Proverbs 9

Inhlakanipho lobuthutha

Inhlakanipho enkulu yakhe indlu yayo, ibaze insika zayo eziyisikhombisa. Ihlabe okuhlatshwayo kwayo, ixubanise iwayini layo, futhi yalungisa itafula layo. Ithume incekukazi zayo, iyamemeza engqongeni zendawo eziphakemeyo zomuzi zisithi: Loba ngubani ongelalwazi? Kaphendukele lapha; oswele ingqondo, ithi kuye: Wozani, lidle okwesinkwa sami, linathe okwewayini engilixubanisileyo. Yekelani abangelalwazi liphile, lihambe ngokuqonda ngendlela yokuqedisisa.

Osola isiklolodi uzizuzela ihlazo, lokhuza okhohlakeleyo uzizuzela isici. Ungasoli isiklolodi, hlezi sikuzonde; sola ohlakaniphileyo, njalo uzakuthanda. Nika ohlakaniphileyo, njalo uzakuba lokhu ehlakanipha; fundisa olungileyo, njalo uzakwandisa ukufunda.

10 Ukuyesaba i Nkosi kuyikuqala kwenhlakanipho, lolwazi lwabangcwele luyikuqedisisa. 11 Ngoba ngami insuku zakho zizakwandiswa, leminyaka yempilo yengezelelwe kuwe. 12 Uba uhlakaniphile, uzakuba uzihlakaniphele; uba ukloloda, uzakuthwala wedwa.

13 Owesifazana oyisithutha ulomsindo, kalangqondo, kazi lutho. 14 Ngoba uhlala emnyango wendlu yakhe, esihlalweni, endaweni eziphakemeyo zomuzi, 15 ukubiza abadlulayo ngendlela, abahamba beqondile emikhondweni yabo, esithi: 16 Loba ngubani ongelalwazi? Kaphendukele lapha; loswele ingqondo, uthi kuye: 17 Amanzi ebiweyo amnandi, lesinkwa sensitha siyahlabusa. 18 Kodwa kazi ukuthi abafileyo balapho; abanxusiweyo bakhe basenzikini yesihogo.

Copyright information for Ndebele