Psalms 119

Umlayo kaNkulunkulu

ALEPH א

Babusisiwe abaqotho endleleni, abahamba emlayweni we Nkosi. Babusisiwe abagcina izifakazelo zayo, abayidinga ngenhliziyo yonke. Njalo kabenzi okubi, bahamba endleleni zayo. Wena usulayile ukugcina ngokukhuthala imithetho yakho. Kungathi izindlela zami zingaqondiswa ukugcina izimiso zakho! Khona ngingayikuyangeka, lapho nginanzelela yonke imithetho yakho. Ngizakudumisa ngobuqotho benhliziyo, sengifunde izahlulelo zokulunga kwakho. Ngizagcina izimiso zakho. Ungangitshiyi ngokupheleleyo.

BETH ב

Ijaha lingayihlanza ngani indlela yalo? Ngokuqaphela njengokwelizwi lakho. 10 Ngikudingile ngenhliziyo yami yonke; ungangiphambuli emithethweni yakho. 11 Ilizwi lakho ngilifihlile enhliziyweni yami, ukuze ngingoni kuwe. 12 Ubusisiwe wena,  Nkosi; ungifundise izimiso zakho. 13 Ngezindebe zami ngilandisile zonke izahlulelo zomlomo wakho. 14 Ngithokozile ngendlela yezifakazelo zakho njengaphezu kwenotho yonke. 15 Ngizazindla ngemithetho yakho, ngikhangele ezindleleni zakho. 16 Ngizazithokozisa ngezimiso zakho; kangiyikukhohlwa ilizwi lakho.

GIMEL ג

17 Iphathe kuhle inceku yakho, ukuze ngiphile ngigcine ilizwi lakho. 18 Vula amehlo ami ukuze ngibone izimangaliso ezivela emlayweni wakho. 19 Ngiyisihambi emhlabeni; ungangifihleli imithetho yakho. 20 Umphefumulo wami uyadabuka ngenxa yokulangathela izahlulelo zakho ngaso sonke isikhathi. 21 Ukhuzile abaziqakisayo abaqalekisiweyo, abaduha emithethweni yakho. 22 Susa kimi ihlazo lokudelela, ngoba ngigcinile izifakazelo zakho. 23 Iziphathamandla lazo zahlala zakhuluma zimelene lami; inceku yakho yazindla ngezimiso zakho. 24 Izifakazelo zakho lazo ziyintokozo yami, zingabeluleki bami.

DALETH ד

25 Umphefumulo wami unamathele ethulini; ngivuselela ngokwelizwi lakho. 26 Ngilandisile indlela zami, wangiphendula. Ngifundisa izimiso zakho. 27 Ngenze ngiqedisise indlela yemithetho yakho, ukuze ngikhulume ngezenzo zakho ezimangalisayo. 28 Umphefumulo wami uyathonta ngenxa yosizi; ngiqinisa ngokwelizwi lakho. 29 Susa kimi indlela yamanga, unginike ngomusa umlayo wakho. 30 Ngikhethile indlela yeqiniso, ngibekile phambi kwami izahlulelo zakho. 31 Nginamathele ezifakazelweni zakho;  Nkosi, ungangiyangisi. 32 Ngizagijima endleleni yemithetho yakho, ngoba uzakhulisa inhliziyo yami.

HE ה

33 Ngifundisa,  Nkosi, indlela yezimiso zakho, njalo ngizayigcina kuze kube sekupheleni. 34 Ngiphe ukuqedisisa ngibe sengigcina umlayo wakho, yebo ngiwulondoloze ngenhliziyo yonke. 35 Ngihambisa endleleni yemithetho yakho, ngoba ngiyathokoza ngayo. 36 Thobisela inhliziyo yami ezifakazelweni zakho, kungabi semhawini. 37 Susa amehlo ami ukuze angaboni okuyize; ungivuselele endleleni yakho. 38 Qinisa ilizwi lakho encekwini yakho ezinikele ukukwesaba. 39 Susa isigcono engisesabayo, ngoba izahlulelo zakho zilungile. 40 Khangela, ngiyalangatha imithetho yakho; ngivuselela ekulungeni kwakho.

VAU ו

41 Lezisa zakho kazize kimi,  Nkosi, usindiso lwakho ngokwelizwi lakho. 42 Khona ngizakuba lakho ukuphendula ongithukayo, ngoba ngiyathembela elizwini lakho. 43 Njalo ungasusi ngokupheleleyo emlonyeni wami ilizwi leqiniso, ngoba ngithembele ezahlulelweni zakho. 44 Ngokunjalo ngizawugcina umlayo wakho njalonjalo, kuze kube phakade laphakade. 45 Ngizahamba ebubanzini, ngoba ngidinga imithetho yakho. 46 Njalo ngizakhuluma ngezifakazelo zakho phambi kwamakhosi, ngingayangeki. 47 Ngizithokozise ngemithetho yakho engiyithandileyo. 48 Ngizaphakamisela lezandla zami emithethweni yakho engiyithandileyo, ngizindle ngezimiso zakho.

ZAIN ז

49 Khumbula ilizwi encekwini yakho, ongenze ngathembela kulo. 50 Le yinduduzo yami ekuhluphekeni kwami, ngoba ilizwi lakho lingivuselele. 51 Abazigqajayo bangiklolodela kakhulukazi; kangiphambukanga emlayweni wakho. 52 Ngikhumbule izahlulelo zakho zasendulo,  Nkosi, futhi ngiziduduzile. 53 Intukuthelo enkulu ingibambile ngenxa yababi abatshiya umlayo wakho. 54 Izimiso zakho zaba zingoma zami endlini yobuhambuma bami. 55 Ebusuku ngikhumbule ibizo lakho,  Nkosi, ngigcine umlayo wakho. 56 Lokhu kwaba ngokwami ngoba ngigcinile imithetho yakho.

CHETH ח

57 UJehova uyisabelo sami; ngithe ngizagcina amazwi akho. 58 Ngancenga ubuso bakho ngenhliziyo yonke; woba lomusa kimi ngokwelizwi lakho. 59 Ngazindla ngezindlela zami, ngaphendulela inyawo zami ezifakazelweni zakho. 60 Ngaphangisa, kangiphuzanga ukugcina imithetho yakho. 61 Amaxuku ababi angihanqile; kangikhohlwa umlayo wakho. 62 Phakathi kobusuku ngizavuka ukuze ngikubonge ngenxa yezahlulelo zokulunga kwakho. 63 Ngingumngane wabo bonke abakwesabayo, labagcina imithetho yakho. 64  Nkosi, umhlaba ugcwele umusa wakho; ngifundisa izimiso zakho.

TETH ט

65 Wenzele inceku yakho okuhle,  Nkosi, ngokwelizwi lakho. 66 Ngifundisa ingqondo enhle lolwazi, ngoba ngikholwa imithetho yakho. 67 Ngingakahlupheki ngaduha, kodwa khathesi ngigcine ilizwi lakho. 68 Wena ulungile, wenza okulungileyo; ngifundisa izimiso zakho. 69 Abazigqajayo bangibhaceke ngamanga; ngenhliziyo yonke mina ngizagcina imithetho yakho. 70 Inhliziyo yabo inone njengamahwahwa; mina ngithokoza ngomlayo wakho. 71 Kungilungele ukuthi ngihlutshwe, ukuze ngifunde izimiso zakho. 72 Umlayo womlomo wakho ungcono kimi kulezinkulungwane zegolide lezesiliva.

JOD י

73 Izandla zakho zingenzile, zangibumba; ngiphe ukuqedisisa ukuze ngifunde imithetho yakho. 74 Abakwesabayo bazangibona bathokoze, ngoba ngithembele elizwini lakho. 75 Ngiyazi,  Nkosi, ukuthi izahlulelo zakho zilungile, lokuthi ungihluphile ngokuthembeka. 76 Umusa wakho ake ube yinduduzo yami njengokutsho kwakho encekwini yakho. 77 Izihawu zakho kazize kimi ukuze ngiphile, ngoba umlayo wakho uyintokozo yami. 78 Abazigqajayo kabayangeke, ngoba bangiphambukisa ngamanga; mina ngizazindla ngemithetho yakho. 79 Kabaphendukele kimi abakwesabayo, labazi izifakazelo zakho. 80 Inhliziyo yami kayiphelele ezimisweni zakho, ukuze ngingayangeki.

CAPH כ

81 Umphefumulo wami uyaphela ngokulangatha usindiso lwakho; ngithembela elizwini lakho. 82 Amehlo ami ayafiphala ngokulangatha ilizwi lakho, ngisithi: Uzangiduduza nini? 83 Ngoba senginjengomgodla osentuthwini; kangikhohlwa izimiso zakho. 84 Zingaki insuku zenceku yakho? Uzakwenza nini isigwebo kwabangizingelayo? 85 Abazigqajayo bangigebhela imigodi, okungenjengokomlayo wakho. 86 Yonke imithetho yakho ithembekile; bangizingela ngamanga; ngisiza! 87 Baphosa bangiqeda emhlabeni, kodwa mina kangitshiyanga imithetho yakho. 88 Ngivuselela ngokomusa wakho; ngibe sengigcina isifakazelo somlomo wakho.

LAMED ל

89 Laphakade,  Nkosi, ilizwi lakho limi emazulwini. 90 Uthembeko lwakho lusesizukulwaneni lesizukulwana; wamisa umhlaba, usemi. 91 Ngokwezimiso zakho kusemi lamuhla, ngoba konke kuzinceku zakho. 92 Uba umlayo wakho ubungesizo intokozo zami, ngabe sengibhubhele ekuhluphekeni kwami. 93 Laphakade kangiyikukhohlwa imithetho yakho, ngoba ungivuselele ngayo. 94 Ngingowakho, ungisindise; ngoba ngiyidingile imithetho yakho. 95 Ababi bangilindele ukungibhubhisa; ngiyananzelela izifakazelo zakho. 96 Ngibonile ukucina kwakho konke ukuphelela, kodwa umlayo wakho ubanzi kakhulu.

MEM מ

97 Ngiwuthanda kangakanani umlayo wakho! Usuku lonke uyikuzindla kwami. 98 Ngemithetho yakho uyangihlakaniphisa kulezitha zami, ngoba ilami kuze kube nininini. 99 Ngilokuqedisisa kulabo bonke abafundisi bami, ngoba izifakazelo zakho ziyikuzindla kwami. 100 Ngiyaqedisisa kulabadala, ngoba ngigcina imithetho yakho. 101 Ngizinqandile inyawo zami kuyo yonke indlela embi, ukuze ngigcine ilizwi lakho. 102 Kangiphambukanga kuzahlulelo zakho, ngoba wena ungifundisile. 103 Amnandi kangakanani amazwi akho ekunambitheni kwami, okwedlula uluju emlonyeni wami! 104 Emithethweni yakho ngizuza ukuqedisisa; ngenxa yalokho ngizonda yonke indlela yamanga.

NUN נ

105 Ilizwi lakho liyisibane enyaweni lwami, lokukhanya endleleni yami. 106 Ngifungile, ngizakuqinisa, ukugcina izahlulelo zokulunga kwakho. 107 Ngiyahlupheka kakhulukazi;  Nkosi, ngivuselela ngokwelizwi lakho. 108  Nkosi, yemukela iminikelo yesihle yomlomo wami, ungifundise izahlulelo zakho. 109 Umphefumulo wami usesandleni sami njalonjalo, kodwa kangikhohlwa umlayo wakho. 110 Ababi bangibekele umjibila, kodwa kangiduhanga emithethweni yakho. 111 Ngidle ilifa lezifakazelo zakho kuze kube nininini, ngoba ziyintokozo yenhliziyo yami. 112 Ngithobe inhliziyo yami ukwenza izimiso zakho njalonjalo, kuze kube sekupheleni.

SAMECH ס

113 Ngiyabazonda abanhliziyombili, kodwa umlayo wakho ngiyawuthanda. 114 Wena uyisiphephelo sami lesihlangu sami; ngithemba elizwini lakho. 115 Sukani kimi benzi bobubi, ngoba ngigcine imithetho kaNkulunkulu wami. 116 Ngisekela ngokwelizwi lakho ukuze ngiphile, ungangiyangisi ngethemba lami. 117 Ngisekela ngibe sengisindiswa, ngizananzelela izimiso zakho njalonjalo. 118 Uyabalahla bonke abaduha ezimisweni zakho, ngoba ubuqili babo bungamanga. 119 Uyasusa bonke ababi bomhlaba njengamanyele; ngakho ngiyazithanda izifakazelo zakho. 120 Inyama yami iyathuthumela ngovalo ngawe, ngesaba izigwebo zakho.

AIN ע

121 Ngenzile ukwahlulela lokulunga; ungangiyekeli kubacindezeli bami. 122 Mela inceku yakho kube kuhle, abazigqajayo kabangangicindezeli. 123 Amehlo ami aphelela usindiso lwakho, lelizwi lokulunga kwakho. 124 Yenza encekwini yakho ngokomusa wakho, ungifundise izimiso zakho. 125 Ngiyinceku yakho; ngiphe ukuqedisisa, ukuze ngazi izifakazelo zakho. 126 Sekuyisikhathi se Nkosi sokuthi isebenze, ngoba bawephule umlayo wakho. 127 Ngakho-ke ngiyayithanda imithetho yakho kakhulu kulegolide, yebo, kulegolide elicwengekileyo. 128 Ngalokho imithetho yakho yonke mayelana lazo zonke izinto ngiyibona iqondile; yonke indlela yamanga ngiyayizonda.

PE פ

129 Izifakazelo zakho ziyamangalisa; ngakho-ke umphefumulo wami uyazigcina. 130 Ukuvulwa kwamazwi akho kuyakhanyisa, kunika ukuqedisisa kwabangelalwazi. 131 Ngavula umlomo wami, ngaphefuzela, ngoba ngalangazelela imithetho yakho. 132 Phendukela kimi, ube lomusa kimi, njengomkhuba kulabo abathanda ibizo lakho. 133 Qinisa izinyathelo zami elizwini lakho, njalo kabungabusi phezu kwami labubi. 134 Ngikhulula kucindezelo lwabantu, ukuze ngigcine imithetho yakho. 135 Khanyisa ubuso bakho phezu kwenceku yakho, ungifundise izimiso zakho. 136 Imifula yamanzi iyehla emehlweni ami, ngoba kabagcini umlayo wakho.

TZADDI צ

137 Wena,  Nkosi, ulungile, ziqondile izahlulelo zakho. 138 Ulayile izifakazelo zakho ezilungileyo lezithembekileyo kakhulu. 139 Ukutshiseka kwami kungiqedile, ngoba izitha zami zikhohlwe amazwi akho. 140 Ilizwi lakho licwengekile kakhulu; ngakho inceku yakho iyalithanda. 141 Ngimncinyane, ngidelelekile; imithetho yakho kangiyikhohlwa. 142 Ukulunga kwakho kuyikulunga kuze kube phakade, lomlayo wakho uliqiniso. 143 Ucindezelo lohlupho kungifumene; imithetho yakho izintokozo zami. 144 Ukulunga kwezifakazelo zakho kungokwaphakade; ngiphe ukuqedisisa ukuze ngiphile.

KOPH ק

145 Ngakhala ngenhliziyo yami yonke; ngiphendula,  Nkosi. Ngizagcina izimiso zakho. 146 Ngikhalela kuwe; ngisindisa, njalo ngizagcina izifakazelo zakho. 147 Ngandulela uvivi, ngakhala; ngathembela elizwini lakho. 148 Amehlo ami aqalela imilindo yobusuku, ukuze ngizindle elizwini lakho. 149 Zwana ilizwi lami ngokomusa wakho;  Nkosi, ngivuselela ngokwesehlulelo sakho. 150 Bayasondela abazingeli bobubi, bakhatshana lomlayo wakho. 151 Wena useduze,  Nkosi, lemithetho yakho yonke iliqiniso. 152 Sekukade ngisazi ngemilayo yakho ukuthi uyisekele kuze kube nininini.

RESH ר

153 Khangela ukuhlupheka kwami, ungikhulule, ngoba kangiwukhohlwa umlayo wakho. 154 Mela udaba lwami, ungihlenge; ngivuselela ngokwelizwi lakho. 155 Usindiso lukhatshana lababi, ngoba kabadingi izimiso zakho. 156 Izihawu zakho,  Nkosi, zinkulu; ngivuselela ngokwezahlulelo zakho. 157 Banengi abangizingelayo labayizitha zami; kangiphambuki ezifakazelweni zakho. 158 Ngabona abaphambuki, ngacunuka, ngoba kabagcinanga ilizwi lakho. 159 Bona ukuthi ngiyayithanda imithetho yakho. Ngivuselela,  Nkosi, ngokothandolomusa lwakho. 160 Ilizwi lakho liliqiniso kwasekuqaleni, laso sonke isahlulelo sakho esilungileyo simi kuze kube nininini.

SCHIN ש

161 Iziphathamandla zingizingela kungelasizatho; kodwa inhliziyo yami ilovalo ngamazwi akho. 162 Ngiyathokoza ngelizwi lakho njengothole impango enkulu. 163 Amanga ngiyawazonda ngiyawenyanya; umlayo wakho ngiyawuthanda. 164 Kasikhombisa ngosuku ngiyakudumisa ngenxa yezahlulelo zakho ezilungileyo. 165 Balokuthula okukhulu abathanda umlayo wakho; njalo kakulasikhubekiso kubo. 166 Ngilindele usindiso lwakho,  Nkosi, ngiyayenza imithetho yakho. 167 Umphefumulo wami uyazigcina izifakazelo zakho, ngiyazithanda kakhulu. 168 Ngiyagcina imithetho yakho lezifakazelo zakho, ngoba zonke indlela zami ziphambi kwakho.

TAU ת

169 Ukukhala kwami kakusondele kuwe,  Nkosi; ngiphe ukuqedisisa ngokwelizwi lakho. 170 Ukuncenga kwami kakufike phambi kwakho; ngikhulula ngokwelizwi lakho. 171 Indebe zami zizathulula indumiso, ngoba ungifundisile izimiso zakho. 172 Ulimi lwami luzakhuluma ilizwi lakho, ngoba yonke imithetho yakho iyikulunga. 173 Isandla sakho kasibe lusizo lwami, ngoba ngikhethile imithetho yakho. 174 Ngiyalangazelela usindiso lwakho,  Nkosi, lomlayo wakho uyintokozo yami. 175 Kawuphile umphefumulo wami, njalo uzakudumisa, lezahlulelo zakho zingisize. 176 Ngiduhile njengemvu elahlekileyo; dinga inceku yakho, ngoba kangikhohlwa imithetho yakho.

Copyright information for Ndebele