Psalms 106

Ukona kukaIsrayeli lothembeko lwe Nkosi

Dumisani i Nkosi!

Ibongeni i Nkosi ngoba ilungile, ngoba umusa wayo umi kuze kube nininini.
Ngubani ongalandisa izenzo ezilamandla ze Nkosi, azwakalise yonke indumiso yayo? Babusisiwe abagcina izahlulelo, owenza ukulunga ngaso sonke isikhathi.

Ngikhumbule,  Nkosi, ngothando olalo kubantu bakho; ngethekelele ngosindiso lwakho; ukuze ngibone okuhle kwabakhethiweyo bakho, ukuze ngithokoze entokozweni yesizwe sakho, ukuze ngizincome kanye lelifa lakho.

Sonile kanye labobaba, senze okubi, senza ngenkohlakalo. Obaba kabaqedisisanga izimangaliso zakho eGibhithe; kabakhumbulanga ubunengi bezisa zakho; kodwa benza umvukela elwandle, eLwandle oluBomvu. Kanti wabakhulula ngenxa yebizo lakhe, ukuze azise amandla akhe. Wasekhuza uLwandle oluBomvu, lwatsha; wasebahambisa phakathi kwezinziki njengenkangala. 10 Wasebasindisa esandleni somzondi, wabahlenga esandleni sesitha. 11 Amanzi asibekela izitha zabo; kakusalanga loyedwa kuzo. 12 Basebekholwa amazwi akhe, bahlabelela indumiso yakhe. 13 Baphanga bakhohlwa imisebenzi yakhe, kabalindelanga iseluleko sakhe. 14 Kodwa bakhanuka lokukhanuka ehlane, bamlinga uNkulunkulu enkangala. 15 Wasebanika isicelo sabo, kodwa wathumela ukucaka emphefumulweni wabo.

16 Basebesiba lomhawu ngoMozisi enkambeni, ngoAroni ongcwele we Nkosi. 17 Umhlaba wavuleka waginya uDathani, wasibekela iqembu likaAbiramu. 18 Lomlilo wavutha eqenjini labo, ilangabi latshisa abakhohlakeleyo.

19 Benza ithole eHorebe, bakhonza isithombe esibunjwe ngokuncibilikisa. 20 Basebeguqula inkazimulo yabo yaba yisifaniso senkabi edla utshani. 21 Bamkhohlwa uNkulunkulu umsindisi wabo, owayenze izinto ezinkulu eGibhithe, 22 izimangaliso elizweni likaHamu; izinto ezesabekayo eLwandle oluBomvu. 23 Ngakho wathi uzababhubhisa, ngaphandle kokuthi uMozisi okhethiweyo wakhe wayemile ekufohleni phambi kwakhe ukuphendula ulaka lwakhe ukuze angababhubhisi.

24 Yebo, baleyisa ilizwe elihle, kabalikholwanga ilizwi lakhe. 25 Kodwa bakhonona emathenteni abo, kabalilalelanga ilizwi le Nkosi. 26 Ngakho waphakamisa isandla sakhe emelene labo, ukubawisa enkangala, 27 lokuwisa inzalo yabo phakathi kwezizwe, lokubahlakaza emazweni.

28 Basebezihlanganisa loBhali-Peyori, badla imihlatshelo yabafileyo. 29 Basebemthukuthelisa ngezenzo zabo, lenhlupheko yafohlela kibo. 30 Kwasekusukuma uPhinehasi, wenza isigwebo, inhlupheko yasimiswa. 31 Lokhu kwasekubalelwa kuye njengokulunga, esizukulwaneni ngesizukulwana kuze kube nininini.

32 Basebemthukuthelisa emanzini eMeriba, kwaze kwaba kubi kuMozisi ngenxa yabo. 33 Ngoba bacunula umoya wakhe, waze wakhuluma ngamawala ngendebe zakhe. 34 Kabazibhubhisanga izizwe, i Nkosi eyayibatshele ngazo. 35 Kodwa bazihlanganisa lezizwe, bafunda imisebenzi yazo. 36 Basebekhonza izithombe zazo ezaba ngumjibila kubo. 37 Lamadodana abo lamadodakazi abo bawahlabela amadimoni. 38 Bachitha igazi elingelacala, igazi lamadodana abo lamadodakazi abo, abawahlabela izithombe zeKhanani; lelizwe langcoliswa ngegazi. 39 Basebengcola ngemisebenzi yabo, baphinga ngezenzo zabo.

40 Ngakho ulaka lwe Nkosi lwabavuthela abantu bayo, yanengwa yilifa layo. 41 Yabanikela esandleni sezizwe, lababazondayo bababusa. 42 Lezitha zabo zabacindezela, basebethotshiswa ngaphansi kwesandla sazo. 43 Yabakhulula kanengi; kodwa bona bayivukela ngecebo labo, behliswa ngobubi babo. 44 Loba kunjalo yabona ukuhlupheka kwabo, lapho isizwa ukukhala kwabo. 45 Yabakhumbulela isivumelwano sayo, yazisola njengobunengi bezisa zayo. 46 Yabanika izisa phambi kwabo bonke ababebathumbile.

47 Sisindise,  Nkosi Nkulunkulu wethu, usibuthe sivela ezizweni, ukubonga ibizo lakho elingcwele, ukuzincoma endumisweni yakho.

48 Kayibusiswe i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, kusukela phakade kuze kube sephakadeni! Abantu bonke kabathi: Ameni.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele