Psalms 108

Umkhuleko wokucela ukusizwa lokunqoba

Ingoma, isihlabelelo sikaDavida

Inhliziyo yami iqinile, Nkulunkulu. Ngizahlabelela ngitshotshe, ngitsho udumo lwami!

Vukani gubhu lwezintambo lechacho! Ngizavusa ukusa. Ngizakudumisa,  Nkosi, phakathi kwabantu, ngihlabele indumiso kuwe phakathi kwezizwe. Ngoba umusa wakho mkhulu phezu kwamazulu, leqiniso lakho lifika emayezini. Phakama, Nkulunkulu, ngaphezu kwamazulu, lobukhosi bakho phezu komhlaba wonke. Ukuze abathandekayo bakho bakhululwe; sindisa ngesandla sakho sokunene, ungiphendule.

UNkulunkulu ukhulumile ebungcweleni bakhe. Ngizathaba, ngiyabe iShekema, ngilinganise isihotsha seSukothi. Ngeyami iGileyadi, ngowami uManase, loEfrayimi ungamandla ekhanda lami, uJuda ungumnikimthetho wami. UMowabi ungumganu wami wokugezela; phezu kukaEdoma ngizaphosela inyathela lami; ngizamemeza ngokuthaba phezu kweFilisti.

10 Ngubani ozangisa emzini oqinileyo? Ngubani ozangiholela eEdoma? 11 Kawusilahlanga yini, Nkulunkulu? Kawuphumanga, Nkulunkulu, lamabutho ethu! 12 Siphe usizo ekuhlupheni, ngoba luyize uncedo lomuntu. 13 KuNkulunkulu sizakwenza ngobuqhawe, ngoba yena uzanyathelela phansi izitha zethu.

Copyright information for Ndebele