Psalms 121

I Nkosi ingumlondolozi wakho

Ingoma yokwenyuka

Ngizaphakamisela amehlo ami ezintabeni, lapho usizo lwami oluzavela khona. Usizo lwami luvela e Nkosini, eyenza amazulu lomhlaba. Kayiyikuvuma ukuthi unyawo lwakho lutshelele; umlondolozi wakho kayikuwozela. Khangela, umlondolozi kaIsrayeli kayikuwozela njalo kayikulala.

I Nkosi ingumlondolozi wakho; i Nkosi ingumthunzi wakho esandleni sakho sokunene. Ilanga kaliyikukutshaya emini, lenyanga ebusuku. I Nkosi izakulondoloza kukho konke okubi; izalondoloza umphefumulo wakho. I Nkosi izalondoloza ukuphuma kwakho lokungena kwakho, kusukela khathesi kuze kube phakade.

Copyright information for Ndebele