Psalms 128

Ukubusiswa komuntu oqotho

Ingoma yokwenyuka

1 Ubusisiwe wonke oyesabayo i Nkosi, ohamba endleleni zayo. 2Ngoba uzakudla umsebenzi wezandla zakho; uzathokoza, njalo kuzakuba kuhle kuwe. 3Umkakho uzakuba njengevini elithelayo emaceleni endlu yakho, abantwana bakho bazakuba njengamahlumela omhlwathi bezingelezele itafula lakho. 4Ngoba khangela, ngokunjalo uzabusiswa umuntu oyesabayo i Nkosi. 5I Nkosi izakubusisa iseZiyoni, njalo ubone okuhle kweJerusalema insuku zonke zempilo yakho, 6yebo, uzabona abantwana babantwana bakho. Ukuthula kakube phezu kukaIsrayeli!

Copyright information for Ndebele