Psalms 122

Ukukhulekela ukuthula kweJerusalema

Ingoma yokwenyuka, ekaDavida

1 Ngathokoza lapho besithi kimi: Kasiye endlini ye Nkosi. 2Inyawo zethu zizakuma emasangweni akho, Jerusalema. 3IJerusalema yakhiwe njengomuzi ohlangeneyo ngokwawo, 4lapho izizwe ezenyukela khona, izizwe ze Nkosi, kubufakazi bukaIsrayeli, ukuze zibonge ibizo le Nkosi. 5Ngoba kumiswe khona izihlalo zobukhosi zesahlulelo, izihlalo zobukhosi zendlu kaDavida.

6Khulekelani ukuthula kweJerusalema; bazaphumelela abakuthandayo. 7Kakube khona ukuthula phakathi kwemiduli yakho, inhlalakahle ezigodlweni zakho. 8Ngenxa yabafowethu labangane bami sengizakuthi: Ukuthula kakube phakathi kwakho. 9Ngenxa yendlu ye Nkosi uNkulunkulu wethu ngizakudingela okuhle.

Copyright information for Ndebele