Psalms 111

I Nkosi ifanele ukubongwa

1 Dumisani i Nkosi!

Ngizayibonga i Nkosi ngenhliziyo yonke, emhlanganweni wabaqotho lebandleni.
2Mikhulu imisebenzi ye Nkosi, idingwa yilabo abathokoza ngayo. 3Ulodumo lenkazimulo umsebenzi wayo, lokulunga kwayo kumi kuze kube nininini. 4Yenzile izimangaliso zayo zikhunjulwe; i Nkosi ilomusa lesihawu. 5Iyabapha ukudla labo abayesabayo; iyakhumbula kuze kube phakade isivumelwano sayo. 6Yazisile abantu bayo amandla emisebenzi yayo, ngokubanika ilifa lezizwe. 7Imisebenzi yezandla zayo iliqiniso lokwehlulela; imithetho yayo yonke iqinisekile. 8Isekelwe kuze kube phakade laphakade, yenziwa ngeqiniso langobuqotho. 9Yathumela uhlengo ebantwini bayo; ilaye isivumelwano sayo kuze kube nininini; lingcwele liyesabeka ibizo layo. 10Ukuyesaba i Nkosi kuyikuqala kokuhlakanipha; balokuqedisisa okuhle bonke abayenzayo imilayo. Indumiso yayo imi kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele