Psalms 120

Umkhuleko wokucela ukukhululwa kubakhohlisi

Ingoma yokwenyuka

1 Ekuhluphekeni kwami ngakhala e Nkosini, yangiphendula. 2 Nkosi, khulula umphefumulo wami kundebe zamanga, kulimi lwenkohliso. 3Uzanikwani, njalo kuzakwengezelelwani kuwe, limi lwenkohliso? 4Imitshoko ebukhali yeqhawe, lamalahle avuthayo esihlahla serotemu*!

5Maye kimi, ngoba ngihlala njengowezizwe koMesheki, ngihlala emathenteni eKedari! 6Umphefumulo wami sekukade wahlala laye ozonda ukuthula. 7Ngingowokuthula, kodwa lapho ngikhuluma, bangabempi.

Copyright information for Ndebele