Psalms 118

Ukubonga i Nkosi ngokukhulula kwayo

1 Bongani i Nkosi, ngoba ilungile, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. 2Katsho uIsrayeli khathesi ukuthi isihawu sayo simi kuze kube nininini. 3Kayitsho indlu kaAroni khathesi ukuthi isihawu sayo simi kuze kube nininini. 4Kabatsho khathesi abayesabayo i Nkosi ukuthi isihawu sayo simi kuze kube nininini.

5Ngisesizini ngabiza i Nkosi; i Nkosi yangiphendula yangibeka endaweni ebanzi. 6I Nkosi ingakimi, kangiyikwesaba; umuntu angenzani kimi? 7I Nkosi ingakimi labangisizayo; ngakho mina ngizakhangela phezu kwabangizondayo. 8Kungcono ukuphephela e Nkosini kulokuthembela emuntwini. 9Kungcono ukuphephela e Nkosini kulokuthembela kuziphathamandla.

10Zonke izizwe zangihanqa; kodwa ebizweni le Nkosi ngizaziquma. 11Zangihanqa, yebo zangihanqa; kodwa ebizweni le Nkosi ngizaziquma. 12Zangihanqa njengenyosi, zacitshwa njengomlilo wameva; kodwa ebizweni le Nkosi ngizaziquma. 13Wangigudlumeza lokugudlumeza ngize ngiwe; kodwa i Nkosi yangisiza. 14I Nkosi ingamandla lengoma yami, isibe lusindiso lwami.

15Ilizwi lentokozo losindiso lisemathenteni abalungileyo; esokunene se Nkosi senza ngamandla. 16Esokunene se Nkosi siphakanyisiwe, esokunene se Nkosi senza ngamandla. 17Kangiyikufa, kodwa ngizaphila, ngilandise imisebenzi ye Nkosi. 18I Nkosi ingijezisile kabuhlungu, kodwa kayinginikelanga ekufeni.

19Ngivulelani amasango okulunga; ngingene ngawo, ngidumise i Nkosi. 20Yileli isango le Nkosi; abalungileyo bazangena ngalo. 21Ngizakudumisa, ngoba ungiphendule, usube lusindiso lwami. 22Ilitshe abakhi abalalayo seliyinhloko yengonsi. 23Lokhu kwenziwa yi Nkosi, kuyamangalisa emehlweni ethu. 24Lolu lusuku i Nkosi eyalwenzayo, sizathaba sithokoze kulo.

25Sindisa khathesi,  Nkosi; ngiyakuncenga,  Nkosi, khathesi unike impumelelo. 26Ubusisiwe oza ngebizo le Nkosi. Silibusisile sisendlini ye Nkosi. 27UNkulunkulu uyi Nkosi, osinike ukukhanya. Bopha umnikelo womkhosi ngezibopho kuze kube sempondweni zelathi. 28Wena unguNkulunkulu wami, ngizakudumisa; Nkulunkulu wami, ngizakuphakamisa.

29Bongani i Nkosi, ngoba ilungile; ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele