Psalms 11

I Nkosi iyisiphephelo sabaqotho

Kumqondisi wokuhlabelela. EsikaDavida

Ngithembela e Nkosini. Lingatsho njani emphefumulweni wami: Balekela entabeni yenu njengenyoni. Ngoba, khangela, ababi bayagobisa idandili, balungisa umtshoko wabo entanjeni, ukuze batshoke emnyameni abaqotho ngenhliziyo. Nxa izisekelo zidilizwa, angenzani olungileyo?

I Nkosi isethempelini layo elingcwele; i Nkosi, isihlalo sayo sobukhosi sisemazulwini; amehlo ayo ayakhangela, inkophe zayo ziyahlola, abantwana babantu. I Nkosi iyamhlola olungileyo, kodwa omubi lothanda ubudlwangudlwangu, umphefumulo wayo uyamzonda. Uzanisa phezu kwababi imijibila, umlilo, lesolufa*, lomoya otshisayo, kuzakuba yisabelo senkezo yabo. Ngoba ilungile i Nkosi, iyathanda ukulunga; ubuso bayo buyabona oqotho.

Copyright information for Ndebele