Psalms 104

Ukudumisa uMdali wezinto zonke

Busisa i Nkosi, mphefumulo wami.

 Nkosi Nkulunkulu wami, umkhulu kakhulu; wembethe ubukhosi lodumo.
Ozembesa ngokukhanya njengesembatho, owendlala amazulu njengekhetheni. Owabeka imijabo yamakamelo akhe aphezulu emanzini, owenza amayezi abe yinqola yakhe, ohamba phezu kwempiko zomoya. Owenza izingilosi zakhe zibe yimimoya, izinceku zakhe zibe ngumlilo olamalangabi. Wamisa umhlaba phezu kwezisekelo zawo, kawuyikuzanyazanyiswa phakade laphakade.

Wawugubuzela ngokujula njengesembatho; amanzi ema phezu kwezintaba. Ekukhuzeni kwakho abaleka; elizwini lokuduma kwakho aphangisa asuka. Enyuka izintaba, ehla izihotsha endaweni owawuyimisele wona. Wamisa umngcele angewudlule, kawayikubuya agubuzele umhlaba.

10 Othumela imithombo ezihotsheni, yahamba phakathi kwezintaba. 11 Yanathisa yonke inyamazana yeganga, obabhemi beganga bacitsha ukoma kwabo. 12 Inyoni zamazulu zakhela emaceleni ayo, zizwakalisa ilizwi ziphakathi kwezingatsha. 13 Uthelela izintaba esemakamelweni akhe aphezulu; umhlaba usuthiswa ngesithelo semisebenzi yakho. 14 Umilisela izifuyo utshani, lemibhida yokusiza umuntu, ukuveza ukudla emhlabathini, 15 lewayini elithokozisa inhliziyo yomuntu, ukwenza ubuso bukhanye ngamafutha, lesinkwa esiqinisa inhliziyo yomuntu.

16 Ziyasutha izihlahla ze Nkosi, imisedari yeLebhanoni eyayihlanyelayo. 17 Lapho inyoni ezakhela khona izidleke; ingabuzane, izihlahla zefiri ziyindlu yalo. 18 Intaba eziphakemeyo zingezamagogo, amadwala ayisiphephelo sezimbila. 19 Inyanga wayenzela izikhathi ezimisiweyo; ilanga liyazi ukutshona kwalo. 20 Wenza umnyama, kube sebusuku, phakathi kwabo kuphume yonke inyamazana yehlathi. 21 Amabhongo ezilwane abhongela impango, lokudinga ukudla kwawo kuNkulunkulu. 22 Ilanga liphuma, abuthane, alale ezikhundleni zawo. 23 Umuntu uphuma aye emsebenzini wakhe lemtshikatshikeni wakhe kuze kuhlwe.

24 Minengi kangakanani imisebenzi yakho,  Nkosi! Yonke uyenze ngenhlakanipho; umhlaba ugcwele inotho yakho. 25 Lolulwandle olukhulu lolubanzi ngezinhlangothi, lapho okulezihuquzelayo khona ezingelakubalwa, izinto eziphilayo ezincinyane kanye lezinkulu. 26 Kuhamba khona imikhumbi, uLeviyathani* owambumbela ukuthi adlale kulo. 27 Zonke lezi zilindele kuwe, ukuthi uzinike ukudla kwazo ngesikhathi sazo. 28 Uyazinika, zibuthe; uvula isandla sakho, zisuthe okuhle. 29 Ufihla ubuso bakho, zikhathazeke; ususa umoya wazo, zife, zibuyele ethulini lwazo. 30 Uthumela umoya wakho, zidalwe; wenze bube butsha ubuso bomhlaba.

31 Udumo lwe Nkosi kalume kuze kube nininini; i Nkosi izathokoza ngemisebenzi yayo. 32 Ikhangela umhlaba, uthuthumele; ithinta izintaba, zithunqe. 33 Ngizahlabelela i Nkosi ngisaphila; ngizahlabelela indumiso kuNkulunkulu wami nxa ngisekhona. 34 Ukuzindla kwami ngaye kuzakuba mnandi; mina ngizathokoza e Nkosini. 35 Izoni kaziqedwe emhlabeni, kungabe kusaba khona ababi.

Busisa i Nkosi, mphefumulo wami. Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele