Psalms 125

I Nkosi iyalondoloza abantu bayo

Ingoma yokwenyuka

1 Labo abathembela e Nkosini banjengentaba iZiyoni enganyikinyekiyo, emi kuze kube phakade. 2Njengezintaba ziyiphahlile iJerusalema, ngokunjalo i Nkosi iyabaphahla abantu bayo kusukela kulesisikhathi kuze kube nininini. 3Ngoba intonga yobukhosi yobubi kayiyikuhlala phezu kwesabelo sabalungileyo, ukuze abalungileyo bangeluleli izandla zabo kokubi. 4 Nkosi, yenza okuhle kubo abalungileyo lakubo abaqotho enhliziyweni zabo. 5Kodwa labo abaphambukela ezindleleni zabo ezitshekileyo i Nkosi izabenza bahambe labenzi bobubi. Ukuthula phezu kukaIsrayeli!

Copyright information for Ndebele