Psalms 1

Indlela yabalungileyo lendlela yababi

1 Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeseluleko sababi, njalo ongemi endleleni yezoni, njalo ongahlali esihlalweni sabagconayo; 2kodwa intokozo yakhe isemlayweni we Nkosi, uzindla ngomlayo wayo emini lebusuku. 3Njalo uzakuba njengesihlahla esihlanyelwe emifuleni yamanzi, esithela isithelo saso ngesikhathi saso, ohlamvu lwaso kaliyikubuna; lakho konke akwenzayo kuzaphumelela.

4Ababi kabanjalo, kodwa banjengamakhoba umoya owaphephulayo. 5Ngakho ababi kabayikuma ekwahlulelweni, lezoni enhlanganweni yabalungileyo.

6Ngoba i Nkosi iyayazi indlela yabalungileyo, kodwa indlela yababi izabhubha.

Copyright information for Ndebele