Proverbs 8

Ukudunyiswa kwenhlakanipho

1 Inhlakanipho kayimemezi yini, lokuqedisisa kukhuphe ilizwi lakho? 2Engqongeni yezindawo eziphakemeyo, ngasendleleni, phakathi kwezindlela kumi. 3Eceleni kwamasango, entubeni yomuzi, ekungeneni kweminyango kuyamemeza kakhulu kuthi: 4Kini, madoda, ngiyamemeza, lelizwi lami lisebantwaneni babantu. 5Lina elingelalwazi, qedisisani inhlakanipho; lani zithutha, qedisisani ngenhliziyo. 6Zwanini, ngoba ngizakhuluma izinto zobukhosi, lokuvula kwendebe zami kuzakuba yikuqonda. 7Ngoba umlomo wami ukhuluma iqiniso, lenkohlakalo iyisinengiso endebeni zami. 8Wonke amazwi omlomo wami asekulungeni; kakukho okutshilekileyo lokugobileyo kuwo. 9Wonke aqondile kulowo oqedisisayo, alungile kulabo abathola ulwazi. 10Yemukelani ukufundisa kwami, hatshi isiliva, lolwazi kulegolide elikhethekileyo. 11Ngoba inhlakanipho ingcono kulamatshe amahle, lakho konke okufisekayo kakulakulinganiswa layo. 12Mina nhlakanipho ngihlala lokuqedisisa, ngithola ulwazi lamacebo. 13Ukwesaba i Nkosi kuyikuzonda ububi; ukuzigqaja, lokuziqhenya, lendlela embi, lomlomo wokuphambeka ngiyakuzonda. 14Iseluleko ngesami, lenhlakanipho eqotho; ngiyikuqedisisa; amandla ngawami. 15Ngami amakhosi ayabusa, lababusi bamisa ukulunga. 16Ngami iziphathamandla ziyabusa, lezikhulu, bonke abehluleli bomhlaba. 17Mina ngiyathanda abangithandayo, lalabo abangidingisisayo bazangithola. 18Inotho lodumo kukimi, inotho eqhubekayo lokulunga. 19Isithelo sami singcono kulegolide, legolide elicwengekileyo, lesivuno sami kulesiliva esikhethekileyo. 20Ngihamba endleleni yokulunga, phakathi kwemikhondo yesahlulelo; 21ukuthi ngenze abangithandayo badle ilifa lemfuyo; ngigcwalise iziphala zabo.

22I Nkosi yangidala ngaba yikuqala kwendlela yayo, ngaphambi kwemisebenzi yayo yendulo. 23Ngamiswa kwasephakadeni, kusukela ekuqaleni, kusukela emandulo omhlaba. 24Kungakabi khona izinziki ngasengizelwe, ingakabi khona imithombo enzima ngamanzi. 25Intaba zingakamiswa, kungakabi khona amaqaqa, ngasengizelwe. 26Ingakawenzi umhlaba lemimango, lokuqala kwentuli zomhlaba. 27Lapho ilungisa amazulu ngangikhonapho; lapho imisa umkhathi ngaphezu kwenziki; 28lapho imisa amayezi ngaphezulu; lapho iqinisa imithombo yenziki; 29lapho imisela ulwandle umngcele walo ukuze amanzi angeqi umlayo wayo; lapho imisa izisekelo zomhlaba; 30khona ngangiseduze layo ngiyingcitshi, ngizintokozo zayo usuku ngosuku, ngidlala phambi kwayo ngaso sonke isikhathi, 31ngidlala elizweni lomhlaba wayo, lentokozo zami zisebantwaneni babantu.

32Ngakho-ke, bantwana bami, ngizweni; ngoba babusisiwe abagcina indlela zami. 33Zwanini ukulaya, lihlakaniphe, lingakudeli. 34Ubusisiwe umuntu ongizwayo, alinde insuku ngensuku emasangweni ami, alinde emigubazini yeminyango yami. 35Ngoba ongitholayo uthola impilo, azuze umusa e Nkosini. 36Kodwa owona kimi wona umphefumulo wakhe; bonke abangizondayo bathanda ukufa.

Copyright information for Ndebele