Psalms 126

Ukubonga i Nkosi ngokubuyisela kwayo abathunjiweyo eZiyoni

Ingoma yokwenyuka

1 Lapho i Nkosi ibuyisa abathunjiweyo beZiyoni, saba njengabaphuphayo. 2Umlomo wethu wasugcwala uhleko, lolimi lwethu ukuhlabelela. Basebesithi phakathi kwezizwe: I Nkosi ibenzele izinto ezinkulu. 3I Nkosi isenzele izinto ezinkulu; siyathokoza.

4Buyisa,  Nkosi, ukuthunjwa kwethu, njengezifula zeningizimu. 5Abahlanyela ngezinyembezi bazavuna ngentokozo. 6Yena ohamba ahambe ekhala inyembezi, ephethe inhlanyelo yokuhlanyela, isibili uzabuya ethokoza, ethwele inyanda zakhe.

Copyright information for Ndebele