Psalms 11

I Nkosi iyisiphephelo sabaqotho

Kumqondisi wokuhlabelela. EsikaDavida

1 Ngithembela e Nkosini. Lingatsho njani emphefumulweni wami: Balekela entabeni yenu njengenyoni. 2Ngoba, khangela, ababi bayagobisa idandili, balungisa umtshoko wabo entanjeni, ukuze batshoke emnyameni abaqotho ngenhliziyo. 3Nxa izisekelo zidilizwa, angenzani olungileyo?

4I Nkosi isethempelini layo elingcwele; i Nkosi, isihlalo sayo sobukhosi sisemazulwini; amehlo ayo ayakhangela, inkophe zayo ziyahlola, abantwana babantu. 5I Nkosi iyamhlola olungileyo, kodwa omubi lothanda ubudlwangudlwangu, umphefumulo wayo uyamzonda. 6Uzanisa phezu kwababi imijibila, umlilo, lesolufa*, lomoya otshisayo, kuzakuba yisabelo senkezo yabo. 7Ngoba ilungile i Nkosi, iyathanda ukulunga; ubuso bayo buyabona oqotho.

Copyright information for Ndebele