Psalms 117

Abantu bonke kabadumise i Nkosi

1 Dumisani i Nkosi, lina zizwe zonke, liyibabaze, lina bantu lonke. 2Ngoba uthandolomusa lwayo lukhulu kithi, leqiniso le Nkosi limi kuze kube nininini.

Dumisani i Nkosi!

Copyright information for Ndebele