Proverbs 6

Izixwayiso ezimayelana lezibambiso lobuvila lokwenza okubi

1 Ndodana yami, uba uyisibambiso somakhelwane wakho, waqakezela owezizwe isandla sakho, 2uthiywe ngamazwi omlomo wakho, ubanjwe ngamazwi omlomo wakho. 3Yenza lokhu khathesi, ndodana yami, uzophule, lokhu usesandleni sikamakhelwane wakho; hamba, uzithobe, umncengisise umakhelwane wakho. 4Unganiki amehlo akho ubuthongo, lokuwozela enkopheni zakho. 5Uzophule njengomziki esandleni somzingeli, lanjengenyoni esandleni somthiyi wenyoni.

6Yana ebunyonyweni, vila, ubone indlela zabo, uhlakaniphe. 7Obuthi, bungelamkhokheli, induna, lombusi, 8bulungisa isinkwa sabo ehlobo, bubuthe ukudla kwabo esivunweni. 9Koze kube nini, vila, ulele? Uzavuka nini ebuthongweni bakho? 10Ubuthongo obuncinyane, ukuwozela okuncinyane, ukusonga izandla okuncinyane ukuthi ulale, 11besebusiza ubuyanga bakho njengesihambi, lenswelo yakho njengomuntu olesihlangu.

12Umuntu kaBheliyali, umuntu okhohlakeleyo, ohamba lomlomo ophambeneyo, 13afice amehlo akhe, akhulume ngenyawo zakhe, afundise ngeminwe yakhe, 14ukuphambuka kusenhliziyweni yakhe, uceba okubi ngesikhathi sonke, ephosela ingxabano. 15Ngenxa yalokhu ingozi yakhe izafika masinyane, ahle ephuke, kuze kungabi leselapho.

16Lezizinto eziyisithupha i Nkosi iyazizonda; yebo, eziyisikhombisa ziyizinengiso emphefumulweni wakhe: 17Amehlo aphakemeyo, ulimi oluqamba amanga, lezandla ezichitha igazi elingelacala, 18inhliziyo eceba amacebo amabi, inyawo eziphangisa ukugijimela obubi, 19umfakazi wamanga ophafuza izinkohliso, lophosela ingxabano phakathi kwabazalwane.

Isixwayiso mayelana lobufebe

20Ndodana yami, gcina umlayo kayihlo, ungakudeli ukufundisa kukanyoko. 21Kubophele enhliziyweni yakho njalo, kubophele entanyeni yakho. 22Ekuhambeni kwakho kuzakukhokhela, ekulaleni kwakho kukulondoloze, lekuvukeni kwakho khona kukhulume lawe. 23Ngoba umlayo uyisibane, lokufundisa kuyikukhanya, lokukhuza kokulaya kuyindlela yempilo, 24ukuze kukugcine emfazini omubi, emazwini ayengayo olimi lowesifazana wemzini. 25Ungaloyisi ubuhle bakhe enhliziyweni yakho; angakuthathi ngenkophe zakhe. 26Ngoba ngenxa yomfazi oyisiphingi ungafika ecezwini lwesinkwa, lomfazi womuntu uzingela umphefumulo oligugu.

27Kambe, umuntu angaphatha umlilo esifubeni sakhe, lezigqoko zakhe zingatshi? 28Umuntu angahamba phezu kwamalahle avuthayo, lenyawo zakhe zingatshi yini? 29Unjalo ongena kumkamakhelwane wakhe; wonke omthintayo kayikuba msulwa. 30Kabalideleli isela, nxa liseba ukuthi ligcwalise umphefumulo walo, ngoba lilambile. 31Uba litholwa, lihlawula kuphindwe kasikhombisa, linika yonke impahla yendlu yalo. 32Ofeba lowesifazana uswela ingqondo; owenza lokhu nguye ochitha umphefumulo wakhe. 33Uzathola ukutshaywa lesigcono, lehlazo lakhe kaliyikwesulwa. 34Ngoba ubukhwele bululaka lomuntu; ngakho kayikuba lasihawu ngosuku lwempindiselo. 35Kayikunanza loba yiyiphi inhlawulo, kayikuvuma lanxa usandisa isipho.

Copyright information for Ndebele