Psalms 128

Ukubusiswa komuntu oqotho

Ingoma yokwenyuka

Ubusisiwe wonke oyesabayo i Nkosi, ohamba endleleni zayo. Ngoba uzakudla umsebenzi wezandla zakho; uzathokoza, njalo kuzakuba kuhle kuwe. Umkakho uzakuba njengevini elithelayo emaceleni endlu yakho, abantwana bakho bazakuba njengamahlumela omhlwathi bezingelezele itafula lakho. Ngoba khangela, ngokunjalo uzabusiswa umuntu oyesabayo i Nkosi. I Nkosi izakubusisa iseZiyoni, njalo ubone okuhle kweJerusalema insuku zonke zempilo yakho, yebo, uzabona abantwana babantwana bakho. Ukuthula kakube phezu kukaIsrayeli!

Copyright information for Ndebele