Proverbs 9

Inhlakanipho lobuthutha

1 Inhlakanipho enkulu yakhe indlu yayo, ibaze insika zayo eziyisikhombisa. 2Ihlabe okuhlatshwayo kwayo, ixubanise iwayini layo, futhi yalungisa itafula layo. 3Ithume incekukazi zayo, iyamemeza engqongeni zendawo eziphakemeyo zomuzi zisithi: 4Loba ngubani ongelalwazi? Kaphendukele lapha; oswele ingqondo, ithi kuye: 5Wozani, lidle okwesinkwa sami, linathe okwewayini engilixubanisileyo. 6Yekelani abangelalwazi liphile, lihambe ngokuqonda ngendlela yokuqedisisa.

7Osola isiklolodi uzizuzela ihlazo, lokhuza okhohlakeleyo uzizuzela isici. 8Ungasoli isiklolodi, hlezi sikuzonde; sola ohlakaniphileyo, njalo uzakuthanda. 9Nika ohlakaniphileyo, njalo uzakuba lokhu ehlakanipha; fundisa olungileyo, njalo uzakwandisa ukufunda.

10Ukuyesaba i Nkosi kuyikuqala kwenhlakanipho, lolwazi lwabangcwele luyikuqedisisa. 11Ngoba ngami insuku zakho zizakwandiswa, leminyaka yempilo yengezelelwe kuwe. 12Uba uhlakaniphile, uzakuba uzihlakaniphele; uba ukloloda, uzakuthwala wedwa.

13Owesifazana oyisithutha ulomsindo, kalangqondo, kazi lutho. 14Ngoba uhlala emnyango wendlu yakhe, esihlalweni, endaweni eziphakemeyo zomuzi, 15ukubiza abadlulayo ngendlela, abahamba beqondile emikhondweni yabo, esithi: 16Loba ngubani ongelalwazi? Kaphendukele lapha; loswele ingqondo, uthi kuye: 17Amanzi ebiweyo amnandi, lesinkwa sensitha siyahlabusa. 18Kodwa kazi ukuthi abafileyo balapho; abanxusiweyo bakhe basenzikini yesihogo.

Copyright information for Ndebele