Psalms 104

Ukudumisa uMdali wezinto zonke

1 Busisa i Nkosi, mphefumulo wami.

 Nkosi Nkulunkulu wami, umkhulu kakhulu; wembethe ubukhosi lodumo.
2Ozembesa ngokukhanya njengesembatho, owendlala amazulu njengekhetheni. 3Owabeka imijabo yamakamelo akhe aphezulu emanzini, owenza amayezi abe yinqola yakhe, ohamba phezu kwempiko zomoya. 4Owenza izingilosi zakhe zibe yimimoya, izinceku zakhe zibe ngumlilo olamalangabi. 5Wamisa umhlaba phezu kwezisekelo zawo, kawuyikuzanyazanyiswa phakade laphakade.

6Wawugubuzela ngokujula njengesembatho; amanzi ema phezu kwezintaba. 7Ekukhuzeni kwakho abaleka; elizwini lokuduma kwakho aphangisa asuka. 8Enyuka izintaba, ehla izihotsha endaweni owawuyimisele wona. 9Wamisa umngcele angewudlule, kawayikubuya agubuzele umhlaba.

10Othumela imithombo ezihotsheni, yahamba phakathi kwezintaba. 11Yanathisa yonke inyamazana yeganga, obabhemi beganga bacitsha ukoma kwabo. 12Inyoni zamazulu zakhela emaceleni ayo, zizwakalisa ilizwi ziphakathi kwezingatsha. 13Uthelela izintaba esemakamelweni akhe aphezulu; umhlaba usuthiswa ngesithelo semisebenzi yakho. 14Umilisela izifuyo utshani, lemibhida yokusiza umuntu, ukuveza ukudla emhlabathini, 15lewayini elithokozisa inhliziyo yomuntu, ukwenza ubuso bukhanye ngamafutha, lesinkwa esiqinisa inhliziyo yomuntu.

16Ziyasutha izihlahla ze Nkosi, imisedari yeLebhanoni eyayihlanyelayo. 17Lapho inyoni ezakhela khona izidleke; ingabuzane, izihlahla zefiri ziyindlu yalo. 18Intaba eziphakemeyo zingezamagogo, amadwala ayisiphephelo sezimbila. 19Inyanga wayenzela izikhathi ezimisiweyo; ilanga liyazi ukutshona kwalo. 20Wenza umnyama, kube sebusuku, phakathi kwabo kuphume yonke inyamazana yehlathi. 21Amabhongo ezilwane abhongela impango, lokudinga ukudla kwawo kuNkulunkulu. 22Ilanga liphuma, abuthane, alale ezikhundleni zawo. 23Umuntu uphuma aye emsebenzini wakhe lemtshikatshikeni wakhe kuze kuhlwe.

24Minengi kangakanani imisebenzi yakho,  Nkosi! Yonke uyenze ngenhlakanipho; umhlaba ugcwele inotho yakho. 25Lolulwandle olukhulu lolubanzi ngezinhlangothi, lapho okulezihuquzelayo khona ezingelakubalwa, izinto eziphilayo ezincinyane kanye lezinkulu. 26Kuhamba khona imikhumbi, uLeviyathani* owambumbela ukuthi adlale kulo. 27Zonke lezi zilindele kuwe, ukuthi uzinike ukudla kwazo ngesikhathi sazo. 28Uyazinika, zibuthe; uvula isandla sakho, zisuthe okuhle. 29Ufihla ubuso bakho, zikhathazeke; ususa umoya wazo, zife, zibuyele ethulini lwazo. 30Uthumela umoya wakho, zidalwe; wenze bube butsha ubuso bomhlaba.

31Udumo lwe Nkosi kalume kuze kube nininini; i Nkosi izathokoza ngemisebenzi yayo. 32Ikhangela umhlaba, uthuthumele; ithinta izintaba, zithunqe. 33Ngizahlabelela i Nkosi ngisaphila; ngizahlabelela indumiso kuNkulunkulu wami nxa ngisekhona. 34Ukuzindla kwami ngaye kuzakuba mnandi; mina ngizathokoza e Nkosini. 35Izoni kaziqedwe emhlabeni, kungabe kusaba khona ababi.

Busisa i Nkosi, mphefumulo wami. Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele