Psalms 120

Umkhuleko wokucela ukukhululwa kubakhohlisi

Ingoma yokwenyuka

Ekuhluphekeni kwami ngakhala e Nkosini, yangiphendula.  Nkosi, khulula umphefumulo wami kundebe zamanga, kulimi lwenkohliso. Uzanikwani, njalo kuzakwengezelelwani kuwe, limi lwenkohliso? Imitshoko ebukhali yeqhawe, lamalahle avuthayo esihlahla serotemu*!

Maye kimi, ngoba ngihlala njengowezizwe koMesheki, ngihlala emathenteni eKedari! Umphefumulo wami sekukade wahlala laye ozonda ukuthula. Ngingowokuthula, kodwa lapho ngikhuluma, bangabempi.

Copyright information for Ndebele