Psalms 107

Ukubonga i Nkosi ngokulunga kwayo

Ibongeni i Nkosi, ngoba ilungile, ngoba umusa wayo umi kuze kube phakade. Kabatsho njalo abahlengiweyo be Nkosi ebahlengileyo esandleni sesitha. Yababutha bevela emazweni, empumalanga lentshonalanga, enyakatho lelwandle. Bazulazula enkangala endleleni yehlane, kabatholanga umuzi wokuhlala. Belambile njalo bomile, umphefumulo wabo waphela amandla phakathi kwabo. Khona bakhala e Nkosini ekuhluphekeni kwabo, yabakhulula ezinsizini zabo. Yabakhokhela ngendlela eqondileyo, ukuze baye emzini wokuhlala.

Kabayidumise i Nkosi ngomusa wayo langemisebenzi yayo emangalisayo ebantwaneni babantu! Ngoba iyasuthisa umphefumulo olangathayo, lomphefumulo olambileyo iwugcwalisa ngokuhle.

10 Abahlala emnyameni lethunzini lokufa, bebotshiwe ensizini lensimbini, 11 ngoba bavukela amazwi kaNkulunkulu, badelela iseluleko soPhezukonke. 12 Ngakho wathoba inhliziyo yabo ngokuhlupheka; bakhubeka, njalo kwakungekho umsizi. 13 Khona bakhala e Nkosini ekuhluphekeni kwabo, yabasindisa ezinsizini zabo. 14 Yabakhupha emnyameni lethunzini lokufa, yaqamula izibopho zabo.

15 Kabayidumise i Nkosi ngomusa wayo, langemisebenzi yayo emangalisayo ebantwaneni babantu! 16 Ngoba yephule izivalo zethusi, yaquma imigoqo yensimbi.

17 Abayizithutha, ngenxa yendlela yeziphambeko zabo langenxa yezono zabo, bahlutshiwe. 18 Umphefumulo wabo wenyanya ukudla konke, basondela emasangweni okufa. 19 Khona bakhala e Nkosini ekuhluphekeni kwabo, yabasindisa ezinsizini zabo. 20 Yathumela ilizwi layo, yabasilisa, yabakhulula ekubhujisweni kwabo.

21 Kabayidumise i Nkosi ngomusa wayo, langemisebenzi yayo emangalisayo ebantwaneni babantu! 22 Kabahlabe-ke imihlatshelo yokubonga, balandise izenzo zayo ngokuthaba.

23 Abehlela olwandle ngemikhumbi, abenza imisebenzi emanzini amakhulu; 24 laba babona izenzo ze Nkosi, lemisebenzi yayo emangalisayo ekujuleni. 25 Ngoba iyakhuluma, ivuse isiphepho somoya, esiqubula amagagasi alo. 26 Benyukela emazulwini, behlele enzikini; umphefumulo wabo uncibilika ngosizi. 27 Bayadengezela bebhadazela njengesidakwa, lenhlakanipho yabo yonke iginyiwe. 28 Khona bakhala e Nkosini ekuhluphekeni kwabo, yabakhupha ezinsizini zabo. 29 Yenza isiphepho sachuma, lamagagasi aso athula. 30 Basebethokoza ngoba ayesethule, yasibaholela ethekwini lesifiso sabo.

31 Kabayibonge i Nkosi ngomusa wayo, langemisebenzi yayo emangalisayo ebantwaneni babantu! 32 Njalo kabayiphakamise ebandleni labantu, bayidumise esihlalweni sabadala!

33 Yenza imifula ibe yinkangala, lemithombo yamanzi ibe ngumhlabathi owomileyo, 34 umhlabathi ovundileyo ube ligwadule, ngenxa yobubi babahlezi kuwo. 35 Iphendula inkangala ibe yisiziba samanzi, lelizwe elomileyo libe yimithombo yamanzi. 36 Ihlalise khona abalambileyo, njalo bamise umuzi wokuhlala; 37 bahlanyele amasimu, bagxumeke izivini, ezithela izithelo zesivuno. 38 Njalo iyababusisa ukuze bande kakhulu, lezifuyo zabo kayizinciphisi. 39 Babuye banciphe, bathotshiswe ngocindezelo, ububi, losizi. 40 Ithela ukudelelwa phezu kweziphathamandla, ibazulisa enkangala, engelandlela. 41 Kube kanti ihlalisa phezulu umyanga ekuhluphekeni, enze insapho zibe njengomhlambi. 42 Abalungileyo bazabona bathokoze, lobubi bonke buzavala umlomo wabo.

43 Loba ngubani ohlakaniphileyo uzaqaphelisa lezizinto; labo bazaqedisisa izisa ze Nkosi.

Copyright information for Ndebele