Psalms 111

I Nkosi ifanele ukubongwa

Dumisani i Nkosi!

Ngizayibonga i Nkosi ngenhliziyo yonke, emhlanganweni wabaqotho lebandleni.
Mikhulu imisebenzi ye Nkosi, idingwa yilabo abathokoza ngayo. Ulodumo lenkazimulo umsebenzi wayo, lokulunga kwayo kumi kuze kube nininini. Yenzile izimangaliso zayo zikhunjulwe; i Nkosi ilomusa lesihawu. Iyabapha ukudla labo abayesabayo; iyakhumbula kuze kube phakade isivumelwano sayo. Yazisile abantu bayo amandla emisebenzi yayo, ngokubanika ilifa lezizwe. Imisebenzi yezandla zayo iliqiniso lokwehlulela; imithetho yayo yonke iqinisekile. Isekelwe kuze kube phakade laphakade, yenziwa ngeqiniso langobuqotho. Yathumela uhlengo ebantwini bayo; ilaye isivumelwano sayo kuze kube nininini; lingcwele liyesabeka ibizo layo. 10 Ukuyesaba i Nkosi kuyikuqala kokuhlakanipha; balokuqedisisa okuhle bonke abayenzayo imilayo. Indumiso yayo imi kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele