Psalms 106

Ukona kukaIsrayeli lothembeko lwe Nkosi

1 Dumisani i Nkosi!

Ibongeni i Nkosi ngoba ilungile, ngoba umusa wayo umi kuze kube nininini.
2Ngubani ongalandisa izenzo ezilamandla ze Nkosi, azwakalise yonke indumiso yayo? 3Babusisiwe abagcina izahlulelo, owenza ukulunga ngaso sonke isikhathi.

4Ngikhumbule,  Nkosi, ngothando olalo kubantu bakho; ngethekelele ngosindiso lwakho; 5ukuze ngibone okuhle kwabakhethiweyo bakho, ukuze ngithokoze entokozweni yesizwe sakho, ukuze ngizincome kanye lelifa lakho.

6Sonile kanye labobaba, senze okubi, senza ngenkohlakalo. 7Obaba kabaqedisisanga izimangaliso zakho eGibhithe; kabakhumbulanga ubunengi bezisa zakho; kodwa benza umvukela elwandle, eLwandle oluBomvu. 8Kanti wabakhulula ngenxa yebizo lakhe, ukuze azise amandla akhe. 9Wasekhuza uLwandle oluBomvu, lwatsha; wasebahambisa phakathi kwezinziki njengenkangala. 10Wasebasindisa esandleni somzondi, wabahlenga esandleni sesitha. 11Amanzi asibekela izitha zabo; kakusalanga loyedwa kuzo. 12Basebekholwa amazwi akhe, bahlabelela indumiso yakhe. 13Baphanga bakhohlwa imisebenzi yakhe, kabalindelanga iseluleko sakhe. 14Kodwa bakhanuka lokukhanuka ehlane, bamlinga uNkulunkulu enkangala. 15Wasebanika isicelo sabo, kodwa wathumela ukucaka emphefumulweni wabo.

16Basebesiba lomhawu ngoMozisi enkambeni, ngoAroni ongcwele we Nkosi. 17Umhlaba wavuleka waginya uDathani, wasibekela iqembu likaAbiramu. 18Lomlilo wavutha eqenjini labo, ilangabi latshisa abakhohlakeleyo.

19Benza ithole eHorebe, bakhonza isithombe esibunjwe ngokuncibilikisa. 20Basebeguqula inkazimulo yabo yaba yisifaniso senkabi edla utshani. 21Bamkhohlwa uNkulunkulu umsindisi wabo, owayenze izinto ezinkulu eGibhithe, 22izimangaliso elizweni likaHamu; izinto ezesabekayo eLwandle oluBomvu. 23Ngakho wathi uzababhubhisa, ngaphandle kokuthi uMozisi okhethiweyo wakhe wayemile ekufohleni phambi kwakhe ukuphendula ulaka lwakhe ukuze angababhubhisi.

24Yebo, baleyisa ilizwe elihle, kabalikholwanga ilizwi lakhe. 25Kodwa bakhonona emathenteni abo, kabalilalelanga ilizwi le Nkosi. 26Ngakho waphakamisa isandla sakhe emelene labo, ukubawisa enkangala, 27lokuwisa inzalo yabo phakathi kwezizwe, lokubahlakaza emazweni.

28Basebezihlanganisa loBhali-Peyori, badla imihlatshelo yabafileyo. 29Basebemthukuthelisa ngezenzo zabo, lenhlupheko yafohlela kibo. 30Kwasekusukuma uPhinehasi, wenza isigwebo, inhlupheko yasimiswa. 31Lokhu kwasekubalelwa kuye njengokulunga, esizukulwaneni ngesizukulwana kuze kube nininini.

32Basebemthukuthelisa emanzini eMeriba, kwaze kwaba kubi kuMozisi ngenxa yabo. 33Ngoba bacunula umoya wakhe, waze wakhuluma ngamawala ngendebe zakhe. 34Kabazibhubhisanga izizwe, i Nkosi eyayibatshele ngazo. 35Kodwa bazihlanganisa lezizwe, bafunda imisebenzi yazo. 36Basebekhonza izithombe zazo ezaba ngumjibila kubo. 37Lamadodana abo lamadodakazi abo bawahlabela amadimoni. 38Bachitha igazi elingelacala, igazi lamadodana abo lamadodakazi abo, abawahlabela izithombe zeKhanani; lelizwe langcoliswa ngegazi. 39Basebengcola ngemisebenzi yabo, baphinga ngezenzo zabo.

40Ngakho ulaka lwe Nkosi lwabavuthela abantu bayo, yanengwa yilifa layo. 41Yabanikela esandleni sezizwe, lababazondayo bababusa. 42Lezitha zabo zabacindezela, basebethotshiswa ngaphansi kwesandla sazo. 43Yabakhulula kanengi; kodwa bona bayivukela ngecebo labo, behliswa ngobubi babo. 44Loba kunjalo yabona ukuhlupheka kwabo, lapho isizwa ukukhala kwabo. 45Yabakhumbulela isivumelwano sayo, yazisola njengobunengi bezisa zayo. 46Yabanika izisa phambi kwabo bonke ababebathumbile.

47Sisindise,  Nkosi Nkulunkulu wethu, usibuthe sivela ezizweni, ukubonga ibizo lakho elingcwele, ukuzincoma endumisweni yakho.

48Kayibusiswe i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, kusukela phakade kuze kube sephakadeni! Abantu bonke kabathi: Ameni.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele