Proverbs 7

Ubuqili bowesifazana omubi

1 Ndodana yami, gcina amazwi ami, uzibekele imilayo yami. 2Gcina imilayo yami, uphile, lomthetho wami njengenhlamvu yamehlo akho. 3Ukubophele eminweni yakho, kubhale esibhebheni senhliziyo yakho. 4Uthi kunhlakanipho: Ungudadewethu; ubize ukuqedisisa ngokuthi yisihlobo sakho; 5ukuze kukugcine kumfazi wemzini, kowesifazana wemzini oyengayo ngamazwi akhe.

6Ngoba ewindini lendlu yami, ngeminxibo yewindi ngalunguza phandle, 7ngasengibona phakathi kwabangelalwazi, ngananzelela phakathi kwabatsha ijaha eliswele ingqondo, 8lisedlula esitaladeni eceleni kwengonsi yakhe, linyathela endleleni yendlu yakhe, 9kusihlwa, ngentambama yosuku, ebusuku obumnyama, lomnyama. 10Khangela-ke, owesifazana walihlangabeza, lesembatho sewule, elemfihlo ngenhliziyo. 11Lo wayelomsindo, eyisiqholo; inyawo zakhe kazihlali endlini yakhe. 12Khathesi uphandle, abesesiba ezitaladeni, ecathama kuyo yonke ingonsi. 13Ngokunjalo walibamba, walanga, waqinisa ubuso bakhe, wathi kulo: 14Imihlatshelo yeminikelo yokuthula ikimi; lamuhla sengibhadele izifungo zami. 15Ngakho-ke ngiphumile ukukuhlangabeza, ngidingisise ubuso bakho; ngikutholile. 16Ngendlele umbheda wami ngezendlalo, ngamalembu acolekileyo kakhulu alemibalabala avela eGibhithe. 17Ngifafazile umbheda wami ngemure*, izinhlaba, lekinamoni*. 18Woza, sizidakise ngothando kuze kuse, sizithokozise ngothando olukhulu. 19Ngoba indoda kayikho endlini yayo, ihambile uhambo khatshana. 20Ithethe isaka lemali esandleni sayo; ngosuku lwenyanga egcweleyo izakuza endlini yayo. 21Walihuga ngobunengi bemfundiso yakhe, walibamba ngamandla ngokuyenga kwendebe zakhe. 22Lahle lamlandela njengenkabi isiya ekuhlatshweni, lanjengesiphukuphuku sisiya ekujezisweni esongweni lenqagala; 23uze umtshoko uhlabe isibindi salo, njengenyoni iphangisela esifwini, ingazi ukuthi simelene lempilo yayo.

24Khathesi-ke, bantwana, ngizweni, lilalele amazwi omlomo wami. 25Inhliziyo yakho kayingaphambukeli endleleni zakhe; ungaduhi emikhondweni yakhe. 26Ngoba ubawisele phansi abanengi abalimeleyo, labo bonke ababuleweyo bakhe banengi. 27Indlu yakhe izindlela zesihogo, ezehlela emakamelweni okufa.

Copyright information for Ndebele