Psalms 12

Umkhuleko wokucela ukuvikelwa

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeSheminithi. Isihlabelelo sikaDavida

1 Siza,  Nkosi, ngoba owesaba uNkulunkulu kasekho, ngoba abathembekileyo banyamalele basuka ebantwaneni babantu. 2Bakhuluma okuyize, ngulowo lalowo lomakhelwane wakhe; indebe ezilalisayo, bakhuluma nganhliziyombili. 3I Nkosi izaquma zonke indebe ezilalisayo, ulimi olukhuluma izinto zokuzidla
 zokuzidla: Heb.  ezinkulu.
;
4abathi: Sizanqoba ngolimi lwethu, indebe zethu ngezethu; ngubani oyinkosi phezu kwethu? 5Ngenxa yokubandezelwa kwabayanga, ngenxa yokububula kwabaswelayo, sengizavuka, kutsho i Nkosi. Ngizabeka ekulondolozekeni amvuthelayo.

6Amazwi e Nkosi angamazwi ahlambulukileyo, isiliva esizanywe esithandweni somlilo senhlabathi, sihlanjululwe kasikhombisa. 7Wena,  Nkosi, uzabagcina, ubavikele kulesisizukulwana kuze kube nininini. 8Ababi bayahambahamba inhlangothi zonke, lapho amanyala ephakanyiswa phakathi kwabantwana babantu.

Copyright information for Ndebele