Psalms 100

Ihubo lokubonga i Nkosi

Isihlabelelo sokudumisa

1 Hlabelelani i Nkosi ngokuthaba, mhlaba wonke. 2Ikhonzeni i Nkosi ngenjabulo, wozani phambi kwayo ngokuhlabela ngentokozo. 3Yazini ukuthi i Nkosi inguNkulunkulu. Yiyo eyasenzayo, njalo ayisithi: singabantu bayo lezimvu zedlelo layo. 4Ngenani emasangweni ayo ngokubonga, emagumeni ayo ngokudumisa. Ibongeni, libusise ibizo layo. 5Ngoba i Nkosi ilungile; umusa wayo uhlezi kuze kube nininini, leqiniso layo esizukulwaneni lesizukulwana.

Copyright information for Ndebele