Psalms 124

Ukubonga ukukhululwa ezitheni

Ingoma yokwenyuka, ekaDavida

Uba kwakungesi Nkosi eyayilathi - katsho-ke uIsrayeli - uba kwakungesi Nkosi eyayilathi, lapho abantu besivukela, ngabe basiginya siphila, ekuvutheni kolaka lwabo kithi; ngabe amanzi agijima phezu kwethu, lempophoma yedlula phezu komphefumulo wethu; ngabe amanzi aqubukayo edlula phezu komphefumulo wethu.

Kayibusiswe i Nkosi, engasinikelanga ukuthi sibe yimpango emazinyweni abo. Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni emjibileni wabathiyi; umjibila uqamukile, thina sasesiphunyuka. Usizo lwethu lusebizweni le Nkosi eyenza amazulu lomhlaba.

Copyright information for Ndebele