Psalms 107

Ukubonga i Nkosi ngokulunga kwayo

1 Ibongeni i Nkosi, ngoba ilungile, ngoba umusa wayo umi kuze kube phakade. 2Kabatsho njalo abahlengiweyo be Nkosi ebahlengileyo esandleni sesitha. 3Yababutha bevela emazweni, empumalanga lentshonalanga, enyakatho lelwandle. 4Bazulazula enkangala endleleni yehlane, kabatholanga umuzi wokuhlala. 5Belambile njalo bomile, umphefumulo wabo waphela amandla phakathi kwabo. 6Khona bakhala e Nkosini ekuhluphekeni kwabo, yabakhulula ezinsizini zabo. 7Yabakhokhela ngendlela eqondileyo, ukuze baye emzini wokuhlala.

8Kabayidumise i Nkosi ngomusa wayo langemisebenzi yayo emangalisayo ebantwaneni babantu! 9Ngoba iyasuthisa umphefumulo olangathayo, lomphefumulo olambileyo iwugcwalisa ngokuhle.

10Abahlala emnyameni lethunzini lokufa, bebotshiwe ensizini lensimbini, 11ngoba bavukela amazwi kaNkulunkulu, badelela iseluleko soPhezukonke. 12Ngakho wathoba inhliziyo yabo ngokuhlupheka; bakhubeka, njalo kwakungekho umsizi. 13Khona bakhala e Nkosini ekuhluphekeni kwabo, yabasindisa ezinsizini zabo. 14Yabakhupha emnyameni lethunzini lokufa, yaqamula izibopho zabo.

15Kabayidumise i Nkosi ngomusa wayo, langemisebenzi yayo emangalisayo ebantwaneni babantu! 16Ngoba yephule izivalo zethusi, yaquma imigoqo yensimbi.

17Abayizithutha, ngenxa yendlela yeziphambeko zabo langenxa yezono zabo, bahlutshiwe. 18Umphefumulo wabo wenyanya ukudla konke, basondela emasangweni okufa. 19Khona bakhala e Nkosini ekuhluphekeni kwabo, yabasindisa ezinsizini zabo. 20Yathumela ilizwi layo, yabasilisa, yabakhulula ekubhujisweni kwabo.

21Kabayidumise i Nkosi ngomusa wayo, langemisebenzi yayo emangalisayo ebantwaneni babantu! 22Kabahlabe-ke imihlatshelo yokubonga, balandise izenzo zayo ngokuthaba.

23Abehlela olwandle ngemikhumbi, abenza imisebenzi emanzini amakhulu; 24laba babona izenzo ze Nkosi, lemisebenzi yayo emangalisayo ekujuleni. 25Ngoba iyakhuluma, ivuse isiphepho somoya, esiqubula amagagasi alo. 26Benyukela emazulwini, behlele enzikini; umphefumulo wabo uncibilika ngosizi. 27Bayadengezela bebhadazela njengesidakwa, lenhlakanipho yabo yonke iginyiwe. 28Khona bakhala e Nkosini ekuhluphekeni kwabo, yabakhupha ezinsizini zabo. 29Yenza isiphepho sachuma, lamagagasi aso athula. 30Basebethokoza ngoba ayesethule, yasibaholela ethekwini lesifiso sabo.

31Kabayibonge i Nkosi ngomusa wayo, langemisebenzi yayo emangalisayo ebantwaneni babantu! 32Njalo kabayiphakamise ebandleni labantu, bayidumise esihlalweni sabadala!

33Yenza imifula ibe yinkangala, lemithombo yamanzi ibe ngumhlabathi owomileyo, 34umhlabathi ovundileyo ube ligwadule, ngenxa yobubi babahlezi kuwo. 35Iphendula inkangala ibe yisiziba samanzi, lelizwe elomileyo libe yimithombo yamanzi. 36Ihlalise khona abalambileyo, njalo bamise umuzi wokuhlala; 37bahlanyele amasimu, bagxumeke izivini, ezithela izithelo zesivuno. 38Njalo iyababusisa ukuze bande kakhulu, lezifuyo zabo kayizinciphisi. 39Babuye banciphe, bathotshiswe ngocindezelo, ububi, losizi. 40Ithela ukudelelwa phezu kweziphathamandla, ibazulisa enkangala, engelandlela. 41Kube kanti ihlalisa phezulu umyanga ekuhluphekeni, enze insapho zibe njengomhlambi. 42Abalungileyo bazabona bathokoze, lobubi bonke buzavala umlomo wabo.

43Loba ngubani ohlakaniphileyo uzaqaphelisa lezizinto; labo bazaqedisisa izisa ze Nkosi.

Copyright information for Ndebele