Psalms 116

Ukubonga kokhululiweyo

Ngiyathanda, ngoba i Nkosi izwile ilizwi lami, ukunxusa kwami. Ngoba ibeke indlebe yayo kimi, ngakho ngizayibiza ensukwini zami.

Izibopho zokufa zangihanqa, lenhlungu zesihogo zangibamba; ngathola inhlupheko losizi. Ngasengibiza ibizo le Nkosi, ngathi: O  Nkosi, khulula umphefumulo wami. Ilomusa i Nkosi, ilungile; ye, uNkulunkulu wethu ulesihawu. I Nkosi iyabalondoloza abathobekileyo; ngehliselwa phansi, yasingisindisa. Buyela, mphefumulo wami, ekuphumuleni kwakho, ngoba i Nkosi ikuphethe ngomusa. Ngoba ikhulule umphefumulo wami ekufeni, amehlo ami ezinyembezini, inyawo yami ekuweni. Ngizahamba phambi kwe Nkosi emazweni abaphilayo.

10 Ngakholwa, ngakho ngikhulumile. Mina ngahlupheka kakhulu. 11 Mina ngathi ekuphangiseni kwami: Wonke umuntu ungumqambimanga. 12 Ngizabuyiselani e Nkosini ngazo zonke inzuzo zayo kimi? 13 Ngizathatha inkezo yosindiso, ngibize ibizo le Nkosi. 14 Ngizakhokha izifungo zami e Nkosini, khathesi phambi kwabantu bayo bonke. 15 Kuligugu emehlweni e Nkosi ukufa kwabangcwele bayo. 16 Hawu  Nkosi, isibili ngiyinceku yakho, ngiyinceku yakho, indodana yencekukazi yakho; uthukulule izibopho zami. 17 Ngizakuhlabela umhlatshelo wokubonga, ngibize ibizo le Nkosi. 18 Ngizakhokha izifungo zami e Nkosini, khathesi phambi kwabantu bayo bonke, 19 emagumeni endlu ye Nkosi, phakathi kwakho, Jerusalema.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele