Psalms 115

Udumo kalube e Nkosini yodwa

Kakungabi kithi,  Nkosi, kakungabi kithi, kodwa ebizweni lakho nika udumo, ngenxa yomusa wakho, ngenxa yeqiniso lakho. Kungani izizwe zizakuthi: Ungaphi pho uNkulunkulu wabo? Kodwa uNkulunkulu wethu usemazulwini, wenza konke akuthandayo.

Izithombe zabo yisiliva legolide, umsebenzi wezandla zomuntu. Zilomlomo, kodwa kazikhulumi; zilamehlo, kodwa kaziboni; zilendlebe, kodwa kazizwa; zilempumulo, kodwa kazinuki; zilezandla, kodwa kaziphathi; inyawo zilazo, kodwa kazihambi; kazikhulumi ngomphimbo wazo. Abazenzayo kabafanane lazo, wonke othembela kuzo.

Israyeli, themba e Nkosini. Ilusizo lwabo lesihlangu sabo. 10 Ndlu kaAroni, themba e Nkosini. Ilusizo lwabo lesihlangu sabo. 11 Lina elesaba i Nkosi, thembani e Nkosini. Ilusizo lwabo lesihlangu sabo.

12 I Nkosi isikhumbule, izabusisa, ibusise indlu kaIsrayeli, ibusise indlu kaAroni; 13 izabusisa labo abayesabayo i Nkosi, abancinyane kanye labakhulu. 14 I Nkosi izakulandisa, lina labantwana benu. 15 Libusisiwe e Nkosini, eyenza amazulu lomhlaba. 16 Amazulu, amazulu ngawe Nkosi, kodwa umhlaba iwunike abantwana babantu. 17 Abafileyo kabayidumisi i Nkosi, kumbe hatshi loba ngubani owehlela ekuthuleni. 18 Kodwa thina sizayibusisa i Nkosi kusukela khathesi kuze kube nininini.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele