Psalms 110

I Nkosi uNkulunkulu inika iNkosi umbuso

Isihlabelelo sikaDavida

I Nkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami, ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho. I Nkosi izathuma intonga yamandla akho ivela eZiyoni. Busa phakathi kwezitha zakho. Abantu bakho bazavuma ngosuku lwamandla akho, ebuhleni bobungcwele, esizalweni emadabukakusa, amazolo obutsha bakho ngawakho. I Nkosi ifungile, kayiyikuphenduka: Wena ungumpristi kuze kube nininini ngokwendlela kaMelkizedeki. INkosi ngakwesokunene sakho izachoboza amakhosi esukwini lokuthukuthela kwayo. Izakwehlulela phakathi kwezizwe, kugcwale izidumbu; izachoboza inhloko phezu kwelizwe elikhulu. Izanatha esifuleni endleleni; ngakho-ke izaphakamisa ikhanda.

Copyright information for Ndebele