Psalms 127

Zonke izibusiso zivela e Nkosini

Ingoma yokwenyuka, ekaSolomoni

Uba i Nkosi ingayakhi indlu, basebenzela ize kiyo abayakhayo. Uba i Nkosi ingawulondolozi umuzi, umlindi ulindela ize. Kuyize kini ukuthi livuke ngovivi, lihlale kuze kube sebusuku, lidle ukudla kosizi; ngokunjalo iyamnika ubuthongo othandiweyo wayo.

Khangela, abantwana bayilifa le Nkosi, isithelo sesizalo singumvuzo. Njengemitshoko esandleni seqhawe, banjalo abantwana bobutsha. Ibusisiwe indoda egcwalise umxhaka wayo ngabo; kabayikuyangeka ngoba bazakhuluma lezitha esangweni.

Copyright information for Ndebele