Psalms 119

Umlayo kaNkulunkulu

ALEPH א

1 Babusisiwe abaqotho endleleni, abahamba emlayweni we Nkosi. 2Babusisiwe abagcina izifakazelo zayo, abayidinga ngenhliziyo yonke. 3Njalo kabenzi okubi, bahamba endleleni zayo. 4Wena usulayile ukugcina ngokukhuthala imithetho yakho. 5Kungathi izindlela zami zingaqondiswa ukugcina izimiso zakho! 6Khona ngingayikuyangeka, lapho nginanzelela yonke imithetho yakho. 7Ngizakudumisa ngobuqotho benhliziyo, sengifunde izahlulelo zokulunga kwakho. 8Ngizagcina izimiso zakho. Ungangitshiyi ngokupheleleyo.

BETH ב

9Ijaha lingayihlanza ngani indlela yalo? Ngokuqaphela njengokwelizwi lakho. 10Ngikudingile ngenhliziyo yami yonke; ungangiphambuli emithethweni yakho. 11Ilizwi lakho ngilifihlile enhliziyweni yami, ukuze ngingoni kuwe. 12Ubusisiwe wena,  Nkosi; ungifundise izimiso zakho. 13Ngezindebe zami ngilandisile zonke izahlulelo zomlomo wakho. 14Ngithokozile ngendlela yezifakazelo zakho njengaphezu kwenotho yonke. 15Ngizazindla ngemithetho yakho, ngikhangele ezindleleni zakho. 16Ngizazithokozisa ngezimiso zakho; kangiyikukhohlwa ilizwi lakho.

GIMEL ג

17Iphathe kuhle inceku yakho, ukuze ngiphile ngigcine ilizwi lakho. 18Vula amehlo ami ukuze ngibone izimangaliso ezivela emlayweni wakho. 19Ngiyisihambi emhlabeni; ungangifihleli imithetho yakho. 20Umphefumulo wami uyadabuka ngenxa yokulangathela izahlulelo zakho ngaso sonke isikhathi. 21Ukhuzile abaziqakisayo abaqalekisiweyo, abaduha emithethweni yakho. 22Susa kimi ihlazo lokudelela, ngoba ngigcinile izifakazelo zakho. 23Iziphathamandla lazo zahlala zakhuluma zimelene lami; inceku yakho yazindla ngezimiso zakho. 24Izifakazelo zakho lazo ziyintokozo yami, zingabeluleki bami.

DALETH ד

25Umphefumulo wami unamathele ethulini; ngivuselela ngokwelizwi lakho. 26Ngilandisile indlela zami, wangiphendula. Ngifundisa izimiso zakho. 27Ngenze ngiqedisise indlela yemithetho yakho, ukuze ngikhulume ngezenzo zakho ezimangalisayo. 28Umphefumulo wami uyathonta ngenxa yosizi; ngiqinisa ngokwelizwi lakho. 29Susa kimi indlela yamanga, unginike ngomusa umlayo wakho. 30Ngikhethile indlela yeqiniso, ngibekile phambi kwami izahlulelo zakho. 31Nginamathele ezifakazelweni zakho;  Nkosi, ungangiyangisi. 32Ngizagijima endleleni yemithetho yakho, ngoba uzakhulisa inhliziyo yami.

HE ה

33Ngifundisa,  Nkosi, indlela yezimiso zakho, njalo ngizayigcina kuze kube sekupheleni. 34Ngiphe ukuqedisisa ngibe sengigcina umlayo wakho, yebo ngiwulondoloze ngenhliziyo yonke. 35Ngihambisa endleleni yemithetho yakho, ngoba ngiyathokoza ngayo. 36Thobisela inhliziyo yami ezifakazelweni zakho, kungabi semhawini. 37Susa amehlo ami ukuze angaboni okuyize; ungivuselele endleleni yakho. 38Qinisa ilizwi lakho encekwini yakho ezinikele ukukwesaba. 39Susa isigcono engisesabayo, ngoba izahlulelo zakho zilungile. 40Khangela, ngiyalangatha imithetho yakho; ngivuselela ekulungeni kwakho.

VAU ו

41Lezisa zakho kazize kimi,  Nkosi, usindiso lwakho ngokwelizwi lakho. 42Khona ngizakuba lakho ukuphendula ongithukayo, ngoba ngiyathembela elizwini lakho. 43Njalo ungasusi ngokupheleleyo emlonyeni wami ilizwi leqiniso, ngoba ngithembele ezahlulelweni zakho. 44Ngokunjalo ngizawugcina umlayo wakho njalonjalo, kuze kube phakade laphakade. 45Ngizahamba ebubanzini, ngoba ngidinga imithetho yakho. 46Njalo ngizakhuluma ngezifakazelo zakho phambi kwamakhosi, ngingayangeki. 47Ngizithokozise ngemithetho yakho engiyithandileyo. 48Ngizaphakamisela lezandla zami emithethweni yakho engiyithandileyo, ngizindle ngezimiso zakho.

ZAIN ז

49Khumbula ilizwi encekwini yakho, ongenze ngathembela kulo. 50Le yinduduzo yami ekuhluphekeni kwami, ngoba ilizwi lakho lingivuselele. 51Abazigqajayo bangiklolodela kakhulukazi; kangiphambukanga emlayweni wakho. 52Ngikhumbule izahlulelo zakho zasendulo,  Nkosi, futhi ngiziduduzile. 53Intukuthelo enkulu ingibambile ngenxa yababi abatshiya umlayo wakho. 54Izimiso zakho zaba zingoma zami endlini yobuhambuma bami. 55Ebusuku ngikhumbule ibizo lakho,  Nkosi, ngigcine umlayo wakho. 56Lokhu kwaba ngokwami ngoba ngigcinile imithetho yakho.

CHETH ח

57UJehova uyisabelo sami; ngithe ngizagcina amazwi akho. 58Ngancenga ubuso bakho ngenhliziyo yonke; woba lomusa kimi ngokwelizwi lakho. 59Ngazindla ngezindlela zami, ngaphendulela inyawo zami ezifakazelweni zakho. 60Ngaphangisa, kangiphuzanga ukugcina imithetho yakho. 61Amaxuku ababi angihanqile; kangikhohlwa umlayo wakho. 62Phakathi kobusuku ngizavuka ukuze ngikubonge ngenxa yezahlulelo zokulunga kwakho. 63Ngingumngane wabo bonke abakwesabayo, labagcina imithetho yakho. 64 Nkosi, umhlaba ugcwele umusa wakho; ngifundisa izimiso zakho.

TETH ט

65Wenzele inceku yakho okuhle,  Nkosi, ngokwelizwi lakho. 66Ngifundisa ingqondo enhle lolwazi, ngoba ngikholwa imithetho yakho. 67Ngingakahlupheki ngaduha, kodwa khathesi ngigcine ilizwi lakho. 68Wena ulungile, wenza okulungileyo; ngifundisa izimiso zakho. 69Abazigqajayo bangibhaceke ngamanga; ngenhliziyo yonke mina ngizagcina imithetho yakho. 70Inhliziyo yabo inone njengamahwahwa; mina ngithokoza ngomlayo wakho. 71Kungilungele ukuthi ngihlutshwe, ukuze ngifunde izimiso zakho. 72Umlayo womlomo wakho ungcono kimi kulezinkulungwane zegolide lezesiliva.

JOD י

73Izandla zakho zingenzile, zangibumba; ngiphe ukuqedisisa ukuze ngifunde imithetho yakho. 74Abakwesabayo bazangibona bathokoze, ngoba ngithembele elizwini lakho. 75Ngiyazi,  Nkosi, ukuthi izahlulelo zakho zilungile, lokuthi ungihluphile ngokuthembeka. 76Umusa wakho ake ube yinduduzo yami njengokutsho kwakho encekwini yakho. 77Izihawu zakho kazize kimi ukuze ngiphile, ngoba umlayo wakho uyintokozo yami. 78Abazigqajayo kabayangeke, ngoba bangiphambukisa ngamanga; mina ngizazindla ngemithetho yakho. 79Kabaphendukele kimi abakwesabayo, labazi izifakazelo zakho. 80Inhliziyo yami kayiphelele ezimisweni zakho, ukuze ngingayangeki.

CAPH כ

81Umphefumulo wami uyaphela ngokulangatha usindiso lwakho; ngithembela elizwini lakho. 82Amehlo ami ayafiphala ngokulangatha ilizwi lakho, ngisithi: Uzangiduduza nini? 83Ngoba senginjengomgodla osentuthwini; kangikhohlwa izimiso zakho. 84Zingaki insuku zenceku yakho? Uzakwenza nini isigwebo kwabangizingelayo? 85Abazigqajayo bangigebhela imigodi, okungenjengokomlayo wakho. 86Yonke imithetho yakho ithembekile; bangizingela ngamanga; ngisiza! 87Baphosa bangiqeda emhlabeni, kodwa mina kangitshiyanga imithetho yakho. 88Ngivuselela ngokomusa wakho; ngibe sengigcina isifakazelo somlomo wakho.

LAMED ל

89Laphakade,  Nkosi, ilizwi lakho limi emazulwini. 90Uthembeko lwakho lusesizukulwaneni lesizukulwana; wamisa umhlaba, usemi. 91Ngokwezimiso zakho kusemi lamuhla, ngoba konke kuzinceku zakho. 92Uba umlayo wakho ubungesizo intokozo zami, ngabe sengibhubhele ekuhluphekeni kwami. 93Laphakade kangiyikukhohlwa imithetho yakho, ngoba ungivuselele ngayo. 94Ngingowakho, ungisindise; ngoba ngiyidingile imithetho yakho. 95Ababi bangilindele ukungibhubhisa; ngiyananzelela izifakazelo zakho. 96Ngibonile ukucina kwakho konke ukuphelela, kodwa umlayo wakho ubanzi kakhulu.

MEM מ

97Ngiwuthanda kangakanani umlayo wakho! Usuku lonke uyikuzindla kwami. 98Ngemithetho yakho uyangihlakaniphisa kulezitha zami, ngoba ilami kuze kube nininini. 99Ngilokuqedisisa kulabo bonke abafundisi bami, ngoba izifakazelo zakho ziyikuzindla kwami. 100Ngiyaqedisisa kulabadala, ngoba ngigcina imithetho yakho. 101Ngizinqandile inyawo zami kuyo yonke indlela embi, ukuze ngigcine ilizwi lakho. 102Kangiphambukanga kuzahlulelo zakho, ngoba wena ungifundisile. 103Amnandi kangakanani amazwi akho ekunambitheni kwami, okwedlula uluju emlonyeni wami! 104Emithethweni yakho ngizuza ukuqedisisa; ngenxa yalokho ngizonda yonke indlela yamanga.

NUN נ

105Ilizwi lakho liyisibane enyaweni lwami, lokukhanya endleleni yami. 106Ngifungile, ngizakuqinisa, ukugcina izahlulelo zokulunga kwakho. 107Ngiyahlupheka kakhulukazi;  Nkosi, ngivuselela ngokwelizwi lakho. 108 Nkosi, yemukela iminikelo yesihle yomlomo wami, ungifundise izahlulelo zakho. 109Umphefumulo wami usesandleni sami njalonjalo, kodwa kangikhohlwa umlayo wakho. 110Ababi bangibekele umjibila, kodwa kangiduhanga emithethweni yakho. 111Ngidle ilifa lezifakazelo zakho kuze kube nininini, ngoba ziyintokozo yenhliziyo yami. 112Ngithobe inhliziyo yami ukwenza izimiso zakho njalonjalo, kuze kube sekupheleni.

SAMECH ס

113Ngiyabazonda abanhliziyombili, kodwa umlayo wakho ngiyawuthanda. 114Wena uyisiphephelo sami lesihlangu sami; ngithemba elizwini lakho. 115Sukani kimi benzi bobubi, ngoba ngigcine imithetho kaNkulunkulu wami. 116Ngisekela ngokwelizwi lakho ukuze ngiphile, ungangiyangisi ngethemba lami. 117Ngisekela ngibe sengisindiswa, ngizananzelela izimiso zakho njalonjalo. 118Uyabalahla bonke abaduha ezimisweni zakho, ngoba ubuqili babo bungamanga. 119Uyasusa bonke ababi bomhlaba njengamanyele; ngakho ngiyazithanda izifakazelo zakho. 120Inyama yami iyathuthumela ngovalo ngawe, ngesaba izigwebo zakho.

AIN ע

121Ngenzile ukwahlulela lokulunga; ungangiyekeli kubacindezeli bami. 122Mela inceku yakho kube kuhle, abazigqajayo kabangangicindezeli. 123Amehlo ami aphelela usindiso lwakho, lelizwi lokulunga kwakho. 124Yenza encekwini yakho ngokomusa wakho, ungifundise izimiso zakho. 125Ngiyinceku yakho; ngiphe ukuqedisisa, ukuze ngazi izifakazelo zakho. 126Sekuyisikhathi se Nkosi sokuthi isebenze, ngoba bawephule umlayo wakho. 127Ngakho-ke ngiyayithanda imithetho yakho kakhulu kulegolide, yebo, kulegolide elicwengekileyo. 128Ngalokho imithetho yakho yonke mayelana lazo zonke izinto ngiyibona iqondile; yonke indlela yamanga ngiyayizonda.

PE פ

129Izifakazelo zakho ziyamangalisa; ngakho-ke umphefumulo wami uyazigcina. 130Ukuvulwa kwamazwi akho kuyakhanyisa, kunika ukuqedisisa kwabangelalwazi. 131Ngavula umlomo wami, ngaphefuzela, ngoba ngalangazelela imithetho yakho. 132Phendukela kimi, ube lomusa kimi, njengomkhuba kulabo abathanda ibizo lakho. 133Qinisa izinyathelo zami elizwini lakho, njalo kabungabusi phezu kwami labubi. 134Ngikhulula kucindezelo lwabantu, ukuze ngigcine imithetho yakho. 135Khanyisa ubuso bakho phezu kwenceku yakho, ungifundise izimiso zakho. 136Imifula yamanzi iyehla emehlweni ami, ngoba kabagcini umlayo wakho.

TZADDI צ

137Wena,  Nkosi, ulungile, ziqondile izahlulelo zakho. 138Ulayile izifakazelo zakho ezilungileyo lezithembekileyo kakhulu. 139Ukutshiseka kwami kungiqedile, ngoba izitha zami zikhohlwe amazwi akho. 140Ilizwi lakho licwengekile kakhulu; ngakho inceku yakho iyalithanda. 141Ngimncinyane, ngidelelekile; imithetho yakho kangiyikhohlwa. 142Ukulunga kwakho kuyikulunga kuze kube phakade, lomlayo wakho uliqiniso. 143Ucindezelo lohlupho kungifumene; imithetho yakho izintokozo zami. 144Ukulunga kwezifakazelo zakho kungokwaphakade; ngiphe ukuqedisisa ukuze ngiphile.

KOPH ק

145Ngakhala ngenhliziyo yami yonke; ngiphendula,  Nkosi. Ngizagcina izimiso zakho. 146Ngikhalela kuwe; ngisindisa, njalo ngizagcina izifakazelo zakho. 147Ngandulela uvivi, ngakhala; ngathembela elizwini lakho. 148Amehlo ami aqalela imilindo yobusuku, ukuze ngizindle elizwini lakho. 149Zwana ilizwi lami ngokomusa wakho;  Nkosi, ngivuselela ngokwesehlulelo sakho. 150Bayasondela abazingeli bobubi, bakhatshana lomlayo wakho. 151Wena useduze,  Nkosi, lemithetho yakho yonke iliqiniso. 152Sekukade ngisazi ngemilayo yakho ukuthi uyisekele kuze kube nininini.

RESH ר

153Khangela ukuhlupheka kwami, ungikhulule, ngoba kangiwukhohlwa umlayo wakho. 154Mela udaba lwami, ungihlenge; ngivuselela ngokwelizwi lakho. 155Usindiso lukhatshana lababi, ngoba kabadingi izimiso zakho. 156Izihawu zakho,  Nkosi, zinkulu; ngivuselela ngokwezahlulelo zakho. 157Banengi abangizingelayo labayizitha zami; kangiphambuki ezifakazelweni zakho. 158Ngabona abaphambuki, ngacunuka, ngoba kabagcinanga ilizwi lakho. 159Bona ukuthi ngiyayithanda imithetho yakho. Ngivuselela,  Nkosi, ngokothandolomusa lwakho. 160Ilizwi lakho liliqiniso kwasekuqaleni, laso sonke isahlulelo sakho esilungileyo simi kuze kube nininini.

SCHIN ש

161Iziphathamandla zingizingela kungelasizatho; kodwa inhliziyo yami ilovalo ngamazwi akho. 162Ngiyathokoza ngelizwi lakho njengothole impango enkulu. 163Amanga ngiyawazonda ngiyawenyanya; umlayo wakho ngiyawuthanda. 164Kasikhombisa ngosuku ngiyakudumisa ngenxa yezahlulelo zakho ezilungileyo. 165Balokuthula okukhulu abathanda umlayo wakho; njalo kakulasikhubekiso kubo. 166Ngilindele usindiso lwakho,  Nkosi, ngiyayenza imithetho yakho. 167Umphefumulo wami uyazigcina izifakazelo zakho, ngiyazithanda kakhulu. 168Ngiyagcina imithetho yakho lezifakazelo zakho, ngoba zonke indlela zami ziphambi kwakho.

TAU ת

169Ukukhala kwami kakusondele kuwe,  Nkosi; ngiphe ukuqedisisa ngokwelizwi lakho. 170Ukuncenga kwami kakufike phambi kwakho; ngikhulula ngokwelizwi lakho. 171Indebe zami zizathulula indumiso, ngoba ungifundisile izimiso zakho. 172Ulimi lwami luzakhuluma ilizwi lakho, ngoba yonke imithetho yakho iyikulunga. 173Isandla sakho kasibe lusizo lwami, ngoba ngikhethile imithetho yakho. 174Ngiyalangazelela usindiso lwakho,  Nkosi, lomlayo wakho uyintokozo yami. 175Kawuphile umphefumulo wami, njalo uzakudumisa, lezahlulelo zakho zingisize. 176Ngiduhile njengemvu elahlekileyo; dinga inceku yakho, ngoba kangikhohlwa imithetho yakho.

Copyright information for Ndebele