Psalms 124

Ukubonga ukukhululwa ezitheni

Ingoma yokwenyuka, ekaDavida

1 Uba kwakungesi Nkosi eyayilathi - katsho-ke uIsrayeli - 2uba kwakungesi Nkosi eyayilathi, lapho abantu besivukela, 3ngabe basiginya siphila, ekuvutheni kolaka lwabo kithi; 4ngabe amanzi agijima phezu kwethu, lempophoma yedlula phezu komphefumulo wethu; 5ngabe amanzi aqubukayo edlula phezu komphefumulo wethu.

6Kayibusiswe i Nkosi, engasinikelanga ukuthi sibe yimpango emazinyweni abo. 7Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni emjibileni wabathiyi; umjibila uqamukile, thina sasesiphunyuka. 8Usizo lwethu lusebizweni le Nkosi eyenza amazulu lomhlaba.

Copyright information for Ndebele