Psalms 109

Umkhuleko wokucela impindiselo

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

Nkulunkulu wendumiso yami, ungathuli. Ngoba umlomo wokhohlakeleyo lomlomo wenkohliso uvulekile umelene lami; bakhulume lami ngolimi lwamanga. Bangihanqa ngamazwi enzondo, balwa bemelene lami kungelasizatho. Esikhundleni sothando lwami bayizitha zami, kodwa mina ngisemkhulekweni. Basebengibuyisela okubi esikhundleni sokuhle, lenzondo esikhundleni sothando lwami.

Umise omubi phezu kwakhe, loSathane kame ngakwesokunene sakhe. Ekwahlulelweni kwakhe kaphume elecala; lomkhuleko wakhe ube yisono. Insuku zakhe kazibe nlutshwana; omunye athathe isikhundla sakhe. Abantwana bakhe kabangabi loyise, lomkakhe abe ngumfelokazi. 10 Abantwana bakhe kabazulazule bephanza, bacele bevela emanxiweni abo. 11 Umbolekisi kabambe konke alakho, labezizweni baphange izithelo zomsebenzi wakhe. 12 Kungabi khona omelulela umusa, futhi kungabi khona ozwela intandane zakhe. 13 Inzalo yakhe kayiqunywe, lebizo labo lesulwe esizukulwaneni esilandelayo. 14 Ububi baboyise bukhunjulwe e Nkosini, lesono sikanina singesulwa. 15 Kabube phambi kwe Nkosi njalonjalo, ukuze aqume ukukhunjulwa kwabo kusuke emhlabeni. 16 Ngenxa yokuthi wayengakhumbuli ukwenza umusa, kodwa wazingela umuntu ohluphekayo longumyanga, lodabukileyo enhliziyweni ukumbulala. 17 Njengoba wathanda ukuqalekisa, ngakho kakwehlele kuye; njengoba wayengathandi ukubusisa, ngakho kakube khatshana laye. 18 Njengoba wagqoka isiqalekiso njengesigqoko sakhe, ngakho kakungene emibilini yakhe njengamanzi, lanjengamafutha emathanjeni akhe. 19 Kakube kuye njengesembatho azembesa ngaso, kube libhanti azibopha ngalo njalonjalo. 20 Lokhu kube ngumvuzo wezitha zami ovela e Nkosini, lowalabo abakhuluma okubi ngomphefumulo wami.

21 Kodwa wena, Jehova, Nkosi, ngenzela ngenxa yebizo lakho; ngoba umusa wakho ulungile, ngikhulule. 22 Ngoba mina ngiyisihlupheki lomyanga, lenhliziyo yami ilimele phakathi kwami. 23 Ngedlula njengesithunzi sisiba side; ngizanyazanyiswe njengesikhonyane. 24 Amadolo ami ayaxega ngokuzila ukudla, lenyama yami isicakile iswela ukukhuluphala. 25 Mina sengibe lihlazo kubo, bengibona banikina ikhanda labo. 26 Ngisize,  Nkosi, Nkulunkulu wami, ungisindise ngokomusa wakho. 27 Ukuze bazi ukuthi lesi yisandla sakho; wena,  Nkosi, ukwenzile. 28 Kabathuke bona, kodwa wena ubusise; nxa bevuka kabayangeke, kodwa inceku yakho kayithabe. 29 Izitha zami kazigqokiswe ngehlazo, kazizigoqele ngenhloni zazo njengesembatho.

30 Ngizayibonga kakhulu i Nkosi ngomlomo wami; njalo ngizayidumisa phakathi kwabanengi. 31 Ngoba izakuma ngakwesokunene komyanga, ukumsindisa kulabo abalahla umphefumulo wakhe.

Copyright information for Ndebele