Psalms 114

Isihlabelelo sephasika

Ekuphumeni kukaIsrayeli eGibhithe, indlu kaJakobe ebantwini bolimi lwezizwe, uJuda waba yindlu yakhe engcwele, uIsrayeli waba ngumbuso wakhe.

Ulwandle lwakubona lwabaleka, iJordani yabuyela emuva. Intaba zaqolotsha njengezinqama, amaqaqa njengamawundlu.

Ulani wena lwandle, ukuthi ubaleke? Wena Jordani, ukuthi ubuyele emuva? Lina zintaba, ukuthi liqolotshe njengezinqama? Lina maqaqa, njengamawundlu?

Thuthumela, mhlaba, phambi kweNkosi, phambi kukaNkulunkulu kaJakobe, owaphendula idwala libe lichibi lamanzi, ilitshe elilukhuni libe ngumthombo wamanzi.

Copyright information for Ndebele