Psalms 105

Izimangaliso zeNkosi eyazenzela abantwana bakoIsrayeli

1 Bongani i Nkosi, libize ibizo layo, lazise phakathi kwezizwe izenzo zayo. 2Hlabelelani kuyo, lihlabelele amahubo kuyo, likhulume ngezenzo zayo zonke ezimangalisayo. 3Zincomeni ebizweni layo elingcwele; kayithokoze inhliziyo yabadinga i Nkosi. 4Dingani i Nkosi lamandla ayo, lidinge ubuso bayo njalonjalo. 5Khumbulani izenzo zayo ezimangalisayo eyazenzayo, izimangaliso zayo lezahlulelo zomlomo wayo, 6nzalo kaAbrahama inceku yayo, bantwana bakaJakobe abakhethiweyo bayo.

7Yona iyi Nkosi uNkulunkulu wethu; izahlulelo zayo zisemhlabeni wonke. 8Iyakhumbula isivumelwano sayo kuze kube nininini, ilizwi eyalilaya kuzizukulwana eziyinkulungwane, 9eyasenza loAbrahama, lesifungo sayo kuIsaka; 10eyasiqinisa kuJakobe saba yisimiso, kuIsrayeli saba yisivumelwano esilaphakade, 11isithi: Ngizakunika wena ilizwe leKhanani, isabelo selifa lakho.

12Besebalutshwana ngenani, yebo, bebalutshwana, labemzini kulo; 13basebezula besuka esizweni besiya esizweni, besuka komunye umbuso besiya kwabanye abantu; 14kayivumelanga muntu ukubahlupha; yasikhuza amakhosi ngenxa yabo, 15isithi: Lingathinti abagcotshiweyo bami, lingoni abaprofethi bami. 16Yasibiza indlala phezu kwelizwe, yephula udondolo lonke lwesinkwa. 17Yathuma indoda phambi kwabo: UJosefa wathengiswa waba yisigqili. 18Bazwisa ubuhlungu inyawo zakhe ngamaketane, yena ngokwakhe wafika ensimbini. 19Kwaze kwaba yisikhathi sokufika kwelizwi lakhe, ilizwi likaJehova lamlinga. 20Inkosi yathuma yamthukulula, umbusi wabantu wasemkhulula. 21Yambeka waba yinkosi yendlu yayo, lombusi wemfuyo yayo yonke, 22ukubopha iziphathamandla zayo ngokuthanda kwakhe, afundise abadala bakhe ukuhlakanipha. 23UIsrayeli wasefika eGibhithe; uJakobe wahlala njengowezizwe elizweni lakoHamu. 24Wenza abantu bayo bazale kakhulu, yabenza baba lamandla kulezitha zabo. 25Yaphendula inhliziyo yabo ukuzonda abantu bayo, ukuthi baphathe inceku zayo ngobuqili.

26Yasithuma uMozisi inceku yayo, uAroni eyayimkhethile. 27Babeka phakathi kwabo izinto zezibonakaliso zayo, lezimangaliso elizweni lakoHamu. 28Yathumela umnyama, yenza kwaba mnyama; njalo kabavukelanga ilizwi layo. 29Yaphendula amanzi abo aba ligazi, yabulala inhlanzi zawo. 30Ilizwe labo lanyakazela amaxoxo, emakamelweni amakhosi abo. 31Yakhuluma, kwavela umtshitshi wezibawu, intwala emngceleni wabo wonke. 32Yabanika isiqhotho saba lizulu, umlilo olamalangabi elizweni labo. 33Yasitshaya isivini sabo lomkhiwa wabo, yephula izihlahla zomngcele wabo. 34Yakhuluma, kwasekuvela isikhonyane lemihogoyi, okungelakubalwa, 35okwaqeda yonke imibhida elizweni labo, kwaqeda isithelo somhlabathi wabo. 36Yasitshaya amazibulo wonke elizweni labo, okokuqala kwamandla abo wonke.

37Yasibakhupha belesiliva legolide, njalo kwakungekho owakhubekayo phakathi kwezizwe zabo. 38IGibhithe yathokoza ekuphumeni kwabo, ngoba uvalo ngabo lwabehlela. 39Yendlala iyezi laba yisisibekelo, lomlilo wokukhanyisa ebusuku. 40Bacela, yasiletha izagwaca, yabasuthisa ngesinkwa samazulu. 41Yavula idwala, kwampompoza amanzi; ahamba endaweni ezomileyo njengomfula. 42Ngoba yakhumbula ilizwi layo elingcwele, uAbrahama inceku yayo. 43Yasikhupha abantu bayo ngentokozo, abakhethiweyo bayo ngenjabulo. 44Yasibanika amazwe abezizwe, njalo badla ilifa lomtshikatshika wabantu, 45ukuze bagcine izimiso zayo, balondoloze imilayo yayo.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele