wodumo. 10 Zwana, ndodana yami, wemukele amazwi ami, leminyaka yempilo izakuba minengi kuwe. 11 Ngikufundisile endleleni yenhlakanipho; ngikwenze wanyathela emikhondweni yobuqotho. 12 Ekuhambeni kwakho inyathelo lakho kaliyikufinyezwa, njalo nxa ugijima kawuyikukhubeka. 13 Bambelela ekulayweni, ungakuyekeli; kugcine, ngoba kuyimpilo yakho.

14 Ungangeni emkhondweni wabakhohlakeleyo, ungahambi endleleni yababi. 15 Iyekele, ungedluli ngayo, phambuka kuyo, wedlule. 16 Ngoba kabalali uba bengenzanga okubi; lobuthongo babo buyasuswa uba bengakhubekisanga muntu. 17 Ngoba badla isinkwa senkohlakalo, banathe iwayini lobudlwangudlwangu. 18 Kodwa indlela yabalungileyo injengokukhanya okukhanyayo, kuqhubeka kukhanya kuze kube semini enkulu. 19 Indlela yababi injengomnyama; kabazi ukuthi bazakhutshwa yini.

20 Ndodana yami, lalela amazwi ami, ubeke indlebe yakho ekukhulumeni kwami. 21 Kakungaphunyuki emehlweni akho; ukugcine phakathi kwenhliziyo yakho. 22 Ngoba kuyimpilo kwabakutholayo, lempilo enhle yenyama yabo yonke.

23 Gcina inhliziyo yakho phezu kwakho konke okungagcinwa, ngoba kuvela kikho ukuphuma kwempilo. 24 Susa kuwe ukuphambana komlomo, lokuphambeka kwendebe kususele khatshana lawe. 25 Amehlo akho kawakhangele phambili, lenkophe zakho ziqonde phambi kwakho. 26 Linganisa umkhondo wonyawo lwakho, ukuze zonke indlela zakho ziqine. 27 Ungaphambukeli ngakwesokunene kumbe ngakwesokhohlo; uphambule unyawo lwakho ebubini.

Copyright information for Ndebele