Psalms 115

Udumo kalube e Nkosini yodwa

1 Kakungabi kithi,  Nkosi, kakungabi kithi, kodwa ebizweni lakho nika udumo, ngenxa yomusa wakho, ngenxa yeqiniso lakho. 2Kungani izizwe zizakuthi: Ungaphi pho uNkulunkulu wabo? 3Kodwa uNkulunkulu wethu usemazulwini, wenza konke akuthandayo.

4Izithombe zabo yisiliva legolide, umsebenzi wezandla zomuntu. 5Zilomlomo, kodwa kazikhulumi; zilamehlo, kodwa kaziboni; 6zilendlebe, kodwa kazizwa; zilempumulo, kodwa kazinuki; 7zilezandla, kodwa kaziphathi; inyawo zilazo, kodwa kazihambi; kazikhulumi ngomphimbo wazo. 8Abazenzayo kabafanane lazo, wonke othembela kuzo.

9Israyeli, themba e Nkosini. Ilusizo lwabo lesihlangu sabo. 10Ndlu kaAroni, themba e Nkosini. Ilusizo lwabo lesihlangu sabo. 11Lina elesaba i Nkosi, thembani e Nkosini. Ilusizo lwabo lesihlangu sabo.

12I Nkosi isikhumbule, izabusisa, ibusise indlu kaIsrayeli, ibusise indlu kaAroni; 13izabusisa labo abayesabayo i Nkosi, abancinyane kanye labakhulu. 14I Nkosi izakulandisa, lina labantwana benu. 15Libusisiwe e Nkosini, eyenza amazulu lomhlaba. 16Amazulu, amazulu ngawe Nkosi, kodwa umhlaba iwunike abantwana babantu. 17Abafileyo kabayidumisi i Nkosi, kumbe hatshi loba ngubani owehlela ekuthuleni. 18Kodwa thina sizayibusisa i Nkosi kusukela khathesi kuze kube nininini.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele