Psalms 101

Ukuthembisa ukuhamba ngendlela elungileyo

Isihlabelelo sikaDavida

Ngizahlabela ngomusa lesahlulelo; ngizahlabela kuwe,  Nkosi. Ngizaziphatha ngenhlakanipho ngendlela eqotho. Uzakuza nini kimi? Ngizahamba ngobuqotho benhliziyo phakathi kwendlu yami. Kangiyikubeka phambi kwamehlo ami into embi. Ngiyakuzonda ukwenza kwabaphambukayo; kakuyikunamathela kimi. Inhliziyo ephambeneyo izasuka kimi; kangiyikumazi omubi. Ohleba umakhelwane wakhe ensitha, yena ngizamquma. Ophakeme ngamehlo, lolenhliziyo ezikhukhumezayo, yena kangiyikumvumela.

Amehlo ami azakuba kwabathembekileyo belizwe, ukuze bahlale lami. Ohamba endleleni eqotho, yena uzangikhonza. Owenza inkohliso kayikuhlala phakathi kwendlu yami; okhuluma amanga kayikuma phambi kwamehlo ami. Insuku zonke ekuseni ngizabaquma bonke ababi belizwe, ukuze ngibaqume basuke emzini we Nkosi bonke abenzi bobubi.

Copyright information for Ndebele