Psalms 108

Umkhuleko wokucela ukusizwa lokunqoba

Ingoma, isihlabelelo sikaDavida

1 Inhliziyo yami iqinile, Nkulunkulu. Ngizahlabelela ngitshotshe, ngitsho udumo lwami!

2Vukani gubhu lwezintambo lechacho! Ngizavusa ukusa. 3Ngizakudumisa,  Nkosi, phakathi kwabantu, ngihlabele indumiso kuwe phakathi kwezizwe. 4Ngoba umusa wakho mkhulu phezu kwamazulu, leqiniso lakho lifika emayezini. 5Phakama, Nkulunkulu, ngaphezu kwamazulu, lobukhosi bakho phezu komhlaba wonke. 6Ukuze abathandekayo bakho bakhululwe; sindisa ngesandla sakho sokunene, ungiphendule.

7UNkulunkulu ukhulumile ebungcweleni bakhe. Ngizathaba, ngiyabe iShekema, ngilinganise isihotsha seSukothi. 8Ngeyami iGileyadi, ngowami uManase, loEfrayimi ungamandla ekhanda lami, uJuda ungumnikimthetho wami. 9UMowabi ungumganu wami wokugezela; phezu kukaEdoma ngizaphosela inyathela lami; ngizamemeza ngokuthaba phezu kweFilisti.

10Ngubani ozangisa emzini oqinileyo? Ngubani ozangiholela eEdoma? 11Kawusilahlanga yini, Nkulunkulu? Kawuphumanga, Nkulunkulu, lamabutho ethu! 12Siphe usizo ekuhlupheni, ngoba luyize uncedo lomuntu. 13KuNkulunkulu sizakwenza ngobuqhawe, ngoba yena uzanyathelela phansi izitha zethu.

Copyright information for Ndebele