Proverbs 8

Ukudunyiswa kwenhlakanipho

Inhlakanipho kayimemezi yini, lokuqedisisa kukhuphe ilizwi lakho? Engqongeni yezindawo eziphakemeyo, ngasendleleni, phakathi kwezindlela kumi. Eceleni kwamasango, entubeni yomuzi, ekungeneni kweminyango kuyamemeza kakhulu kuthi: Kini, madoda, ngiyamemeza, lelizwi lami lisebantwaneni babantu. Lina elingelalwazi, qedisisani inhlakanipho; lani zithutha, qedisisani ngenhliziyo. Zwanini, ngoba ngizakhuluma izinto zobukhosi, lokuvula kwendebe zami kuzakuba yikuqonda. Ngoba umlomo wami ukhuluma iqiniso, lenkohlakalo iyisinengiso endebeni zami. Wonke amazwi omlomo wami asekulungeni; kakukho okutshilekileyo lokugobileyo kuwo. Wonke aqondile kulowo oqedisisayo, alungile kulabo abathola ulwazi. 10 Yemukelani ukufundisa kwami, hatshi isiliva, lolwazi kulegolide elikhethekileyo. 11 Ngoba inhlakanipho ingcono kulamatshe amahle, lakho konke okufisekayo kakulakulinganiswa layo. 12 Mina nhlakanipho ngihlala lokuqedisisa, ngithola ulwazi lamacebo. 13 Ukwesaba i Nkosi kuyikuzonda ububi; ukuzigqaja, lokuziqhenya, lendlela embi, lomlomo wokuphambeka ngiyakuzonda. 14 Iseluleko ngesami, lenhlakanipho eqotho; ngiyikuqedisisa; amandla ngawami. 15 Ngami amakhosi ayabusa, lababusi bamisa ukulunga. 16 Ngami iziphathamandla ziyabusa, lezikhulu, bonke abehluleli bomhlaba. 17 Mina ngiyathanda abangithandayo, lalabo abangidingisisayo bazangithola. 18 Inotho lodumo kukimi, inotho eqhubekayo lokulunga. 19 Isithelo sami singcono kulegolide, legolide elicwengekileyo, lesivuno sami kulesiliva esikhethekileyo. 20 Ngihamba endleleni yokulunga, phakathi kwemikhondo yesahlulelo; 21 ukuthi ngenze abangithandayo badle ilifa lemfuyo; ngigcwalise iziphala zabo.

22 I Nkosi yangidala ngaba yikuqala kwendlela yayo, ngaphambi kwemisebenzi yayo yendulo. 23 Ngamiswa kwasephakadeni, kusukela ekuqaleni, kusukela emandulo omhlaba. 24 Kungakabi khona izinziki ngasengizelwe, ingakabi khona imithombo enzima ngamanzi. 25 Intaba zingakamiswa, kungakabi khona amaqaqa, ngasengizelwe. 26 Ingakawenzi umhlaba lemimango, lokuqala kwentuli zomhlaba. 27 Lapho ilungisa amazulu ngangikhonapho; lapho imisa umkhathi ngaphezu kwenziki; 28 lapho imisa amayezi ngaphezulu; lapho iqinisa imithombo yenziki; 29 lapho imisela ulwandle umngcele walo ukuze amanzi angeqi umlayo wayo; lapho imisa izisekelo zomhlaba; 30 khona ngangiseduze layo ngiyingcitshi, ngizintokozo zayo usuku ngosuku, ngidlala phambi kwayo ngaso sonke isikhathi, 31 ngidlala elizweni lomhlaba wayo, lentokozo zami zisebantwaneni babantu.

32 Ngakho-ke, bantwana bami, ngizweni; ngoba babusisiwe abagcina indlela zami. 33 Zwanini ukulaya, lihlakaniphe, lingakudeli. 34 Ubusisiwe umuntu ongizwayo, alinde insuku ngensuku emasangweni ami, alinde emigubazini yeminyango yami. 35 Ngoba ongitholayo uthola impilo, azuze umusa e Nkosini. 36 Kodwa owona kimi wona umphefumulo wakhe; bonke abangizondayo bathanda ukufa.

Copyright information for Ndebele