Proverbs 6

Izixwayiso ezimayelana lezibambiso lobuvila lokwenza okubi

Ndodana yami, uba uyisibambiso somakhelwane wakho, waqakezela owezizwe isandla sakho, uthiywe ngamazwi omlomo wakho, ubanjwe ngamazwi omlomo wakho. Yenza lokhu khathesi, ndodana yami, uzophule, lokhu usesandleni sikamakhelwane wakho; hamba, uzithobe, umncengisise umakhelwane wakho. Unganiki amehlo akho ubuthongo, lokuwozela enkopheni zakho. Uzophule njengomziki esandleni somzingeli, lanjengenyoni esandleni somthiyi wenyoni.

Yana ebunyonyweni, vila, ubone indlela zabo, uhlakaniphe. Obuthi, bungelamkhokheli, induna, lombusi, bulungisa isinkwa sabo ehlobo, bubuthe ukudla kwabo esivunweni. Koze kube nini, vila, ulele? Uzavuka nini ebuthongweni bakho? 10 Ubuthongo obuncinyane, ukuwozela okuncinyane, ukusonga izandla okuncinyane ukuthi ulale, 11 besebusiza ubuyanga bakho njengesihambi, lenswelo yakho njengomuntu olesihlangu.

12 Umuntu kaBheliyali, umuntu okhohlakeleyo, ohamba lomlomo ophambeneyo, 13 afice amehlo akhe, akhulume ngenyawo zakhe, afundise ngeminwe yakhe, 14 ukuphambuka kusenhliziyweni yakhe, uceba okubi ngesikhathi sonke, ephosela ingxabano. 15 Ngenxa yalokhu ingozi yakhe izafika masinyane, ahle ephuke, kuze kungabi leselapho.

16 Lezizinto eziyisithupha i Nkosi iyazizonda; yebo, eziyisikhombisa ziyizinengiso emphefumulweni wakhe: 17 Amehlo aphakemeyo, ulimi oluqamba amanga, lezandla ezichitha igazi elingelacala, 18 inhliziyo eceba amacebo amabi, inyawo eziphangisa ukugijimela obubi, 19 umfakazi wamanga ophafuza izinkohliso, lophosela ingxabano phakathi kwabazalwane.

Isixwayiso mayelana lobufebe

20 Ndodana yami, gcina umlayo kayihlo, ungakudeli ukufundisa kukanyoko. 21 Kubophele enhliziyweni yakho njalo, kubophele entanyeni yakho. 22 Ekuhambeni kwakho kuzakukhokhela, ekulaleni kwakho kukulondoloze, lekuvukeni kwakho khona kukhulume lawe. 23 Ngoba umlayo uyisibane, lokufundisa kuyikukhanya, lokukhuza kokulaya kuyindlela yempilo, 24 ukuze kukugcine emfazini omubi, emazwini ayengayo olimi lowesifazana wemzini. 25 Ungaloyisi ubuhle bakhe enhliziyweni yakho; angakuthathi ngenkophe zakhe. 26 Ngoba ngenxa yomfazi oyisiphingi ungafika ecezwini lwesinkwa, lomfazi womuntu uzingela umphefumulo oligugu.

27 Kambe, umuntu angaphatha umlilo esifubeni sakhe, lezigqoko zakhe zingatshi? 28 Umuntu angahamba phezu kwamalahle avuthayo, lenyawo zakhe zingatshi yini? 29 Unjalo ongena kumkamakhelwane wakhe; wonke omthintayo kayikuba msulwa. 30 Kabalideleli isela, nxa liseba ukuthi ligcwalise umphefumulo walo, ngoba lilambile. 31 Uba litholwa, lihlawula kuphindwe kasikhombisa, linika yonke impahla yendlu yalo. 32 Ofeba lowesifazana uswela ingqondo; owenza lokhu nguye ochitha umphefumulo wakhe. 33 Uzathola ukutshaywa lesigcono, lehlazo lakhe kaliyikwesulwa. 34 Ngoba ubukhwele bululaka lomuntu; ngakho kayikuba lasihawu ngosuku lwempindiselo. 35 Kayikunanza loba yiyiphi inhlawulo, kayikuvuma lanxa usandisa isipho.

Copyright information for Ndebele