Psalms 127

Zonke izibusiso zivela e Nkosini

Ingoma yokwenyuka, ekaSolomoni

1 Uba i Nkosi ingayakhi indlu, basebenzela ize kiyo abayakhayo. Uba i Nkosi ingawulondolozi umuzi, umlindi ulindela ize. 2Kuyize kini ukuthi livuke ngovivi, lihlale kuze kube sebusuku, lidle ukudla kosizi; ngokunjalo iyamnika ubuthongo othandiweyo wayo.

3Khangela, abantwana bayilifa le Nkosi, isithelo sesizalo singumvuzo. 4Njengemitshoko esandleni seqhawe, banjalo abantwana bobutsha. 5Ibusisiwe indoda egcwalise umxhaka wayo ngabo; kabayikuyangeka ngoba bazakhuluma lezitha esangweni.

Copyright information for Ndebele