Psalms 126

Ukubonga i Nkosi ngokubuyisela kwayo abathunjiweyo eZiyoni

Ingoma yokwenyuka

Lapho i Nkosi ibuyisa abathunjiweyo beZiyoni, saba njengabaphuphayo. Umlomo wethu wasugcwala uhleko, lolimi lwethu ukuhlabelela. Basebesithi phakathi kwezizwe: I Nkosi ibenzele izinto ezinkulu. I Nkosi isenzele izinto ezinkulu; siyathokoza.

Buyisa,  Nkosi, ukuthunjwa kwethu, njengezifula zeningizimu. Abahlanyela ngezinyembezi bazavuna ngentokozo. Yena ohamba ahambe ekhala inyembezi, ephethe inhlanyelo yokuhlanyela, isibili uzabuya ethokoza, ethwele inyanda zakhe.

Copyright information for Ndebele