Psalms 101

Ukuthembisa ukuhamba ngendlela elungileyo

Isihlabelelo sikaDavida

1 Ngizahlabela ngomusa lesahlulelo; ngizahlabela kuwe,  Nkosi. 2Ngizaziphatha ngenhlakanipho ngendlela eqotho. Uzakuza nini kimi? Ngizahamba ngobuqotho benhliziyo phakathi kwendlu yami. 3Kangiyikubeka phambi kwamehlo ami into embi. Ngiyakuzonda ukwenza kwabaphambukayo; kakuyikunamathela kimi. 4Inhliziyo ephambeneyo izasuka kimi; kangiyikumazi omubi. 5Ohleba umakhelwane wakhe ensitha, yena ngizamquma. Ophakeme ngamehlo, lolenhliziyo ezikhukhumezayo, yena kangiyikumvumela.

6Amehlo ami azakuba kwabathembekileyo belizwe, ukuze bahlale lami. Ohamba endleleni eqotho, yena uzangikhonza. 7Owenza inkohliso kayikuhlala phakathi kwendlu yami; okhuluma amanga kayikuma phambi kwamehlo ami. 8Insuku zonke ekuseni ngizabaquma bonke ababi belizwe, ukuze ngibaqume basuke emzini we Nkosi bonke abenzi bobubi.

Copyright information for Ndebele