Psalms 121

I Nkosi ingumlondolozi wakho

Ingoma yokwenyuka

1 Ngizaphakamisela amehlo ami ezintabeni, lapho usizo lwami oluzavela khona. 2Usizo lwami luvela e Nkosini, eyenza amazulu lomhlaba. 3Kayiyikuvuma ukuthi unyawo lwakho lutshelele; umlondolozi wakho kayikuwozela. 4Khangela, umlondolozi kaIsrayeli kayikuwozela njalo kayikulala.

5I Nkosi ingumlondolozi wakho; i Nkosi ingumthunzi wakho esandleni sakho sokunene. 6Ilanga kaliyikukutshaya emini, lenyanga ebusuku. 7I Nkosi izakulondoloza kukho konke okubi; izalondoloza umphefumulo wakho. 8I Nkosi izalondoloza ukuphuma kwakho lokungena kwakho, kusukela khathesi kuze kube phakade.

Copyright information for Ndebele