Psalms 10

Ukucela ukuthi ababi bachithwe

1  Nkosi, umeleni khatshana? Ucatshelani ezikhathini zokuhlupheka? 2Omubi ekuzigqajeni uyamzingelisisa umyanga; kababanjwe ngamagobe abawacebileyo. 3Ngoba omubi uyazikhukhumeza ngesifiso somphefumulo wakhe, uyasibusisa isihwaba, ayeyise i Nkosi. 4Omubi, ngokuzigqaja kobuso bakhe, kadingi uNkulunkulu; emicabangweni yakhe yonke kakho uNkulunkulu. 5Indlela zakhe ziqinile isikhathi sonke; izahlulelo zakho ziphakeme zikhatshana laye; izitha zakhe zonke uyazivuthela. 6Uthi enhliziyweni yakhe: Kangiyikunyikinywa; ngoba esizukulwaneni lesizukulwana kangiyikuba sebunzimeni. 7Umlomo wakhe ugcwele ukuthuka lezinkohliso lobuqili; ngaphansi kolimi lwakhe kukhona ukona lobubi. 8Uhlezi endaweni yokucathama yemizi, ezindaweni ezisithekileyo ubulala ongelacala; amehlo akhe akhangele othithibeleyo ngasese. 9Uyacatsha ekusithekeni njengesilwane ebhalwini lwaso; ucatshela ukumbamba ongumyanga, uyabamba ongumyanga ngokumhudulela embuleni lakhe. 10Uyaqutha, uyakhothama, ukuthi umyanga awe ngokulamandla kwakhe. 11Uthi enhliziyweni yakhe: UNkulunkulu ukhohliwe, ufihle ubuso bakhe, kasoze abone lanini.

12Sukuma,  Nkosi! Nkulunkulu, phakamisa isandla sakho, ungabakhohlwa abahluphekayo. 13Kungani omubi edelela uNkulunkulu? Uthi enhliziyweni yakhe: Kawuyikukubiza. 14Uyabona, ngoba wena uyakhangela ububi lenhlupheko, ukukubeka esandleni sakho. Umyanga uyazinikela kuwe; wena ungumsizi wezintandane. 15Yephula ingalo yokhohlakeleyo lomubi; dinga inkohlakalo yakhe ukuze ungabe usayithola. 16UJehova yiNkosi kuze kube nini lanini; izizwe zibhubhile elizweni layo. 17 Nkosi, uzwile isifiso sabathobekileyo, uzaqinisa inhliziyo yabo, wenze indlebe yakho izwe, 18ukwahlulela intandane locindezelweyo, ukuze umuntu wasemhlabeni angabe esesabeka.

Copyright information for Ndebele