Psalms 105

Izimangaliso zeNkosi eyazenzela abantwana bakoIsrayeli

Bongani i Nkosi, libize ibizo layo, lazise phakathi kwezizwe izenzo zayo. Hlabelelani kuyo, lihlabelele amahubo kuyo, likhulume ngezenzo zayo zonke ezimangalisayo. Zincomeni ebizweni layo elingcwele; kayithokoze inhliziyo yabadinga i Nkosi. Dingani i Nkosi lamandla ayo, lidinge ubuso bayo njalonjalo. Khumbulani izenzo zayo ezimangalisayo eyazenzayo, izimangaliso zayo lezahlulelo zomlomo wayo, nzalo kaAbrahama inceku yayo, bantwana bakaJakobe abakhethiweyo bayo.

Yona iyi Nkosi uNkulunkulu wethu; izahlulelo zayo zisemhlabeni wonke. Iyakhumbula isivumelwano sayo kuze kube nininini, ilizwi eyalilaya kuzizukulwana eziyinkulungwane, eyasenza loAbrahama, lesifungo sayo kuIsaka; 10 eyasiqinisa kuJakobe saba yisimiso, kuIsrayeli saba yisivumelwano esilaphakade, 11 isithi: Ngizakunika wena ilizwe leKhanani, isabelo selifa lakho.

12 Besebalutshwana ngenani, yebo, bebalutshwana, labemzini kulo; 13 basebezula besuka esizweni besiya esizweni, besuka komunye umbuso besiya kwabanye abantu; 14 kayivumelanga muntu ukubahlupha; yasikhuza amakhosi ngenxa yabo, 15 isithi: Lingathinti abagcotshiweyo bami, lingoni abaprofethi bami. 16 Yasibiza indlala phezu kwelizwe, yephula udondolo lonke lwesinkwa. 17 Yathuma indoda phambi kwabo: UJosefa wathengiswa waba yisigqili. 18 Bazwisa ubuhlungu inyawo zakhe ngamaketane, yena ngokwakhe wafika ensimbini. 19 Kwaze kwaba yisikhathi sokufika kwelizwi lakhe, ilizwi likaJehova lamlinga. 20 Inkosi yathuma yamthukulula, umbusi wabantu wasemkhulula. 21 Yambeka waba yinkosi yendlu yayo, lombusi wemfuyo yayo yonke, 22 ukubopha iziphathamandla zayo ngokuthanda kwakhe, afundise abadala bakhe ukuhlakanipha. 23 UIsrayeli wasefika eGibhithe; uJakobe wahlala njengowezizwe elizweni lakoHamu. 24 Wenza abantu bayo bazale kakhulu, yabenza baba lamandla kulezitha zabo. 25 Yaphendula inhliziyo yabo ukuzonda abantu bayo, ukuthi baphathe inceku zayo ngobuqili.

26 Yasithuma uMozisi inceku yayo, uAroni eyayimkhethile. 27 Babeka phakathi kwabo izinto zezibonakaliso zayo, lezimangaliso elizweni lakoHamu. 28 Yathumela umnyama, yenza kwaba mnyama; njalo kabavukelanga ilizwi layo. 29 Yaphendula amanzi abo aba ligazi, yabulala inhlanzi zawo. 30 Ilizwe labo lanyakazela amaxoxo, emakamelweni amakhosi abo. 31 Yakhuluma, kwavela umtshitshi wezibawu, intwala emngceleni wabo wonke. 32 Yabanika isiqhotho saba lizulu, umlilo olamalangabi elizweni labo. 33 Yasitshaya isivini sabo lomkhiwa wabo, yephula izihlahla zomngcele wabo. 34 Yakhuluma, kwasekuvela isikhonyane lemihogoyi, okungelakubalwa, 35 okwaqeda yonke imibhida elizweni labo, kwaqeda isithelo somhlabathi wabo. 36 Yasitshaya amazibulo wonke elizweni labo, okokuqala kwamandla abo wonke.

37 Yasibakhupha belesiliva legolide, njalo kwakungekho owakhubekayo phakathi kwezizwe zabo. 38 IGibhithe yathokoza ekuphumeni kwabo, ngoba uvalo ngabo lwabehlela. 39 Yendlala iyezi laba yisisibekelo, lomlilo wokukhanyisa ebusuku. 40 Bacela, yasiletha izagwaca, yabasuthisa ngesinkwa samazulu. 41 Yavula idwala, kwampompoza amanzi; ahamba endaweni ezomileyo njengomfula. 42 Ngoba yakhumbula ilizwi layo elingcwele, uAbrahama inceku yayo. 43 Yasikhupha abantu bayo ngentokozo, abakhethiweyo bayo ngenjabulo. 44 Yasibanika amazwe abezizwe, njalo badla ilifa lomtshikatshika wabantu, 45 ukuze bagcine izimiso zayo, balondoloze imilayo yayo.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele