Psalms 109

Umkhuleko wokucela impindiselo

Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida

1 Nkulunkulu wendumiso yami, ungathuli. 2Ngoba umlomo wokhohlakeleyo lomlomo wenkohliso uvulekile umelene lami; bakhulume lami ngolimi lwamanga. 3Bangihanqa ngamazwi enzondo, balwa bemelene lami kungelasizatho. 4Esikhundleni sothando lwami bayizitha zami, kodwa mina ngisemkhulekweni. 5Basebengibuyisela okubi esikhundleni sokuhle, lenzondo esikhundleni sothando lwami.

6Umise omubi phezu kwakhe, loSathane kame ngakwesokunene sakhe. 7Ekwahlulelweni kwakhe kaphume elecala; lomkhuleko wakhe ube yisono. 8Insuku zakhe kazibe nlutshwana; omunye athathe isikhundla sakhe. 9Abantwana bakhe kabangabi loyise, lomkakhe abe ngumfelokazi. 10Abantwana bakhe kabazulazule bephanza, bacele bevela emanxiweni abo. 11Umbolekisi kabambe konke alakho, labezizweni baphange izithelo zomsebenzi wakhe. 12Kungabi khona omelulela umusa, futhi kungabi khona ozwela intandane zakhe. 13Inzalo yakhe kayiqunywe, lebizo labo lesulwe esizukulwaneni esilandelayo. 14Ububi baboyise bukhunjulwe e Nkosini, lesono sikanina singesulwa. 15Kabube phambi kwe Nkosi njalonjalo, ukuze aqume ukukhunjulwa kwabo kusuke emhlabeni. 16Ngenxa yokuthi wayengakhumbuli ukwenza umusa, kodwa wazingela umuntu ohluphekayo longumyanga, lodabukileyo enhliziyweni ukumbulala. 17Njengoba wathanda ukuqalekisa, ngakho kakwehlele kuye; njengoba wayengathandi ukubusisa, ngakho kakube khatshana laye. 18Njengoba wagqoka isiqalekiso njengesigqoko sakhe, ngakho kakungene emibilini yakhe njengamanzi, lanjengamafutha emathanjeni akhe. 19Kakube kuye njengesembatho azembesa ngaso, kube libhanti azibopha ngalo njalonjalo. 20Lokhu kube ngumvuzo wezitha zami ovela e Nkosini, lowalabo abakhuluma okubi ngomphefumulo wami.

21Kodwa wena, Jehova, Nkosi, ngenzela ngenxa yebizo lakho; ngoba umusa wakho ulungile, ngikhulule. 22Ngoba mina ngiyisihlupheki lomyanga, lenhliziyo yami ilimele phakathi kwami. 23Ngedlula njengesithunzi sisiba side; ngizanyazanyiswe njengesikhonyane. 24Amadolo ami ayaxega ngokuzila ukudla, lenyama yami isicakile iswela ukukhuluphala. 25Mina sengibe lihlazo kubo, bengibona banikina ikhanda labo. 26Ngisize,  Nkosi, Nkulunkulu wami, ungisindise ngokomusa wakho. 27Ukuze bazi ukuthi lesi yisandla sakho; wena,  Nkosi, ukwenzile. 28Kabathuke bona, kodwa wena ubusise; nxa bevuka kabayangeke, kodwa inceku yakho kayithabe. 29Izitha zami kazigqokiswe ngehlazo, kazizigoqele ngenhloni zazo njengesembatho.

30Ngizayibonga kakhulu i Nkosi ngomlomo wami; njalo ngizayidumisa phakathi kwabanengi. 31Ngoba izakuma ngakwesokunene komyanga, ukumsindisa kulabo abalahla umphefumulo wakhe.

Copyright information for Ndebele