Psalms 112

Inhlanhla yomuntu oyesabayo i Nkosi

Dumisani i Nkosi!

Ubusisiwe umuntu oyesabayo i Nkosi, othokoza kakhulu ngemithetho yayo.
Inzalo yakhe izakuba lamandla emhlabeni; isizukulwana sabaqotho sizabusiswa. Imfuyo lenotho kuzakuba sendlini yakhe, lokulunga kwakhe kuzakuma kuze kube nininini. Kuyabaphumela abaqotho ukukhanya emnyameni; ilomusa lesihawu lokulunga. Umuntu olungileyo ngolesisa lowebolekisayo, wenza izindaba zakhe ngokulunga. Ngoba kayikunyikinywa phakade; olungileyo uzakuba sekukhunjulweni kuze kube nininini. Kayikwesaba umbiko omubi, inhliziyo yakhe iqinile, ithemba e Nkosini. Isekelwe inhliziyo yakhe, Kayikwesaba, aze akhangele phezu kwezitha zakhe. Uhlakazile, uyabanika abayanga; ukulunga kwakhe kumi kuze kube nininini; uphondo lwakhe luzaphakanyiswa ngodumo. 10 Omubi uyakubona, athukuthele; agedle amazinyo akhe, ancibilike; isifiso sababi sizabhubha.

Copyright information for Ndebele