Psalms 113

Ukubonga i Nkosi ngokuphakamisa abahluphekayo

Dumisani i Nkosi!

Dumisani, zinceku ze Nkosi, dumisani ibizo le Nkosi.
Kalibusiswe ibizo le Nkosi kusukela khathesi njalo kuze kube nininini. Kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekutshoneni kwalo ibizo le Nkosi kalidunyiswe.

I Nkosi iphakeme phezu kwezizwe zonke, ubukhosi bayo buphezu kwamazulu. Ngubani onjenge Nkosi uNkulunkulu wethu, ehlezi phezulu, ekhothama ukukhangela emazulwini lemhlabeni? Iyamvusa umyanga ethulini, imphakamise osweleyo enqumbini yomquba, ukuze imhlalise leziphathamandla, kanye leziphathamandla zabantu bayo. Ihlalisa inyumba emzini, unina wabantwana othokozayo.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele