Psalms 125

I Nkosi iyalondoloza abantu bayo

Ingoma yokwenyuka

Labo abathembela e Nkosini banjengentaba iZiyoni enganyikinyekiyo, emi kuze kube phakade. Njengezintaba ziyiphahlile iJerusalema, ngokunjalo i Nkosi iyabaphahla abantu bayo kusukela kulesisikhathi kuze kube nininini. Ngoba intonga yobukhosi yobubi kayiyikuhlala phezu kwesabelo sabalungileyo, ukuze abalungileyo bangeluleli izandla zabo kokubi.  Nkosi, yenza okuhle kubo abalungileyo lakubo abaqotho enhliziyweni zabo. Kodwa labo abaphambukela ezindleleni zabo ezitshekileyo i Nkosi izabenza bahambe labenzi bobubi. Ukuthula phezu kukaIsrayeli!

Copyright information for Ndebele