Proverbs 7

Ubuqili bowesifazana omubi

Ndodana yami, gcina amazwi ami, uzibekele imilayo yami. Gcina imilayo yami, uphile, lomthetho wami njengenhlamvu yamehlo akho. Ukubophele eminweni yakho, kubhale esibhebheni senhliziyo yakho. Uthi kunhlakanipho: Ungudadewethu; ubize ukuqedisisa ngokuthi yisihlobo sakho; ukuze kukugcine kumfazi wemzini, kowesifazana wemzini oyengayo ngamazwi akhe.

Ngoba ewindini lendlu yami, ngeminxibo yewindi ngalunguza phandle, ngasengibona phakathi kwabangelalwazi, ngananzelela phakathi kwabatsha ijaha eliswele ingqondo, lisedlula esitaladeni eceleni kwengonsi yakhe, linyathela endleleni yendlu yakhe, kusihlwa, ngentambama yosuku, ebusuku obumnyama, lomnyama. 10 Khangela-ke, owesifazana walihlangabeza, lesembatho sewule, elemfihlo ngenhliziyo. 11 Lo wayelomsindo, eyisiqholo; inyawo zakhe kazihlali endlini yakhe. 12 Khathesi uphandle, abesesiba ezitaladeni, ecathama kuyo yonke ingonsi. 13 Ngokunjalo walibamba, walanga, waqinisa ubuso bakhe, wathi kulo: 14 Imihlatshelo yeminikelo yokuthula ikimi; lamuhla sengibhadele izifungo zami. 15 Ngakho-ke ngiphumile ukukuhlangabeza, ngidingisise ubuso bakho; ngikutholile. 16 Ngendlele umbheda wami ngezendlalo, ngamalembu acolekileyo kakhulu alemibalabala avela eGibhithe. 17 Ngifafazile umbheda wami ngemure*, izinhlaba, lekinamoni*. 18 Woza, sizidakise ngothando kuze kuse, sizithokozise ngothando olukhulu. 19 Ngoba indoda kayikho endlini yayo, ihambile uhambo khatshana. 20 Ithethe isaka lemali esandleni sayo; ngosuku lwenyanga egcweleyo izakuza endlini yayo. 21 Walihuga ngobunengi bemfundiso yakhe, walibamba ngamandla ngokuyenga kwendebe zakhe. 22 Lahle lamlandela njengenkabi isiya ekuhlatshweni, lanjengesiphukuphuku sisiya ekujezisweni esongweni lenqagala; 23 uze umtshoko uhlabe isibindi salo, njengenyoni iphangisela esifwini, ingazi ukuthi simelene lempilo yayo.

24 Khathesi-ke, bantwana, ngizweni, lilalele amazwi omlomo wami. 25 Inhliziyo yakho kayingaphambukeli endleleni zakhe; ungaduhi emikhondweni yakhe. 26 Ngoba ubawisele phansi abanengi abalimeleyo, labo bonke ababuleweyo bakhe banengi. 27 Indlu yakhe izindlela zesihogo, ezehlela emakamelweni okufa.

Copyright information for Ndebele