Psalms 103

Ukubonga i Nkosi ngothando lwayo

EsikaDavida

1 Busisa i Nkosi, mphefumulo wami, lakho konke okuphakathi kwami ibizo layo elingcwele. 2Busisa i Nkosi, mphefumulo wami, ungakhohlwa zonke izinzuzo zayo, 3ethethelela zonke izono zakho, eyelapha zonke izifo zakho, 4ehlenga impilo yakho ekubhujisweni, ekwethwesa umqhele womusa lezihawu, 5esuthisa umlomo wakho ngokuhle, ukuze ubutsha bakho buvuswe njengobokhozi.

6I Nkosi iyabenzela ukulunga lezahlulelo bonke abacindezelweyo. 7Yamazisa uMozisi indlela zayo, abantwana bakoIsrayeli izenzo zayo. 8I Nkosi ilesihawu lomusa, iyaphuza ukuthukuthela, njalo ivame ububele. 9Kayiyikuphikisana njalonjalo, kayiyikugcina intukuthelo kuze kube nininini. 10Kayisenzelanga njengokwezono zethu, kayisiphindiselanga njengokweziphambeko zethu. 11Ngoba njengokuphakama kwamazulu ngaphezu komhlaba, umkhulu umusa wayo kubo abayesabayo. 12Njengobukhatshana bempumalanga kuyo intshonalanga, ngokunjalo izisusele khatshana lathi iziphambeko zethu. 13Njengoyise ehawukela abantwana, i Nkosi iyabahawukela labo abayesabayo. 14Ngoba iyakwazi ukubunjwa kwethu, ikhumbula ukuthi siluthuli.

15Umuntu, insuku zakhe zinjengotshani; njengeluba leganga, ngokunjalo uyakhahlela. 16Ngoba umoya wedlula phezu kwalo, njalo lingabikho, lendawo yalo ingabe isalazi. 17Kodwa umusa we Nkosi usukela ephakadeni usiya ephakadeni phezu kwabayesabayo, lokulunga kwayo kuze kube sebantwaneni babantwana, 18kubo abagcina isivumelwano sayo, lakubo abakhumbula imithetho yayo ukuyenza. 19I Nkosi imisile isihlalo sayo sobukhosi emazulwini, lombuso wayo ubusa phezu kwakho konke. 20Busisani i Nkosi, lina zingilosi zayo, maqhawe alamandla, ezenza ilizwi layo, lilalela ilizwi lelizwi layo. 21Busisani i Nkosi, lonke mabandla ayo, zikhonzi zayo, ezenza intando yayo. 22Busisani i Nkosi, lonke misebenzi yayo, endaweni zonke zombuso wayo. Busisa i Nkosi, mphefumulo wami.

Copyright information for Ndebele