Proverbs 5

Isixwayiso esimayelana lobufebe

1 Ndodana yami, lalela inhlakanipho yami, beka indlebe yakho ekuqedisiseni kwami, 2ukuze uqaphele ingqondo, lendebe zakho zigcine ulwazi.

3Ngoba indebe zowesifazana wemzini zithonta uluju, lomlomo wakhe ubutshelezi kulamafutha. 4Kodwa ukucina kwakhe kuyababa njengomhlonyane, kubukhali njengenkemba esika nhlangothi mbili. 5Inyawo zakhe zehlela ekufeni; izinyathelo zakhe zibambelela esihogweni. 6Hlezi ulinganise indlela yempilo, imikhondo yakhe iyazulazula, kananzeleli. 7Ngakho-ke, bantwana, ngilalelani, lingaphambuki emazwini omlomo wami. 8Dedisela indlela yakho khatshana laye, ungasondeli emnyango wendlu yakhe; 9hlezi unikele udumo lwakho kwabanye, leminyaka yakho kolesihluku; 10hlezi abezizwe bazisuthise ngamandla akho, lemitshikatshika yakho ibe sendlini yowezizweni; 11njalo ububule ekupheleni kwakho, lapho inyama yakho lomzimba wakho sekudliwe; 12njalo uthi: Ngikuzonde njani ukulaywa, lenhliziyo yami yadelela ukukhuzwa! 13Kangizwanga-ke ilizwi labafundisi bami; kangibekanga indlebe zami kwabangifundisayo! 14Ngaphosa ngaba ebubini bonke phakathi kwebandla lenhlangano.

15Natha amanzi emgodini wakho, lemifula ephuma phakathi komthombo wakho. 16Imithombo yakho ichitheke phandle, izifula zamanzi emidangeni. 17Kakube ngokwakho wedwa, kungabi ngokwabezizweni kanye lawe. 18Umthombo wakho kawubusiswe; uthokoze ngomfazi wobutsha bakho; 19impala ethandekayo kakhulu, legogo elibukekayo; amabele akhe kawakusuthise sonke isikhathi, uzule othandweni lwakhe kokuphela. 20Kungani-ke, ndodana yami, uzule kowesifazana wemzini, ugone isifuba sowemzini? 21Ngoba indlela zomuntu ziphambi kwamehlo e Nkosi; njalo iyalinganisa yonke imikhondo yakhe.

22Ezakhe iziphambeko zizabamba omubi, abanjwe zintambo zesono sakhe. 23Yena uzakufa ngokungalaywa, lebukhulwini bobuthutha bakhe uzaduha.

Copyright information for Ndebele