Psalms 110

I Nkosi uNkulunkulu inika iNkosi umbuso

Isihlabelelo sikaDavida

1 I Nkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami, ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho. 2I Nkosi izathuma intonga yamandla akho ivela eZiyoni. Busa phakathi kwezitha zakho. 3Abantu bakho bazavuma ngosuku lwamandla akho, ebuhleni bobungcwele, esizalweni emadabukakusa, amazolo obutsha bakho ngawakho. 4I Nkosi ifungile, kayiyikuphenduka: Wena ungumpristi kuze kube nininini ngokwendlela kaMelkizedeki. 5INkosi ngakwesokunene sakho izachoboza amakhosi esukwini lokuthukuthela kwayo. 6Izakwehlulela phakathi kwezizwe, kugcwale izidumbu; izachoboza inhloko phezu kwelizwe elikhulu. 7Izanatha esifuleni endleleni; ngakho-ke izaphakamisa ikhanda.

Copyright information for Ndebele