Psalms 116

Ukubonga kokhululiweyo

1 Ngiyathanda, ngoba i Nkosi izwile ilizwi lami, ukunxusa kwami. 2Ngoba ibeke indlebe yayo kimi, ngakho ngizayibiza ensukwini zami.

3Izibopho zokufa zangihanqa, lenhlungu zesihogo zangibamba; ngathola inhlupheko losizi. 4Ngasengibiza ibizo le Nkosi, ngathi: O  Nkosi, khulula umphefumulo wami. 5Ilomusa i Nkosi, ilungile; ye, uNkulunkulu wethu ulesihawu. 6I Nkosi iyabalondoloza abathobekileyo; ngehliselwa phansi, yasingisindisa. 7Buyela, mphefumulo wami, ekuphumuleni kwakho, ngoba i Nkosi ikuphethe ngomusa. 8Ngoba ikhulule umphefumulo wami ekufeni, amehlo ami ezinyembezini, inyawo yami ekuweni. 9Ngizahamba phambi kwe Nkosi emazweni abaphilayo.

10Ngakholwa, ngakho ngikhulumile. Mina ngahlupheka kakhulu. 11Mina ngathi ekuphangiseni kwami: Wonke umuntu ungumqambimanga. 12Ngizabuyiselani e Nkosini ngazo zonke inzuzo zayo kimi? 13Ngizathatha inkezo yosindiso, ngibize ibizo le Nkosi. 14Ngizakhokha izifungo zami e Nkosini, khathesi phambi kwabantu bayo bonke. 15Kuligugu emehlweni e Nkosi ukufa kwabangcwele bayo. 16Hawu  Nkosi, isibili ngiyinceku yakho, ngiyinceku yakho, indodana yencekukazi yakho; uthukulule izibopho zami. 17Ngizakuhlabela umhlatshelo wokubonga, ngibize ibizo le Nkosi. 18Ngizakhokha izifungo zami e Nkosini, khathesi phambi kwabantu bayo bonke, 19emagumeni endlu ye Nkosi, phakathi kwakho, Jerusalema.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele