Proverbs 4

Inhlakanipho iletha inzuzo ethile

1 Zwanini, bantwana bami, umlayo kayihlo, linanzelele ukuze lazi ukuqedisisa. 2Ngoba ngilinika imfundiso enhle, lingawutshiyi umlayo wami. 3Ngoba bengiyindodana kababa, ngithambile, ngingedwa phambi kukamama. 4Wasengifundisa wathi kimi: Inhliziyo yakho kayibambelele emazwini ami; gcina imilayo yami, uphile. 5Zuza inhlakanipho, uzuze ukuqedisisa, ungakhohlwa; ungaphambuki emazwini omlomo wami. 6Ungakutshiyi, njalo kuzakulondoloza; ukuthande, njalo kuzakulinda. 7Okokuqala yinhlakanipho; zuza inhlakanipho; langenzuzo yakho yonke uzuze ukuqedisisa. 8Kukhulise, njalo kuzakuphakamisa; kuzakunika udumo nxa ukugona. 9Kuzanika ikhanda lakho umqhele womusa; kuzakulethela umqhele wodumo. 10Zwana, ndodana yami, wemukele amazwi ami, leminyaka yempilo izakuba minengi kuwe. 11Ngikufundisile endleleni yenhlakanipho; ngikwenze wanyathela emikhondweni yobuqotho. 12Ekuhambeni kwakho inyathelo lakho kaliyikufinyezwa, njalo nxa ugijima kawuyikukhubeka. 13Bambelela ekulayweni, ungakuyekeli; kugcine, ngoba kuyimpilo yakho.

14Ungangeni emkhondweni wabakhohlakeleyo, ungahambi endleleni yababi. 15Iyekele, ungedluli ngayo, phambuka kuyo, wedlule. 16Ngoba kabalali uba bengenzanga okubi; lobuthongo babo buyasuswa uba bengakhubekisanga muntu. 17Ngoba badla isinkwa senkohlakalo, banathe iwayini lobudlwangudlwangu. 18Kodwa indlela yabalungileyo injengokukhanya okukhanyayo, kuqhubeka kukhanya kuze kube semini enkulu. 19Indlela yababi injengomnyama; kabazi ukuthi bazakhutshwa yini.

20Ndodana yami, lalela amazwi ami, ubeke indlebe yakho ekukhulumeni kwami. 21Kakungaphunyuki emehlweni akho; ukugcine phakathi kwenhliziyo yakho. 22Ngoba kuyimpilo kwabakutholayo, lempilo enhle yenyama yabo yonke.

23Gcina inhliziyo yakho phezu kwakho konke okungagcinwa, ngoba kuvela kikho ukuphuma kwempilo. 24Susa kuwe ukuphambana komlomo, lokuphambeka kwendebe kususele khatshana lawe. 25Amehlo akho kawakhangele phambili, lenkophe zakho ziqonde phambi kwakho. 26Linganisa umkhondo wonyawo lwakho, ukuze zonke indlela zakho ziqine. 27Ungaphambukeli ngakwesokunene kumbe ngakwesokhohlo; uphambule unyawo lwakho ebubini.

Copyright information for Ndebele