Psalms 118

Ukubonga i Nkosi ngokukhulula kwayo

Bongani i Nkosi, ngoba ilungile, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. Katsho uIsrayeli khathesi ukuthi isihawu sayo simi kuze kube nininini. Kayitsho indlu kaAroni khathesi ukuthi isihawu sayo simi kuze kube nininini. Kabatsho khathesi abayesabayo i Nkosi ukuthi isihawu sayo simi kuze kube nininini.

Ngisesizini ngabiza i Nkosi; i Nkosi yangiphendula yangibeka endaweni ebanzi. I Nkosi ingakimi, kangiyikwesaba; umuntu angenzani kimi? I Nkosi ingakimi labangisizayo; ngakho mina ngizakhangela phezu kwabangizondayo. Kungcono ukuphephela e Nkosini kulokuthembela emuntwini. Kungcono ukuphephela e Nkosini kulokuthembela kuziphathamandla.

10 Zonke izizwe zangihanqa; kodwa ebizweni le Nkosi ngizaziquma. 11 Zangihanqa, yebo zangihanqa; kodwa ebizweni le Nkosi ngizaziquma. 12 Zangihanqa njengenyosi, zacitshwa njengomlilo wameva; kodwa ebizweni le Nkosi ngizaziquma. 13 Wangigudlumeza lokugudlumeza ngize ngiwe; kodwa i Nkosi yangisiza. 14 I Nkosi ingamandla lengoma yami, isibe lusindiso lwami.

15 Ilizwi lentokozo losindiso lisemathenteni abalungileyo; esokunene se Nkosi senza ngamandla. 16 Esokunene se Nkosi siphakanyisiwe, esokunene se Nkosi senza ngamandla. 17 Kangiyikufa, kodwa ngizaphila, ngilandise imisebenzi ye Nkosi. 18 I Nkosi ingijezisile kabuhlungu, kodwa kayinginikelanga ekufeni.

19 Ngivulelani amasango okulunga; ngingene ngawo, ngidumise i Nkosi. 20 Yileli isango le Nkosi; abalungileyo bazangena ngalo. 21 Ngizakudumisa, ngoba ungiphendule, usube lusindiso lwami. 22 Ilitshe abakhi abalalayo seliyinhloko yengonsi. 23 Lokhu kwenziwa yi Nkosi, kuyamangalisa emehlweni ethu. 24 Lolu lusuku i Nkosi eyalwenzayo, sizathaba sithokoze kulo.

25 Sindisa khathesi,  Nkosi; ngiyakuncenga,  Nkosi, khathesi unike impumelelo. 26 Ubusisiwe oza ngebizo le Nkosi. Silibusisile sisendlini ye Nkosi. 27 UNkulunkulu uyi Nkosi, osinike ukukhanya. Bopha umnikelo womkhosi ngezibopho kuze kube sempondweni zelathi. 28 Wena unguNkulunkulu wami, ngizakudumisa; Nkulunkulu wami, ngizakuphakamisa.

29 Bongani i Nkosi, ngoba ilungile; ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele